Papers

Back

Dual Cross-Attention Learning for Fine-Grained Visual Categorization and Object Re-Identification
Haowei Zhu,
Wenjing Ke,
Dong Li,
Ji Liu,
Lu Tian,
Yi Shan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Haowei and Ke, Wenjing and Li, Dong and Liu, Ji and Tian, Lu and Shan, Yi}, title = {Dual Cross-Attention Learning for Fine-Grained Visual Categorization and Object Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4692-4702} }

SimAN: Exploring Self-Supervised Representation Learning of Scene Text via Similarity-Aware Normalization
Canjie Luo,
Lianwen Jin,
Jingdong Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2022_CVPR, author = {Luo, Canjie and Jin, Lianwen and Chen, Jingdong}, title = {SimAN: Exploring Self-Supervised Representation Learning of Scene Text via Similarity-Aware Normalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1039-1048} }

GASP, a Generalized Framework for Agglomerative Clustering of Signed Graphs and Its Application to Instance Segmentation
Alberto Bailoni,
Constantin Pape,
Nathan Hütsch,
Steffen Wolf,
Thorsten Beier,
Anna Kreshuk,
Fred A. Hamprecht
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bailoni_2022_CVPR, author = {Bailoni, Alberto and Pape, Constantin and H\"utsch, Nathan and Wolf, Steffen and Beier, Thorsten and Kreshuk, Anna and Hamprecht, Fred A.}, title = {GASP, a Generalized Framework for Agglomerative Clustering of Signed Graphs and Its Application to Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11645-11655} }

Estimating Example Difficulty Using Variance of Gradients
Chirag Agarwal,
Daniel D'souza,
Sara Hooker
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Agarwal_2022_CVPR, author = {Agarwal, Chirag and D'souza, Daniel and Hooker, Sara}, title = {Estimating Example Difficulty Using Variance of Gradients}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10368-10378} }

One Loss for Quantization: Deep Hashing With Discrete Wasserstein Distributional Matching
Khoa D. Doan,
Peng Yang,
Ping Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Doan_2022_CVPR, author = {Doan, Khoa D. and Yang, Peng and Li, Ping}, title = {One Loss for Quantization: Deep Hashing With Discrete Wasserstein Distributional Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9447-9457} }

Pixel Screening Based Intermediate Correction for Blind Deblurring
Meina Zhang,
Yingying Fang,
Guoxi Ni,
Tieyong Zeng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Meina and Fang, Yingying and Ni, Guoxi and Zeng, Tieyong}, title = {Pixel Screening Based Intermediate Correction for Blind Deblurring}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5892-5900} }

Weakly Supervised Semantic Segmentation by Pixel-to-Prototype Contrast
Ye Du,
Zehua Fu,
Qingjie Liu,
Yunhong Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2022_CVPR, author = {Du, Ye and Fu, Zehua and Liu, Qingjie and Wang, Yunhong}, title = {Weakly Supervised Semantic Segmentation by Pixel-to-Prototype Contrast}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4320-4329} }

Controllable Animation of Fluid Elements in Still Images
Aniruddha Mahapatra,
Kuldeep Kulkarni
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mahapatra_2022_CVPR, author = {Mahapatra, Aniruddha and Kulkarni, Kuldeep}, title = {Controllable Animation of Fluid Elements in Still Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3667-3676} }

Holocurtains: Programming Light Curtains via Binary Holography
Dorian Chan,
Srinivasa G. Narasimhan,
Matthew O'Toole
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chan_2022_CVPR, author = {Chan, Dorian and Narasimhan, Srinivasa G. and O'Toole, Matthew}, title = {Holocurtains: Programming Light Curtains via Binary Holography}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17886-17895} }

Recurrent Dynamic Embedding for Video Object Segmentation
Mingxing Li,
Li Hu,
Zhiwei Xiong,
Bang Zhang,
Pan Pan,
Dong Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Mingxing and Hu, Li and Xiong, Zhiwei and Zhang, Bang and Pan, Pan and Liu, Dong}, title = {Recurrent Dynamic Embedding for Video Object Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1332-1341} }

Deep Hierarchical Semantic Segmentation
Liulei Li,
Tianfei Zhou,
Wenguan Wang,
Jianwu Li,
Yi Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Liulei and Zhou, Tianfei and Wang, Wenguan and Li, Jianwu and Yang, Yi}, title = {Deep Hierarchical Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1246-1257} }

f-SfT: Shape-From-Template With a Physics-Based Deformation Model
Navami Kairanda,
Edith Tretschk,
Mohamed Elgharib,
Christian Theobalt,
Vladislav Golyanik
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kairanda_2022_CVPR, author = {Kairanda, Navami and Tretschk, Edith and Elgharib, Mohamed and Theobalt, Christian and Golyanik, Vladislav}, title = {f-SfT: Shape-From-Template With a Physics-Based Deformation Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3948-3958} }

Continual Object Detection via Prototypical Task Correlation Guided Gating Mechanism
Binbin Yang,
Xinchi Deng,
Han Shi,
Changlin Li,
Gengwei Zhang,
Hang Xu,
Shen Zhao,
Liang Lin,
Xiaodan Liang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Binbin and Deng, Xinchi and Shi, Han and Li, Changlin and Zhang, Gengwei and Xu, Hang and Zhao, Shen and Lin, Liang and Liang, Xiaodan}, title = {Continual Object Detection via Prototypical Task Correlation Guided Gating Mechanism}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9255-9264} }

DATA: Domain-Aware and Task-Aware Self-Supervised Learning
Qing Chang,
Junran Peng,
Lingxi Xie,
Jiajun Sun,
Haoran Yin,
Qi Tian,
Zhaoxiang Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2022_CVPR, author = {Chang, Qing and Peng, Junran and Xie, Lingxi and Sun, Jiajun and Yin, Haoran and Tian, Qi and Zhang, Zhaoxiang}, title = {DATA: Domain-Aware and Task-Aware Self-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9841-9850} }

TWIST: Two-Way Inter-Label Self-Training for Semi-Supervised 3D Instance Segmentation
Ruihang Chu,
Xiaoqing Ye,
Zhengzhe Liu,
Xiao Tan,
Xiaojuan Qi,
Chi-Wing Fu,
Jiaya Jia
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chu_2022_CVPR, author = {Chu, Ruihang and Ye, Xiaoqing and Liu, Zhengzhe and Tan, Xiao and Qi, Xiaojuan and Fu, Chi-Wing and Jia, Jiaya}, title = {TWIST: Two-Way Inter-Label Self-Training for Semi-Supervised 3D Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1100-1109} }

Voxel Set Transformer: A Set-to-Set Approach to 3D Object Detection From Point Clouds
Chenhang He,
Ruihuang Li,
Shuai Li,
Lei Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Chenhang and Li, Ruihuang and Li, Shuai and Zhang, Lei}, title = {Voxel Set Transformer: A Set-to-Set Approach to 3D Object Detection From Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8417-8427} }

Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction
Mingdeng Cao,
Zhihang Zhong,
Jiahao Wang,
Yinqiang Zheng,
Yujiu Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2022_CVPR, author = {Cao, Mingdeng and Zhong, Zhihang and Wang, Jiahao and Zheng, Yinqiang and Yang, Yujiu}, title = {Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17785-17793} }

Siamese Contrastive Embedding Network for Compositional Zero-Shot Learning
Xiangyu Li,
Xu Yang,
Kun Wei,
Cheng Deng,
Muli Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Xiangyu and Yang, Xu and Wei, Kun and Deng, Cheng and Yang, Muli}, title = {Siamese Contrastive Embedding Network for Compositional Zero-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9326-9335} }

Bongard-HOI: Benchmarking Few-Shot Visual Reasoning for Human-Object Interactions
Huaizu Jiang,
Xiaojian Ma,
Weili Nie,
Zhiding Yu,
Yuke Zhu,
Anima Anandkumar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Huaizu and Ma, Xiaojian and Nie, Weili and Yu, Zhiding and Zhu, Yuke and Anandkumar, Anima}, title = {Bongard-HOI: Benchmarking Few-Shot Visual Reasoning for Human-Object Interactions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19056-19065} }

RIM-Net: Recursive Implicit Fields for Unsupervised Learning of Hierarchical Shape Structures
Chengjie Niu,
Manyi Li,
Kai Xu,
Hao Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Niu_2022_CVPR, author = {Niu, Chengjie and Li, Manyi and Xu, Kai and Zhang, Hao}, title = {RIM-Net: Recursive Implicit Fields for Unsupervised Learning of Hierarchical Shape Structures}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11779-11788} }

Do Learned Representations Respect Causal Relationships?
Lan Wang,
Vishnu Naresh Boddeti
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Lan and Boddeti, Vishnu Naresh}, title = {Do Learned Representations Respect Causal Relationships?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {264-274} }

ZebraPose: Coarse To Fine Surface Encoding for 6DoF Object Pose Estimation
Yongzhi Su,
Mahdi Saleh,
Torben Fetzer,
Jason Rambach,
Nassir Navab,
Benjamin Busam,
Didier Stricker,
Federico Tombari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2022_CVPR, author = {Su, Yongzhi and Saleh, Mahdi and Fetzer, Torben and Rambach, Jason and Navab, Nassir and Busam, Benjamin and Stricker, Didier and Tombari, Federico}, title = {ZebraPose: Coarse To Fine Surface Encoding for 6DoF Object Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6738-6748} }

ZeroCap: Zero-Shot Image-to-Text Generation for Visual-Semantic Arithmetic
Yoad Tewel,
Yoav Shalev,
Idan Schwartz,
Lior Wolf
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tewel_2022_CVPR, author = {Tewel, Yoad and Shalev, Yoav and Schwartz, Idan and Wolf, Lior}, title = {ZeroCap: Zero-Shot Image-to-Text Generation for Visual-Semantic Arithmetic}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17918-17928} }

Learning To Affiliate: Mutual Centralized Learning for Few-Shot Classification
Yang Liu,
Weifeng Zhang,
Chao Xiang,
Tu Zheng,
Deng Cai,
Xiaofei He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Yang and Zhang, Weifeng and Xiang, Chao and Zheng, Tu and Cai, Deng and He, Xiaofei}, title = {Learning To Affiliate: Mutual Centralized Learning for Few-Shot Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14411-14420} }

CAPRI-Net: Learning Compact CAD Shapes With Adaptive Primitive Assembly
Fenggen Yu,
Zhiqin Chen,
Manyi Li,
Aditya Sanghi,
Hooman Shayani,
Ali Mahdavi-Amiri,
Hao Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Fenggen and Chen, Zhiqin and Li, Manyi and Sanghi, Aditya and Shayani, Hooman and Mahdavi-Amiri, Ali and Zhang, Hao}, title = {CAPRI-Net: Learning Compact CAD Shapes With Adaptive Primitive Assembly}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11768-11778} }

ATPFL: Automatic Trajectory Prediction Model Design Under Federated Learning Framework
Chunnan Wang,
Xiang Chen,
Junzhe Wang,
Hongzhi Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Chunnan and Chen, Xiang and Wang, Junzhe and Wang, Hongzhi}, title = {ATPFL: Automatic Trajectory Prediction Model Design Under Federated Learning Framework}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6563-6572} }

Revisiting Learnable Affines for Batch Norm in Few-Shot Transfer Learning
Moslem Yazdanpanah,
Aamer Abdul Rahman,
Muawiz Chaudhary,
Christian Desrosiers,
Mohammad Havaei,
Eugene Belilovsky,
Samira Ebrahimi Kahou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yazdanpanah_2022_CVPR, author = {Yazdanpanah, Moslem and Rahman, Aamer Abdul and Chaudhary, Muawiz and Desrosiers, Christian and Havaei, Mohammad and Belilovsky, Eugene and Kahou, Samira Ebrahimi}, title = {Revisiting Learnable Affines for Batch Norm in Few-Shot Transfer Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9109-9118} }

Bridging the Gap Between Classification and Localization for Weakly Supervised Object Localization
Eunji Kim,
Siwon Kim,
Jungbeom Lee,
Hyunwoo Kim,
Sungroh Yoon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Eunji and Kim, Siwon and Lee, Jungbeom and Kim, Hyunwoo and Yoon, Sungroh}, title = {Bridging the Gap Between Classification and Localization for Weakly Supervised Object Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14258-14267} }

Multi-Class Token Transformer for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Lian Xu,
Wanli Ouyang,
Mohammed Bennamoun,
Farid Boussaid,
Dan Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Lian and Ouyang, Wanli and Bennamoun, Mohammed and Boussaid, Farid and Xu, Dan}, title = {Multi-Class Token Transformer for Weakly Supervised Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4310-4319} }

3D Moments From Near-Duplicate Photos
Qianqian Wang,
Zhengqi Li,
David Salesin,
Noah Snavely,
Brian Curless,
Janne Kontkanen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Qianqian and Li, Zhengqi and Salesin, David and Snavely, Noah and Curless, Brian and Kontkanen, Janne}, title = {3D Moments From Near-Duplicate Photos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3906-3915} }

Exact Feature Distribution Matching for Arbitrary Style Transfer and Domain Generalization
Yabin Zhang,
Minghan Li,
Ruihuang Li,
Kui Jia,
Lei Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Yabin and Li, Minghan and Li, Ruihuang and Jia, Kui and Zhang, Lei}, title = {Exact Feature Distribution Matching for Arbitrary Style Transfer and Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8035-8045} }

Blind2Unblind: Self-Supervised Image Denoising With Visible Blind Spots
Zejin Wang,
Jiazheng Liu,
Guoqing Li,
Hua Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zejin and Liu, Jiazheng and Li, Guoqing and Han, Hua}, title = {Blind2Unblind: Self-Supervised Image Denoising With Visible Blind Spots}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2027-2036} }

Balanced and Hierarchical Relation Learning for One-Shot Object Detection
Hanqing Yang,
Sijia Cai,
Hualian Sheng,
Bing Deng,
Jianqiang Huang,
Xian-Sheng Hua,
Yong Tang,
Yu Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Hanqing and Cai, Sijia and Sheng, Hualian and Deng, Bing and Huang, Jianqiang and Hua, Xian-Sheng and Tang, Yong and Zhang, Yu}, title = {Balanced and Hierarchical Relation Learning for One-Shot Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7591-7600} }

End-to-End Generative Pretraining for Multimodal Video Captioning
Paul Hongsuck Seo,
Arsha Nagrani,
Anurag Arnab,
Cordelia Schmid
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Seo_2022_CVPR, author = {Seo, Paul Hongsuck and Nagrani, Arsha and Arnab, Anurag and Schmid, Cordelia}, title = {End-to-End Generative Pretraining for Multimodal Video Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17959-17968} }

Delving Deep Into the Generalization of Vision Transformers Under Distribution Shifts
Chongzhi Zhang,
Mingyuan Zhang,
Shanghang Zhang,
Daisheng Jin,
Qiang Zhou,
Zhongang Cai,
Haiyu Zhao,
Xianglong Liu,
Ziwei Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Chongzhi and Zhang, Mingyuan and Zhang, Shanghang and Jin, Daisheng and Zhou, Qiang and Cai, Zhongang and Zhao, Haiyu and Liu, Xianglong and Liu, Ziwei}, title = {Delving Deep Into the Generalization of Vision Transformers Under Distribution Shifts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7277-7286} }

NICE-SLAM: Neural Implicit Scalable Encoding for SLAM
Zihan Zhu,
Songyou Peng,
Viktor Larsson,
Weiwei Xu,
Hujun Bao,
Zhaopeng Cui,
Martin R. Oswald,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Zihan and Peng, Songyou and Larsson, Viktor and Xu, Weiwei and Bao, Hujun and Cui, Zhaopeng and Oswald, Martin R. and Pollefeys, Marc}, title = {NICE-SLAM: Neural Implicit Scalable Encoding for SLAM}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12786-12796} }

HyperDet3D: Learning a Scene-Conditioned 3D Object Detector
Yu Zheng,
Yueqi Duan,
Jiwen Lu,
Jie Zhou,
Qi Tian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Yu and Duan, Yueqi and Lu, Jiwen and Zhou, Jie and Tian, Qi}, title = {HyperDet3D: Learning a Scene-Conditioned 3D Object Detector}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5585-5594} }

Stochastic Trajectory Prediction via Motion Indeterminacy Diffusion
Tianpei Gu,
Guangyi Chen,
Junlong Li,
Chunze Lin,
Yongming Rao,
Jie Zhou,
Jiwen Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2022_CVPR, author = {Gu, Tianpei and Chen, Guangyi and Li, Junlong and Lin, Chunze and Rao, Yongming and Zhou, Jie and Lu, Jiwen}, title = {Stochastic Trajectory Prediction via Motion Indeterminacy Diffusion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17113-17122} }

CLRNet: Cross Layer Refinement Network for Lane Detection
Tu Zheng,
Yifei Huang,
Yang Liu,
Wenjian Tang,
Zheng Yang,
Deng Cai,
Xiaofei He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Tu and Huang, Yifei and Liu, Yang and Tang, Wenjian and Yang, Zheng and Cai, Deng and He, Xiaofei}, title = {CLRNet: Cross Layer Refinement Network for Lane Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {898-907} }

Cross-Modal Map Learning for Vision and Language Navigation
Georgios Georgakis,
Karl Schmeckpeper,
Karan Wanchoo,
Soham Dan,
Eleni Miltsakaki,
Dan Roth,
Kostas Daniilidis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Georgakis_2022_CVPR, author = {Georgakis, Georgios and Schmeckpeper, Karl and Wanchoo, Karan and Dan, Soham and Miltsakaki, Eleni and Roth, Dan and Daniilidis, Kostas}, title = {Cross-Modal Map Learning for Vision and Language Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15460-15470} }

Motion-Aware Contrastive Video Representation Learning via Foreground-Background Merging
Shuangrui Ding,
Maomao Li,
Tianyu Yang,
Rui Qian,
Haohang Xu,
Qingyi Chen,
Jue Wang,
Hongkai Xiong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Shuangrui and Li, Maomao and Yang, Tianyu and Qian, Rui and Xu, Haohang and Chen, Qingyi and Wang, Jue and Xiong, Hongkai}, title = {Motion-Aware Contrastive Video Representation Learning via Foreground-Background Merging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9716-9726} }

Incremental Transformer Structure Enhanced Image Inpainting With Masking Positional Encoding
Qiaole Dong,
Chenjie Cao,
Yanwei Fu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Qiaole and Cao, Chenjie and Fu, Yanwei}, title = {Incremental Transformer Structure Enhanced Image Inpainting With Masking Positional Encoding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11358-11368} }

Pointly-Supervised Instance Segmentation
Bowen Cheng,
Omkar Parkhi,
Alexander Kirillov
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2022_CVPR, author = {Cheng, Bowen and Parkhi, Omkar and Kirillov, Alexander}, title = {Pointly-Supervised Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2617-2626} }

Cross-Modal Clinical Graph Transformer for Ophthalmic Report Generation
Mingjie Li,
Wenjia Cai,
Karin Verspoor,
Shirui Pan,
Xiaodan Liang,
Xiaojun Chang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Mingjie and Cai, Wenjia and Verspoor, Karin and Pan, Shirui and Liang, Xiaodan and Chang, Xiaojun}, title = {Cross-Modal Clinical Graph Transformer for Ophthalmic Report Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20656-20665} }

Human-Object Interaction Detection via Disentangled Transformer
Desen Zhou,
Zhichao Liu,
Jian Wang,
Leshan Wang,
Tao Hu,
Errui Ding,
Jingdong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Desen and Liu, Zhichao and Wang, Jian and Wang, Leshan and Hu, Tao and Ding, Errui and Wang, Jingdong}, title = {Human-Object Interaction Detection via Disentangled Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19568-19577} }

DINE: Domain Adaptation From Single and Multiple Black-Box Predictors
Jian Liang,
Dapeng Hu,
Jiashi Feng,
Ran He
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2022_CVPR, author = {Liang, Jian and Hu, Dapeng and Feng, Jiashi and He, Ran}, title = {DINE: Domain Adaptation From Single and Multiple Black-Box Predictors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8003-8013} }

LGT-Net: Indoor Panoramic Room Layout Estimation With Geometry-Aware Transformer Network
Zhigang Jiang,
Zhongzheng Xiang,
Jinhua Xu,
Ming Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Zhigang and Xiang, Zhongzheng and Xu, Jinhua and Zhao, Ming}, title = {LGT-Net: Indoor Panoramic Room Layout Estimation With Geometry-Aware Transformer Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1654-1663} }

CRIS: CLIP-Driven Referring Image Segmentation
Zhaoqing Wang,
Yu Lu,
Qiang Li,
Xunqiang Tao,
Yandong Guo,
Mingming Gong,
Tongliang Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zhaoqing and Lu, Yu and Li, Qiang and Tao, Xunqiang and Guo, Yandong and Gong, Mingming and Liu, Tongliang}, title = {CRIS: CLIP-Driven Referring Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11686-11695} }

Multi-View Mesh Reconstruction With Neural Deferred Shading
Markus Worchel,
Rodrigo Diaz,
Weiwen Hu,
Oliver Schreer,
Ingo Feldmann,
Peter Eisert
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Worchel_2022_CVPR, author = {Worchel, Markus and Diaz, Rodrigo and Hu, Weiwen and Schreer, Oliver and Feldmann, Ingo and Eisert, Peter}, title = {Multi-View Mesh Reconstruction With Neural Deferred Shading}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6187-6197} }

CVF-SID: Cyclic Multi-Variate Function for Self-Supervised Image Denoising by Disentangling Noise From Image
Reyhaneh Neshatavar,
Mohsen Yavartanoo,
Sanghyun Son,
Kyoung Mu Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Neshatavar_2022_CVPR, author = {Neshatavar, Reyhaneh and Yavartanoo, Mohsen and Son, Sanghyun and Lee, Kyoung Mu}, title = {CVF-SID: Cyclic Multi-Variate Function for Self-Supervised Image Denoising by Disentangling Noise From Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17583-17591} }

Infrared Invisible Clothing: Hiding From Infrared Detectors at Multiple Angles in Real World
Xiaopei Zhu,
Zhanhao Hu,
Siyuan Huang,
Jianmin Li,
Xiaolin Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Xiaopei and Hu, Zhanhao and Huang, Siyuan and Li, Jianmin and Hu, Xiaolin}, title = {Infrared Invisible Clothing: Hiding From Infrared Detectors at Multiple Angles in Real World}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13317-13326} }

Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation
Zitian Wang,
Xuecheng Nie,
Xiaochao Qu,
Yunpeng Chen,
Si Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zitian and Nie, Xuecheng and Qu, Xiaochao and Chen, Yunpeng and Liu, Si}, title = {Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13096-13105} }

FaceFormer: Speech-Driven 3D Facial Animation With Transformers
Yingruo Fan,
Zhaojiang Lin,
Jun Saito,
Wenping Wang,
Taku Komura
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Yingruo and Lin, Zhaojiang and Saito, Jun and Wang, Wenping and Komura, Taku}, title = {FaceFormer: Speech-Driven 3D Facial Animation With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18770-18780} }

Exploring Patch-Wise Semantic Relation for Contrastive Learning in Image-to-Image Translation Tasks
Chanyong Jung,
Gihyun Kwon,
Jong Chul Ye
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jung_2022_CVPR, author = {Jung, Chanyong and Kwon, Gihyun and Ye, Jong Chul}, title = {Exploring Patch-Wise Semantic Relation for Contrastive Learning in Image-to-Image Translation Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18260-18269} }

High-Resolution Face Swapping via Latent Semantics Disentanglement
Yangyang Xu,
Bailin Deng,
Junle Wang,
Yanqing Jing,
Jia Pan,
Shengfeng He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Yangyang and Deng, Bailin and Wang, Junle and Jing, Yanqing and Pan, Jia and He, Shengfeng}, title = {High-Resolution Face Swapping via Latent Semantics Disentanglement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7642-7651} }

Searching the Deployable Convolution Neural Networks for GPUs
Linnan Wang,
Chenhan Yu,
Satish Salian,
Slawomir Kierat,
Szymon Migacz,
Alex Fit Florea
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Linnan and Yu, Chenhan and Salian, Satish and Kierat, Slawomir and Migacz, Szymon and Florea, Alex Fit}, title = {Searching the Deployable Convolution Neural Networks for GPUs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12227-12236} }

Sparse Local Patch Transformer for Robust Face Alignment and Landmarks Inherent Relation Learning
Jiahao Xia,
Weiwei Qu,
Wenjian Huang,
Jianguo Zhang,
Xi Wang,
Min Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xia_2022_CVPR, author = {Xia, Jiahao and Qu, Weiwei and Huang, Wenjian and Zhang, Jianguo and Wang, Xi and Xu, Min}, title = {Sparse Local Patch Transformer for Robust Face Alignment and Landmarks Inherent Relation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4052-4061} }

DeepFake Disrupter: The Detector of DeepFake Is My Friend
Xueyu Wang,
Jiajun Huang,
Siqi Ma,
Surya Nepal,
Chang Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Xueyu and Huang, Jiajun and Ma, Siqi and Nepal, Surya and Xu, Chang}, title = {DeepFake Disrupter: The Detector of DeepFake Is My Friend}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14920-14929} }

Rotationally Equivariant 3D Object Detection
Hong-Xing Yu,
Jiajun Wu,
Li Yi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Hong-Xing and Wu, Jiajun and Yi, Li}, title = {Rotationally Equivariant 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1456-1464} }

Accelerating DETR Convergence via Semantic-Aligned Matching
Gongjie Zhang,
Zhipeng Luo,
Yingchen Yu,
Kaiwen Cui,
Shijian Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Gongjie and Luo, Zhipeng and Yu, Yingchen and Cui, Kaiwen and Lu, Shijian}, title = {Accelerating DETR Convergence via Semantic-Aligned Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {949-958} }

Long-Short Temporal Contrastive Learning of Video Transformers
Jue Wang,
Gedas Bertasius,
Du Tran,
Lorenzo Torresani
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Jue and Bertasius, Gedas and Tran, Du and Torresani, Lorenzo}, title = {Long-Short Temporal Contrastive Learning of Video Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14010-14020} }

Vision Transformer With Deformable Attention
Zhuofan Xia,
Xuran Pan,
Shiji Song,
Li Erran Li,
Gao Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xia_2022_CVPR, author = {Xia, Zhuofan and Pan, Xuran and Song, Shiji and Li, Li Erran and Huang, Gao}, title = {Vision Transformer With Deformable Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4794-4803} }

Towards General Purpose Vision Systems: An End-to-End Task-Agnostic Vision-Language Architecture
Tanmay Gupta,
Amita Kamath,
Aniruddha Kembhavi,
Derek Hoiem
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gupta_2022_CVPR, author = {Gupta, Tanmay and Kamath, Amita and Kembhavi, Aniruddha and Hoiem, Derek}, title = {Towards General Purpose Vision Systems: An End-to-End Task-Agnostic Vision-Language Architecture}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16399-16409} }

Deep Vanishing Point Detection: Geometric Priors Make Dataset Variations Vanish
Yancong Lin,
Ruben Wiersma,
Silvia L. Pintea,
Klaus Hildebrandt,
Elmar Eisemann,
Jan C. van Gemert
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Yancong and Wiersma, Ruben and Pintea, Silvia L. and Hildebrandt, Klaus and Eisemann, Elmar and van Gemert, Jan C.}, title = {Deep Vanishing Point Detection: Geometric Priors Make Dataset Variations Vanish}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6103-6113} }

RM-Depth: Unsupervised Learning of Recurrent Monocular Depth in Dynamic Scenes
Tak-Wai Hui
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hui_2022_CVPR, author = {Hui, Tak-Wai}, title = {RM-Depth: Unsupervised Learning of Recurrent Monocular Depth in Dynamic Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1675-1684} }

LiT: Zero-Shot Transfer With Locked-Image Text Tuning
Xiaohua Zhai,
Xiao Wang,
Basil Mustafa,
Andreas Steiner,
Daniel Keysers,
Alexander Kolesnikov,
Lucas Beyer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhai_2022_CVPR, author = {Zhai, Xiaohua and Wang, Xiao and Mustafa, Basil and Steiner, Andreas and Keysers, Daniel and Kolesnikov, Alexander and Beyer, Lucas}, title = {LiT: Zero-Shot Transfer With Locked-Image Text Tuning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18123-18133} }

Cloning Outfits From Real-World Images to 3D Characters for Generalizable Person Re-Identification
Yanan Wang,
Xuezhi Liang,
Shengcai Liao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yanan and Liang, Xuezhi and Liao, Shengcai}, title = {Cloning Outfits From Real-World Images to 3D Characters for Generalizable Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4900-4909} }

GeoNeRF: Generalizing NeRF With Geometry Priors
Mohammad Mahdi Johari,
Yann Lepoittevin,
François Fleuret
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Johari_2022_CVPR, author = {Johari, Mohammad Mahdi and Lepoittevin, Yann and Fleuret, Fran\c{c}ois}, title = {GeoNeRF: Generalizing NeRF With Geometry Priors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18365-18375} }

ABPN: Adaptive Blend Pyramid Network for Real-Time Local Retouching of Ultra High-Resolution Photo
Biwen Lei,
Xiefan Guo,
Hongyu Yang,
Miaomiao Cui,
Xuansong Xie,
Di Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lei_2022_CVPR, author = {Lei, Biwen and Guo, Xiefan and Yang, Hongyu and Cui, Miaomiao and Xie, Xuansong and Huang, Di}, title = {ABPN: Adaptive Blend Pyramid Network for Real-Time Local Retouching of Ultra High-Resolution Photo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2108-2117} }

PhoCaL: A Multi-Modal Dataset for Category-Level Object Pose Estimation With Photometrically Challenging Objects
Pengyuan Wang,
HyunJun Jung,
Yitong Li,
Siyuan Shen,
Rahul Parthasarathy Srikanth,
Lorenzo Garattoni,
Sven Meier,
Nassir Navab,
Benjamin Busam
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Pengyuan and Jung, HyunJun and Li, Yitong and Shen, Siyuan and Srikanth, Rahul Parthasarathy and Garattoni, Lorenzo and Meier, Sven and Navab, Nassir and Busam, Benjamin}, title = {PhoCaL: A Multi-Modal Dataset for Category-Level Object Pose Estimation With Photometrically Challenging Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21222-21231} }

Neural Compression-Based Feature Learning for Video Restoration
Cong Huang,
Jiahao Li,
Bin Li,
Dong Liu,
Yan Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Cong and Li, Jiahao and Li, Bin and Liu, Dong and Lu, Yan}, title = {Neural Compression-Based Feature Learning for Video Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5872-5881} }

Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection
Jiaming Han,
Yuqiang Ren,
Jian Ding,
Xingjia Pan,
Ke Yan,
Gui-Song Xia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2022_CVPR, author = {Han, Jiaming and Ren, Yuqiang and Ding, Jian and Pan, Xingjia and Yan, Ke and Xia, Gui-Song}, title = {Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9591-9600} }

Drop the GAN: In Defense of Patches Nearest Neighbors As Single Image Generative Models
Niv Granot,
Ben Feinstein,
Assaf Shocher,
Shai Bagon,
Michal Irani
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Granot_2022_CVPR, author = {Granot, Niv and Feinstein, Ben and Shocher, Assaf and Bagon, Shai and Irani, Michal}, title = {Drop the GAN: In Defense of Patches Nearest Neighbors As Single Image Generative Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13460-13469} }

Uformer: A General U-Shaped Transformer for Image Restoration
Zhendong Wang,
Xiaodong Cun,
Jianmin Bao,
Wengang Zhou,
Jianzhuang Liu,
Houqiang Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zhendong and Cun, Xiaodong and Bao, Jianmin and Zhou, Wengang and Liu, Jianzhuang and Li, Houqiang}, title = {Uformer: A General U-Shaped Transformer for Image Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17683-17693} }

Exploring Dual-Task Correlation for Pose Guided Person Image Generation
Pengze Zhang,
Lingxiao Yang,
Jian-Huang Lai,
Xiaohua Xie
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Pengze and Yang, Lingxiao and Lai, Jian-Huang and Xie, Xiaohua}, title = {Exploring Dual-Task Correlation for Pose Guided Person Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7713-7722} }

Portrait Eyeglasses and Shadow Removal by Leveraging 3D Synthetic Data
Junfeng Lyu,
Zhibo Wang,
Feng Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lyu_2022_CVPR, author = {Lyu, Junfeng and Wang, Zhibo and Xu, Feng}, title = {Portrait Eyeglasses and Shadow Removal by Leveraging 3D Synthetic Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3429-3439} }

Neural Rays for Occlusion-Aware Image-Based Rendering
Yuan Liu,
Sida Peng,
Lingjie Liu,
Qianqian Wang,
Peng Wang,
Christian Theobalt,
Xiaowei Zhou,
Wenping Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Yuan and Peng, Sida and Liu, Lingjie and Wang, Qianqian and Wang, Peng and Theobalt, Christian and Zhou, Xiaowei and Wang, Wenping}, title = {Neural Rays for Occlusion-Aware Image-Based Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7824-7833} }

Modeling 3D Layout for Group Re-Identification
Quan Zhang,
Kaiheng Dang,
Jian-Huang Lai,
Zhanxiang Feng,
Xiaohua Xie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Quan and Dang, Kaiheng and Lai, Jian-Huang and Feng, Zhanxiang and Xie, Xiaohua}, title = {Modeling 3D Layout for Group Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7512-7520} }

Open-World Instance Segmentation: Exploiting Pseudo Ground Truth From Learned Pairwise Affinity
Weiyao Wang,
Matt Feiszli,
Heng Wang,
Jitendra Malik,
Du Tran
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Weiyao and Feiszli, Matt and Wang, Heng and Malik, Jitendra and Tran, Du}, title = {Open-World Instance Segmentation: Exploiting Pseudo Ground Truth From Learned Pairwise Affinity}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4422-4432} }

SIOD: Single Instance Annotated per Category per Image for Object Detection
Hanjun Li,
Xingjia Pan,
Ke Yan,
Fan Tang,
Wei-Shi Zheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Hanjun and Pan, Xingjia and Yan, Ke and Tang, Fan and Zheng, Wei-Shi}, title = {SIOD: Single Instance Annotated per Category per Image for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14197-14206} }

Toward Fast, Flexible, and Robust Low-Light Image Enhancement
Long Ma,
Tengyu Ma,
Risheng Liu,
Xin Fan,
Zhongxuan Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2022_CVPR, author = {Ma, Long and Ma, Tengyu and Liu, Risheng and Fan, Xin and Luo, Zhongxuan}, title = {Toward Fast, Flexible, and Robust Low-Light Image Enhancement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5637-5646} }

Online Learning of Reusable Abstract Models for Object Goal Navigation
Tommaso Campari,
Leonardo Lamanna,
Paolo Traverso,
Luciano Serafini,
Lamberto Ballan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Campari_2022_CVPR, author = {Campari, Tommaso and Lamanna, Leonardo and Traverso, Paolo and Serafini, Luciano and Ballan, Lamberto}, title = {Online Learning of Reusable Abstract Models for Object Goal Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14870-14879} }

Bridge-Prompt: Towards Ordinal Action Understanding in Instructional Videos
Muheng Li,
Lei Chen,
Yueqi Duan,
Zhilan Hu,
Jianjiang Feng,
Jie Zhou,
Jiwen Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Muheng and Chen, Lei and Duan, Yueqi and Hu, Zhilan and Feng, Jianjiang and Zhou, Jie and Lu, Jiwen}, title = {Bridge-Prompt: Towards Ordinal Action Understanding in Instructional Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19880-19889} }

SimMatch: Semi-Supervised Learning With Similarity Matching
Mingkai Zheng,
Shan You,
Lang Huang,
Fei Wang,
Chen Qian,
Chang Xu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Mingkai and You, Shan and Huang, Lang and Wang, Fei and Qian, Chen and Xu, Chang}, title = {SimMatch: Semi-Supervised Learning With Similarity Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14471-14481} }

OrphicX: A Causality-Inspired Latent Variable Model for Interpreting Graph Neural Networks
Wanyu Lin,
Hao Lan,
Hao Wang,
Baochun Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Wanyu and Lan, Hao and Wang, Hao and Li, Baochun}, title = {OrphicX: A Causality-Inspired Latent Variable Model for Interpreting Graph Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13729-13738} }

HandOccNet: Occlusion-Robust 3D Hand Mesh Estimation Network
JoonKyu Park,
Yeonguk Oh,
Gyeongsik Moon,
Hongsuk Choi,
Kyoung Mu Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2022_CVPR, author = {Park, JoonKyu and Oh, Yeonguk and Moon, Gyeongsik and Choi, Hongsuk and Lee, Kyoung Mu}, title = {HandOccNet: Occlusion-Robust 3D Hand Mesh Estimation Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1496-1505} }

EfficientNeRF Efficient Neural Radiance Fields
Tao Hu,
Shu Liu,
Yilun Chen,
Tiancheng Shen,
Jiaya Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Tao and Liu, Shu and Chen, Yilun and Shen, Tiancheng and Jia, Jiaya}, title = {EfficientNeRF Efficient Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12902-12911} }

Quantifying Societal Bias Amplification in Image Captioning
Yusuke Hirota,
Yuta Nakashima,
Noa Garcia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hirota_2022_CVPR, author = {Hirota, Yusuke and Nakashima, Yuta and Garcia, Noa}, title = {Quantifying Societal Bias Amplification in Image Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13450-13459} }

Modular Action Concept Grounding in Semantic Video Prediction
Wei Yu,
Wenxin Chen,
Songheng Yin,
Steve Easterbrook,
Animesh Garg
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Wei and Chen, Wenxin and Yin, Songheng and Easterbrook, Steve and Garg, Animesh}, title = {Modular Action Concept Grounding in Semantic Video Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3605-3614} }

StyleSwin: Transformer-Based GAN for High-Resolution Image Generation
Bowen Zhang,
Shuyang Gu,
Bo Zhang,
Jianmin Bao,
Dong Chen,
Fang Wen,
Yong Wang,
Baining Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Bowen and Gu, Shuyang and Zhang, Bo and Bao, Jianmin and Chen, Dong and Wen, Fang and Wang, Yong and Guo, Baining}, title = {StyleSwin: Transformer-Based GAN for High-Resolution Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11304-11314} }

Reinforced Structured State-Evolution for Vision-Language Navigation
Jinyu Chen,
Chen Gao,
Erli Meng,
Qiong Zhang,
Si Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Jinyu and Gao, Chen and Meng, Erli and Zhang, Qiong and Liu, Si}, title = {Reinforced Structured State-Evolution for Vision-Language Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15450-15459} }

Sub-Word Level Lip Reading With Visual Attention
K R Prajwal,
Triantafyllos Afouras,
Andrew Zisserman
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Prajwal_2022_CVPR, author = {Prajwal, K R and Afouras, Triantafyllos and Zisserman, Andrew}, title = {Sub-Word Level Lip Reading With Visual Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5162-5172} }

Weakly Supervised High-Fidelity Clothing Model Generation
Ruili Feng,
Cheng Ma,
Chengji Shen,
Xin Gao,
Zhenjiang Liu,
Xiaobo Li,
Kairi Ou,
Deli Zhao,
Zheng-Jun Zha
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2022_CVPR, author = {Feng, Ruili and Ma, Cheng and Shen, Chengji and Gao, Xin and Liu, Zhenjiang and Li, Xiaobo and Ou, Kairi and Zhao, Deli and Zha, Zheng-Jun}, title = {Weakly Supervised High-Fidelity Clothing Model Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3440-3449} }

Highly-Efficient Incomplete Large-Scale Multi-View Clustering With Consensus Bipartite Graph
Siwei Wang,
Xinwang Liu,
Li Liu,
Wenxuan Tu,
Xinzhong Zhu,
Jiyuan Liu,
Sihang Zhou,
En Zhu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Siwei and Liu, Xinwang and Liu, Li and Tu, Wenxuan and Zhu, Xinzhong and Liu, Jiyuan and Zhou, Sihang and Zhu, En}, title = {Highly-Efficient Incomplete Large-Scale Multi-View Clustering With Consensus Bipartite Graph}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9776-9785} }

Towards Principled Disentanglement for Domain Generalization
Hanlin Zhang,
Yi-Fan Zhang,
Weiyang Liu,
Adrian Weller,
Bernhard Schölkopf,
Eric P. Xing
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Hanlin and Zhang, Yi-Fan and Liu, Weiyang and Weller, Adrian and Sch\"olkopf, Bernhard and Xing, Eric P.}, title = {Towards Principled Disentanglement for Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8024-8034} }

Discrete Cosine Transform Network for Guided Depth Map Super-Resolution
Zixiang Zhao,
Jiangshe Zhang,
Shuang Xu,
Zudi Lin,
Hanspeter Pfister
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Zixiang and Zhang, Jiangshe and Xu, Shuang and Lin, Zudi and Pfister, Hanspeter}, title = {Discrete Cosine Transform Network for Guided Depth Map Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5697-5707} }

Cerberus Transformer: Joint Semantic, Affordance and Attribute Parsing
Xiaoxue Chen,
Tianyu Liu,
Hao Zhao,
Guyue Zhou,
Ya-Qin Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Xiaoxue and Liu, Tianyu and Zhao, Hao and Zhou, Guyue and Zhang, Ya-Qin}, title = {Cerberus Transformer: Joint Semantic, Affordance and Attribute Parsing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19649-19658} }

E2V-SDE: From Asynchronous Events to Fast and Continuous Video Reconstruction via Neural Stochastic Differential Equations
Jongwan Kim,
DongJin Lee,
Byunggook Na,
Seongsik Park,
Sungroh Yoon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Jongwan and Lee, DongJin and Na, Byunggook and Park, Seongsik and Yoon, Sungroh}, title = {E2V-SDE: From Asynchronous Events to Fast and Continuous Video Reconstruction via Neural Stochastic Differential Equations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13556-13565} }

CoSSL: Co-Learning of Representation and Classifier for Imbalanced Semi-Supervised Learning
Yue Fan,
Dengxin Dai,
Anna Kukleva,
Bernt Schiele
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Yue and Dai, Dengxin and Kukleva, Anna and Schiele, Bernt}, title = {CoSSL: Co-Learning of Representation and Classifier for Imbalanced Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14574-14584} }

Discovering Objects That Can Move
Zhipeng Bao,
Pavel Tokmakov,
Allan Jabri,
Yu-Xiong Wang,
Adrien Gaidon,
Martial Hebert
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bao_2022_CVPR, author = {Bao, Zhipeng and Tokmakov, Pavel and Jabri, Allan and Wang, Yu-Xiong and Gaidon, Adrien and Hebert, Martial}, title = {Discovering Objects That Can Move}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11789-11798} }

Knowledge Mining With Scene Text for Fine-Grained Recognition
Hao Wang,
Junchao Liao,
Tianheng Cheng,
Zewen Gao,
Hao Liu,
Bo Ren,
Xiang Bai,
Wenyu Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Hao and Liao, Junchao and Cheng, Tianheng and Gao, Zewen and Liu, Hao and Ren, Bo and Bai, Xiang and Liu, Wenyu}, title = {Knowledge Mining With Scene Text for Fine-Grained Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4624-4633} }

Self-Supervised Learning of Object Parts for Semantic Segmentation
Adrian Ziegler,
Yuki M. Asano
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ziegler_2022_CVPR, author = {Ziegler, Adrian and Asano, Yuki M.}, title = {Self-Supervised Learning of Object Parts for Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14502-14511} }

Iterative Corresponding Geometry: Fusing Region and Depth for Highly Efficient 3D Tracking of Textureless Objects
Manuel Stoiber,
Martin Sundermeyer,
Rudolph Triebel
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Stoiber_2022_CVPR, author = {Stoiber, Manuel and Sundermeyer, Martin and Triebel, Rudolph}, title = {Iterative Corresponding Geometry: Fusing Region and Depth for Highly Efficient 3D Tracking of Textureless Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6855-6865} }

Single-Photon Structured Light
Varun Sundar,
Sizhuo Ma,
Aswin C. Sankaranarayanan,
Mohit Gupta
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sundar_2022_CVPR, author = {Sundar, Varun and Ma, Sizhuo and Sankaranarayanan, Aswin C. and Gupta, Mohit}, title = {Single-Photon Structured Light}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17865-17875} }

Deblurring via Stochastic Refinement
Jay Whang,
Mauricio Delbracio,
Hossein Talebi,
Chitwan Saharia,
Alexandros G. Dimakis,
Peyman Milanfar
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Whang_2022_CVPR, author = {Whang, Jay and Delbracio, Mauricio and Talebi, Hossein and Saharia, Chitwan and Dimakis, Alexandros G. and Milanfar, Peyman}, title = {Deblurring via Stochastic Refinement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16293-16303} }

3DJCG: A Unified Framework for Joint Dense Captioning and Visual Grounding on 3D Point Clouds
Daigang Cai,
Lichen Zhao,
Jing Zhang,
Lu Sheng,
Dong Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2022_CVPR, author = {Cai, Daigang and Zhao, Lichen and Zhang, Jing and Sheng, Lu and Xu, Dong}, title = {3DJCG: A Unified Framework for Joint Dense Captioning and Visual Grounding on 3D Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16464-16473} }

TransGeo: Transformer Is All You Need for Cross-View Image Geo-Localization
Sijie Zhu,
Mubarak Shah,
Chen Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Sijie and Shah, Mubarak and Chen, Chen}, title = {TransGeo: Transformer Is All You Need for Cross-View Image Geo-Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1162-1171} }

R(Det)2: Randomized Decision Routing for Object Detection
Yali Li,
Shengjin Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yali and Wang, Shengjin}, title = {R(Det)2: Randomized Decision Routing for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4825-4834} }

Abandoning the Bayer-Filter To See in the Dark
Xingbo Dong,
Wanyan Xu,
Zhihui Miao,
Lan Ma,
Chao Zhang,
Jiewen Yang,
Zhe Jin,
Andrew Beng Jin Teoh,
Jiajun Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Xingbo and Xu, Wanyan and Miao, Zhihui and Ma, Lan and Zhang, Chao and Yang, Jiewen and Jin, Zhe and Teoh, Andrew Beng Jin and Shen, Jiajun}, title = {Abandoning the Bayer-Filter To See in the Dark}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17431-17440} }

SASIC: Stereo Image Compression With Latent Shifts and Stereo Attention
Matthias Wödlinger,
Jan Kotera,
Jan Xu,
Robert Sablatnig
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wodlinger_2022_CVPR, author = {W\"odlinger, Matthias and Kotera, Jan and Xu, Jan and Sablatnig, Robert}, title = {SASIC: Stereo Image Compression With Latent Shifts and Stereo Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {661-670} }

Exploiting Temporal Relations on Radar Perception for Autonomous Driving
Peizhao Li,
Pu Wang,
Karl Berntorp,
Hongfu Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Peizhao and Wang, Pu and Berntorp, Karl and Liu, Hongfu}, title = {Exploiting Temporal Relations on Radar Perception for Autonomous Driving}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17071-17080} }

Multi-Instance Point Cloud Registration by Efficient Correspondence Clustering
Weixuan Tang,
Danping Zou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Weixuan and Zou, Danping}, title = {Multi-Instance Point Cloud Registration by Efficient Correspondence Clustering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6667-6676} }

Contrastive Boundary Learning for Point Cloud Segmentation
Liyao Tang,
Yibing Zhan,
Zhe Chen,
Baosheng Yu,
Dacheng Tao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Liyao and Zhan, Yibing and Chen, Zhe and Yu, Baosheng and Tao, Dacheng}, title = {Contrastive Boundary Learning for Point Cloud Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8489-8499} }

Details or Artifacts: A Locally Discriminative Learning Approach to Realistic Image Super-Resolution
Jie Liang,
Hui Zeng,
Lei Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2022_CVPR, author = {Liang, Jie and Zeng, Hui and Zhang, Lei}, title = {Details or Artifacts: A Locally Discriminative Learning Approach to Realistic Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5657-5666} }

CVNet: Contour Vibration Network for Building Extraction
Ziqiang Xu,
Chunyan Xu,
Zhen Cui,
Xiangwei Zheng,
Jian Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Ziqiang and Xu, Chunyan and Cui, Zhen and Zheng, Xiangwei and Yang, Jian}, title = {CVNet: Contour Vibration Network for Building Extraction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1383-1391} }

Hyperbolic Image Segmentation
Mina Ghadimi Atigh,
Julian Schoep,
Erman Acar,
Nanne van Noord,
Pascal Mettes
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Atigh_2022_CVPR, author = {Atigh, Mina Ghadimi and Schoep, Julian and Acar, Erman and van Noord, Nanne and Mettes, Pascal}, title = {Hyperbolic Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4453-4462} }

Forward Compatible Training for Large-Scale Embedding Retrieval Systems
Vivek Ramanujan,
Pavan Kumar Anasosalu Vasu,
Ali Farhadi,
Oncel Tuzel,
Hadi Pouransari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ramanujan_2022_CVPR, author = {Ramanujan, Vivek and Vasu, Pavan Kumar Anasosalu and Farhadi, Ali and Tuzel, Oncel and Pouransari, Hadi}, title = {Forward Compatible Training for Large-Scale Embedding Retrieval Systems}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19386-19395} }

Everything at Once - Multi-Modal Fusion Transformer for Video Retrieval
Nina Shvetsova,
Brian Chen,
Andrew Rouditchenko,
Samuel Thomas,
Brian Kingsbury,
Rogerio S. Feris,
David Harwath,
James Glass,
Hilde Kuehne
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shvetsova_2022_CVPR, author = {Shvetsova, Nina and Chen, Brian and Rouditchenko, Andrew and Thomas, Samuel and Kingsbury, Brian and Feris, Rogerio S. and Harwath, David and Glass, James and Kuehne, Hilde}, title = {Everything at Once - Multi-Modal Fusion Transformer for Video Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20020-20029} }

Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution
Ze Liu,
Han Hu,
Yutong Lin,
Zhuliang Yao,
Zhenda Xie,
Yixuan Wei,
Jia Ning,
Yue Cao,
Zheng Zhang,
Li Dong,
Furu Wei,
Baining Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Ze and Hu, Han and Lin, Yutong and Yao, Zhuliang and Xie, Zhenda and Wei, Yixuan and Ning, Jia and Cao, Yue and Zhang, Zheng and Dong, Li and Wei, Furu and Guo, Baining}, title = {Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12009-12019} }

Neural Template: Topology-Aware Reconstruction and Disentangled Generation of 3D Meshes
Ka-Hei Hui,
Ruihui Li,
Jingyu Hu,
Chi-Wing Fu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hui_2022_CVPR, author = {Hui, Ka-Hei and Li, Ruihui and Hu, Jingyu and Fu, Chi-Wing}, title = {Neural Template: Topology-Aware Reconstruction and Disentangled Generation of 3D Meshes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18572-18582} }

DEFEAT: Deep Hidden Feature Backdoor Attacks by Imperceptible Perturbation and Latent Representation Constraints
Zhendong Zhao,
Xiaojun Chen,
Yuexin Xuan,
Ye Dong,
Dakui Wang,
Kaitai Liang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Zhendong and Chen, Xiaojun and Xuan, Yuexin and Dong, Ye and Wang, Dakui and Liang, Kaitai}, title = {DEFEAT: Deep Hidden Feature Backdoor Attacks by Imperceptible Perturbation and Latent Representation Constraints}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15213-15222} }

Projective Manifold Gradient Layer for Deep Rotation Regression
Jiayi Chen,
Yingda Yin,
Tolga Birdal,
Baoquan Chen,
Leonidas J. Guibas,
He Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Jiayi and Yin, Yingda and Birdal, Tolga and Chen, Baoquan and Guibas, Leonidas J. and Wang, He}, title = {Projective Manifold Gradient Layer for Deep Rotation Regression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6646-6655} }

CLIMS: Cross Language Image Matching for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Jinheng Xie,
Xianxu Hou,
Kai Ye,
Linlin Shen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Jinheng and Hou, Xianxu and Ye, Kai and Shen, Linlin}, title = {CLIMS: Cross Language Image Matching for Weakly Supervised Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4483-4492} }

Learning To Refactor Action and Co-Occurrence Features for Temporal Action Localization
Kun Xia,
Le Wang,
Sanping Zhou,
Nanning Zheng,
Wei Tang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xia_2022_CVPR, author = {Xia, Kun and Wang, Le and Zhou, Sanping and Zheng, Nanning and Tang, Wei}, title = {Learning To Refactor Action and Co-Occurrence Features for Temporal Action Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13884-13893} }

It's Time for Artistic Correspondence in Music and Video
Dídac Surís,
Carl Vondrick,
Bryan Russell,
Justin Salamon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Suris_2022_CVPR, author = {Sur{\'\i}s, D{\'\i}dac and Vondrick, Carl and Russell, Bryan and Salamon, Justin}, title = {It's Time for Artistic Correspondence in Music and Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10564-10574} }

Mixed Differential Privacy in Computer Vision
Aditya Golatkar,
Alessandro Achille,
Yu-Xiang Wang,
Aaron Roth,
Michael Kearns,
Stefano Soatto
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Golatkar_2022_CVPR, author = {Golatkar, Aditya and Achille, Alessandro and Wang, Yu-Xiang and Roth, Aaron and Kearns, Michael and Soatto, Stefano}, title = {Mixed Differential Privacy in Computer Vision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8376-8386} }

AdaFace: Quality Adaptive Margin for Face Recognition
Minchul Kim,
Anil K. Jain,
Xiaoming Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Minchul and Jain, Anil K. and Liu, Xiaoming}, title = {AdaFace: Quality Adaptive Margin for Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18750-18759} }

Learning Soft Estimator of Keypoint Scale and Orientation With Probabilistic Covariant Loss
Pei Yan,
Yihua Tan,
Shengzhou Xiong,
Yuan Tai,
Yansheng Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2022_CVPR, author = {Yan, Pei and Tan, Yihua and Xiong, Shengzhou and Tai, Yuan and Li, Yansheng}, title = {Learning Soft Estimator of Keypoint Scale and Orientation With Probabilistic Covariant Loss}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19406-19415} }

DN-DETR: Accelerate DETR Training by Introducing Query DeNoising
Feng Li,
Hao Zhang,
Shilong Liu,
Jian Guo,
Lionel M. Ni,
Lei Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Feng and Zhang, Hao and Liu, Shilong and Guo, Jian and Ni, Lionel M. and Zhang, Lei}, title = {DN-DETR: Accelerate DETR Training by Introducing Query DeNoising}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13619-13627} }

HCSC: Hierarchical Contrastive Selective Coding
Yuanfan Guo,
Minghao Xu,
Jiawen Li,
Bingbing Ni,
Xuanyu Zhu,
Zhenbang Sun,
Yi Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Yuanfan and Xu, Minghao and Li, Jiawen and Ni, Bingbing and Zhu, Xuanyu and Sun, Zhenbang and Xu, Yi}, title = {HCSC: Hierarchical Contrastive Selective Coding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9706-9715} }

TransRank: Self-Supervised Video Representation Learning via Ranking-Based Transformation Recognition
Haodong Duan,
Nanxuan Zhao,
Kai Chen,
Dahua Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Duan_2022_CVPR, author = {Duan, Haodong and Zhao, Nanxuan and Chen, Kai and Lin, Dahua}, title = {TransRank: Self-Supervised Video Representation Learning via Ranking-Based Transformation Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3000-3010} }

KeyTr: Keypoint Transporter for 3D Reconstruction of Deformable Objects in Videos
David Novotny,
Ignacio Rocco,
Samarth Sinha,
Alexandre Carlier,
Gael Kerchenbaum,
Roman Shapovalov,
Nikita Smetanin,
Natalia Neverova,
Benjamin Graham,
Andrea Vedaldi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Novotny_2022_CVPR, author = {Novotny, David and Rocco, Ignacio and Sinha, Samarth and Carlier, Alexandre and Kerchenbaum, Gael and Shapovalov, Roman and Smetanin, Nikita and Neverova, Natalia and Graham, Benjamin and Vedaldi, Andrea}, title = {KeyTr: Keypoint Transporter for 3D Reconstruction of Deformable Objects in Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5595-5604} }

Invariant Grounding for Video Question Answering
Yicong Li,
Xiang Wang,
Junbin Xiao,
Wei Ji,
Tat-Seng Chua
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yicong and Wang, Xiang and Xiao, Junbin and Ji, Wei and Chua, Tat-Seng}, title = {Invariant Grounding for Video Question Answering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2928-2937} }

Prompt Distribution Learning
Yuning Lu,
Jianzhuang Liu,
Yonggang Zhang,
Yajing Liu,
Xinmei Tian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2022_CVPR, author = {Lu, Yuning and Liu, Jianzhuang and Zhang, Yonggang and Liu, Yajing and Tian, Xinmei}, title = {Prompt Distribution Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5206-5215} }

RAGO: Recurrent Graph Optimizer for Multiple Rotation Averaging
Heng Li,
Zhaopeng Cui,
Shuaicheng Liu,
Ping Tan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Heng and Cui, Zhaopeng and Liu, Shuaicheng and Tan, Ping}, title = {RAGO: Recurrent Graph Optimizer for Multiple Rotation Averaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15787-15796} }

Arch-Graph: Acyclic Architecture Relation Predictor for Task-Transferable Neural Architecture Search
Minbin Huang,
Zhijian Huang,
Changlin Li,
Xin Chen,
Hang Xu,
Zhenguo Li,
Xiaodan Liang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Minbin and Huang, Zhijian and Li, Changlin and Chen, Xin and Xu, Hang and Li, Zhenguo and Liang, Xiaodan}, title = {Arch-Graph: Acyclic Architecture Relation Predictor for Task-Transferable Neural Architecture Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11881-11891} }

On Aliased Resizing and Surprising Subtleties in GAN Evaluation
Gaurav Parmar,
Richard Zhang,
Jun-Yan Zhu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Parmar_2022_CVPR, author = {Parmar, Gaurav and Zhang, Richard and Zhu, Jun-Yan}, title = {On Aliased Resizing and Surprising Subtleties in GAN Evaluation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11410-11420} }

Lepard: Learning Partial Point Cloud Matching in Rigid and Deformable Scenes
Yang Li,
Tatsuya Harada
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yang and Harada, Tatsuya}, title = {Lepard: Learning Partial Point Cloud Matching in Rigid and Deformable Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5554-5564} }

Virtual Elastic Objects
Hsiao-yu Chen,
Edith Tretschk,
Tuur Stuyck,
Petr Kadlecek,
Ladislav Kavan,
Etienne Vouga,
Christoph Lassner
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Hsiao-yu and Tretschk, Edith and Stuyck, Tuur and Kadlecek, Petr and Kavan, Ladislav and Vouga, Etienne and Lassner, Christoph}, title = {Virtual Elastic Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15827-15837} }

DiSparse: Disentangled Sparsification for Multitask Model Compression
Xinglong Sun,
Ali Hassani,
Zhangyang Wang,
Gao Huang,
Humphrey Shi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Xinglong and Hassani, Ali and Wang, Zhangyang and Huang, Gao and Shi, Humphrey}, title = {DiSparse: Disentangled Sparsification for Multitask Model Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12382-12392} }

Pushing the Limits of Simple Pipelines for Few-Shot Learning: External Data and Fine-Tuning Make a Difference
Shell Xu Hu,
Da Li,
Jan Stühmer,
Minyoung Kim,
Timothy M. Hospedales
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Shell Xu and Li, Da and St\"uhmer, Jan and Kim, Minyoung and Hospedales, Timothy M.}, title = {Pushing the Limits of Simple Pipelines for Few-Shot Learning: External Data and Fine-Tuning Make a Difference}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9068-9077} }

Opening Up Open World Tracking
Yang Liu,
Idil Esen Zulfikar,
Jonathon Luiten,
Achal Dave,
Deva Ramanan,
Bastian Leibe,
Aljoša Ošep,
Laura Leal-Taixé
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Yang and Zulfikar, Idil Esen and Luiten, Jonathon and Dave, Achal and Ramanan, Deva and Leibe, Bastian and O\v{s}ep, Aljo\v{s}a and Leal-Taix\'e, Laura}, title = {Opening Up Open World Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19045-19055} }

Towards Efficient and Scalable Sharpness-Aware Minimization
Yong Liu,
Siqi Mai,
Xiangning Chen,
Cho-Jui Hsieh,
Yang You
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Yong and Mai, Siqi and Chen, Xiangning and Hsieh, Cho-Jui and You, Yang}, title = {Towards Efficient and Scalable Sharpness-Aware Minimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12360-12370} }

VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention
Shengheng Deng,
Zhihao Liang,
Lin Sun,
Kui Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2022_CVPR, author = {Deng, Shengheng and Liang, Zhihao and Sun, Lin and Jia, Kui}, title = {VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8448-8457} }

Rethinking Deep Face Restoration
Yang Zhao,
Yu-Chuan Su,
Chun-Te Chu,
Yandong Li,
Marius Renn,
Yukun Zhu,
Changyou Chen,
Xuhui Jia
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Yang and Su, Yu-Chuan and Chu, Chun-Te and Li, Yandong and Renn, Marius and Zhu, Yukun and Chen, Changyou and Jia, Xuhui}, title = {Rethinking Deep Face Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7652-7661} }

OSSO: Obtaining Skeletal Shape From Outside
Marilyn Keller,
Silvia Zuffi,
Michael J. Black,
Sergi Pujades
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Keller_2022_CVPR, author = {Keller, Marilyn and Zuffi, Silvia and Black, Michael J. and Pujades, Sergi}, title = {OSSO: Obtaining Skeletal Shape From Outside}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20492-20501} }

Temporal Alignment Networks for Long-Term Video
Tengda Han,
Weidi Xie,
Andrew Zisserman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2022_CVPR, author = {Han, Tengda and Xie, Weidi and Zisserman, Andrew}, title = {Temporal Alignment Networks for Long-Term Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2906-2916} }

Few-Shot Head Swapping in the Wild
Changyong Shu,
Hemao Wu,
Hang Zhou,
Jiaming Liu,
Zhibin Hong,
Changxing Ding,
Junyu Han,
Jingtuo Liu,
Errui Ding,
Jingdong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shu_2022_CVPR, author = {Shu, Changyong and Wu, Hemao and Zhou, Hang and Liu, Jiaming and Hong, Zhibin and Ding, Changxing and Han, Junyu and Liu, Jingtuo and Ding, Errui and Wang, Jingdong}, title = {Few-Shot Head Swapping in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10789-10798} }

A Study on the Distribution of Social Biases in Self-Supervised Learning Visual Models
Kirill Sirotkin,
Pablo Carballeira,
Marcos Escudero-Viñolo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sirotkin_2022_CVPR, author = {Sirotkin, Kirill and Carballeira, Pablo and Escudero-Vi\~nolo, Marcos}, title = {A Study on the Distribution of Social Biases in Self-Supervised Learning Visual Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10442-10451} }

LAR-SR: A Local Autoregressive Model for Image Super-Resolution
Baisong Guo,
Xiaoyun Zhang,
Haoning Wu,
Yu Wang,
Ya Zhang,
Yan-Feng Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Baisong and Zhang, Xiaoyun and Wu, Haoning and Wang, Yu and Zhang, Ya and Wang, Yan-Feng}, title = {LAR-SR: A Local Autoregressive Model for Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1909-1918} }

Bayesian Invariant Risk Minimization
Yong Lin,
Hanze Dong,
Hao Wang,
Tong Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Yong and Dong, Hanze and Wang, Hao and Zhang, Tong}, title = {Bayesian Invariant Risk Minimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16021-16030} }

Democracy Does Matter: Comprehensive Feature Mining for Co-Salient Object Detection
Siyue Yu,
Jimin Xiao,
Bingfeng Zhang,
Eng Gee Lim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Siyue and Xiao, Jimin and Zhang, Bingfeng and Lim, Eng Gee}, title = {Democracy Does Matter: Comprehensive Feature Mining for Co-Salient Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {979-988} }

Alleviating Semantics Distortion in Unsupervised Low-Level Image-to-Image Translation via Structure Consistency Constraint
Jiaxian Guo,
Jiachen Li,
Huan Fu,
Mingming Gong,
Kun Zhang,
Dacheng Tao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Jiaxian and Li, Jiachen and Fu, Huan and Gong, Mingming and Zhang, Kun and Tao, Dacheng}, title = {Alleviating Semantics Distortion in Unsupervised Low-Level Image-to-Image Translation via Structure Consistency Constraint}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18249-18259} }

Doodle It Yourself: Class Incremental Learning by Drawing a Few Sketches
Ayan Kumar Bhunia,
Viswanatha Reddy Gajjala,
Subhadeep Koley,
Rohit Kundu,
Aneeshan Sain,
Tao Xiang,
Yi-Zhe Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bhunia_2022_CVPR, author = {Bhunia, Ayan Kumar and Gajjala, Viswanatha Reddy and Koley, Subhadeep and Kundu, Rohit and Sain, Aneeshan and Xiang, Tao and Song, Yi-Zhe}, title = {Doodle It Yourself: Class Incremental Learning by Drawing a Few Sketches}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2293-2302} }

ICON: Implicit Clothed Humans Obtained From Normals
Yuliang Xiu,
Jinlong Yang,
Dimitrios Tzionas,
Michael J. Black
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiu_2022_CVPR, author = {Xiu, Yuliang and Yang, Jinlong and Tzionas, Dimitrios and Black, Michael J.}, title = {ICON: Implicit Clothed Humans Obtained From Normals}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13296-13306} }

Comparing Correspondences: Video Prediction With Correspondence-Wise Losses
Daniel Geng,
Max Hamilton,
Andrew Owens
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Geng_2022_CVPR, author = {Geng, Daniel and Hamilton, Max and Owens, Andrew}, title = {Comparing Correspondences: Video Prediction With Correspondence-Wise Losses}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3365-3376} }

Uni-Perceiver: Pre-Training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-Shot and Few-Shot Tasks
Xizhou Zhu,
Jinguo Zhu,
Hao Li,
Xiaoshi Wu,
Hongsheng Li,
Xiaohua Wang,
Jifeng Dai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Xizhou and Zhu, Jinguo and Li, Hao and Wu, Xiaoshi and Li, Hongsheng and Wang, Xiaohua and Dai, Jifeng}, title = {Uni-Perceiver: Pre-Training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-Shot and Few-Shot Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16804-16815} }

The Auto Arborist Dataset: A Large-Scale Benchmark for Multiview Urban Forest Monitoring Under Domain Shift
Sara Beery,
Guanhang Wu,
Trevor Edwards,
Filip Pavetic,
Bo Majewski,
Shreyasee Mukherjee,
Stanley Chan,
John Morgan,
Vivek Rathod,
Jonathan Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Beery_2022_CVPR, author = {Beery, Sara and Wu, Guanhang and Edwards, Trevor and Pavetic, Filip and Majewski, Bo and Mukherjee, Shreyasee and Chan, Stanley and Morgan, John and Rathod, Vivek and Huang, Jonathan}, title = {The Auto Arborist Dataset: A Large-Scale Benchmark for Multiview Urban Forest Monitoring Under Domain Shift}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21294-21307} }

On the Instability of Relative Pose Estimation and RANSAC's Role
Hongyi Fan,
Joe Kileel,
Benjamin Kimia
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Hongyi and Kileel, Joe and Kimia, Benjamin}, title = {On the Instability of Relative Pose Estimation and RANSAC's Role}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8935-8943} }

Shape From Polarization for Complex Scenes in the Wild
Chenyang Lei,
Chenyang Qi,
Jiaxin Xie,
Na Fan,
Vladlen Koltun,
Qifeng Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lei_2022_CVPR, author = {Lei, Chenyang and Qi, Chenyang and Xie, Jiaxin and Fan, Na and Koltun, Vladlen and Chen, Qifeng}, title = {Shape From Polarization for Complex Scenes in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12632-12641} }

Real-Time, Accurate, and Consistent Video Semantic Segmentation via Unsupervised Adaptation and Cross-Unit Deployment on Mobile Device
Hyojin Park,
Alan Yessenbayev,
Tushar Singhal,
Navin Kumar Adhikari,
Yizhe Zhang,
Shubhankar Mangesh Borse,
Hong Cai,
Nilesh Prasad Pandey,
Fei Yin,
Frank Mayer,
Balaji Calidas,
Fatih Porikli
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2022_CVPR, author = {Park, Hyojin and Yessenbayev, Alan and Singhal, Tushar and Adhikari, Navin Kumar and Zhang, Yizhe and Borse, Shubhankar Mangesh and Cai, Hong and Pandey, Nilesh Prasad and Yin, Fei and Mayer, Frank and Calidas, Balaji and Porikli, Fatih}, title = {Real-Time, Accurate, and Consistent Video Semantic Segmentation via Unsupervised Adaptation and Cross-Unit Deployment on Mobile Device}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21431-21438} }

SNUG: Self-Supervised Neural Dynamic Garments
Igor Santesteban,
Miguel A. Otaduy,
Dan Casas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Santesteban_2022_CVPR, author = {Santesteban, Igor and Otaduy, Miguel A. and Casas, Dan}, title = {SNUG: Self-Supervised Neural Dynamic Garments}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8140-8150} }

Towards Fewer Annotations: Active Learning via Region Impurity and Prediction Uncertainty for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Binhui Xie,
Longhui Yuan,
Shuang Li,
Chi Harold Liu,
Xinjing Cheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Binhui and Yuan, Longhui and Li, Shuang and Liu, Chi Harold and Cheng, Xinjing}, title = {Towards Fewer Annotations: Active Learning via Region Impurity and Prediction Uncertainty for Domain Adaptive Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8068-8078} }

Glass Segmentation Using Intensity and Spectral Polarization Cues
Haiyang Mei,
Bo Dong,
Wen Dong,
Jiaxi Yang,
Seung-Hwan Baek,
Felix Heide,
Pieter Peers,
Xiaopeng Wei,
Xin Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mei_2022_CVPR, author = {Mei, Haiyang and Dong, Bo and Dong, Wen and Yang, Jiaxi and Baek, Seung-Hwan and Heide, Felix and Peers, Pieter and Wei, Xiaopeng and Yang, Xin}, title = {Glass Segmentation Using Intensity and Spectral Polarization Cues}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12622-12631} }

CrossPoint: Self-Supervised Cross-Modal Contrastive Learning for 3D Point Cloud Understanding
Mohamed Afham,
Isuru Dissanayake,
Dinithi Dissanayake,
Amaya Dharmasiri,
Kanchana Thilakarathna,
Ranga Rodrigo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Afham_2022_CVPR, author = {Afham, Mohamed and Dissanayake, Isuru and Dissanayake, Dinithi and Dharmasiri, Amaya and Thilakarathna, Kanchana and Rodrigo, Ranga}, title = {CrossPoint: Self-Supervised Cross-Modal Contrastive Learning for 3D Point Cloud Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9902-9912} }

Few Shot Generative Model Adaption via Relaxed Spatial Structural Alignment
Jiayu Xiao,
Liang Li,
Chaofei Wang,
Zheng-Jun Zha,
Qingming Huang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2022_CVPR, author = {Xiao, Jiayu and Li, Liang and Wang, Chaofei and Zha, Zheng-Jun and Huang, Qingming}, title = {Few Shot Generative Model Adaption via Relaxed Spatial Structural Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11204-11213} }

Target-Relevant Knowledge Preservation for Multi-Source Domain Adaptive Object Detection
Jiaxi Wu,
Jiaxin Chen,
Mengzhe He,
Yiru Wang,
Bo Li,
Bingqi Ma,
Weihao Gan,
Wei Wu,
Yali Wang,
Di Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Jiaxi and Chen, Jiaxin and He, Mengzhe and Wang, Yiru and Li, Bo and Ma, Bingqi and Gan, Weihao and Wu, Wei and Wang, Yali and Huang, Di}, title = {Target-Relevant Knowledge Preservation for Multi-Source Domain Adaptive Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5301-5310} }

Pyramid Grafting Network for One-Stage High Resolution Saliency Detection
Chenxi Xie,
Changqun Xia,
Mingcan Ma,
Zhirui Zhao,
Xiaowu Chen,
Jia Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Chenxi and Xia, Changqun and Ma, Mingcan and Zhao, Zhirui and Chen, Xiaowu and Li, Jia}, title = {Pyramid Grafting Network for One-Stage High Resolution Saliency Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11717-11726} }

A Style-Aware Discriminator for Controllable Image Translation
Kunhee Kim,
Sanghun Park,
Eunyeong Jeon,
Taehun Kim,
Daijin Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Kunhee and Park, Sanghun and Jeon, Eunyeong and Kim, Taehun and Kim, Daijin}, title = {A Style-Aware Discriminator for Controllable Image Translation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18239-18248} }

Non-Iterative Recovery From Nonlinear Observations Using Generative Models
Jiulong Liu,
Zhaoqiang Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Jiulong and Liu, Zhaoqiang}, title = {Non-Iterative Recovery From Nonlinear Observations Using Generative Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {233-243} }

Incremental Cross-View Mutual Distillation for Self-Supervised Medical CT Synthesis
Chaowei Fang,
Liang Wang,
Dingwen Zhang,
Jun Xu,
Yixuan Yuan,
Junwei Han
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2022_CVPR, author = {Fang, Chaowei and Wang, Liang and Zhang, Dingwen and Xu, Jun and Yuan, Yixuan and Han, Junwei}, title = {Incremental Cross-View Mutual Distillation for Self-Supervised Medical CT Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20677-20686} }

Enhancing Adversarial Training With Second-Order Statistics of Weights
Gaojie Jin,
Xinping Yi,
Wei Huang,
Sven Schewe,
Xiaowei Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2022_CVPR, author = {Jin, Gaojie and Yi, Xinping and Huang, Wei and Schewe, Sven and Huang, Xiaowei}, title = {Enhancing Adversarial Training With Second-Order Statistics of Weights}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15273-15283} }

Partially Does It: Towards Scene-Level FG-SBIR With Partial Input
Pinaki Nath Chowdhury,
Ayan Kumar Bhunia,
Viswanatha Reddy Gajjala,
Aneeshan Sain,
Tao Xiang,
Yi-Zhe Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chowdhury_2022_CVPR, author = {Chowdhury, Pinaki Nath and Bhunia, Ayan Kumar and Gajjala, Viswanatha Reddy and Sain, Aneeshan and Xiang, Tao and Song, Yi-Zhe}, title = {Partially Does It: Towards Scene-Level FG-SBIR With Partial Input}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2395-2405} }

Dual Temperature Helps Contrastive Learning Without Many Negative Samples: Towards Understanding and Simplifying MoCo
Chaoning Zhang,
Kang Zhang,
Trung X. Pham,
Axi Niu,
Zhinan Qiao,
Chang D. Yoo,
In So Kweon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Chaoning and Zhang, Kang and Pham, Trung X. and Niu, Axi and Qiao, Zhinan and Yoo, Chang D. and Kweon, In So}, title = {Dual Temperature Helps Contrastive Learning Without Many Negative Samples: Towards Understanding and Simplifying MoCo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14441-14450} }

Moving Window Regression: A Novel Approach to Ordinal Regression
Nyeong-Ho Shin,
Seon-Ho Lee,
Chang-Su Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shin_2022_CVPR, author = {Shin, Nyeong-Ho and Lee, Seon-Ho and Kim, Chang-Su}, title = {Moving Window Regression: A Novel Approach to Ordinal Regression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18760-18769} }

UniCoRN: A Unified Conditional Image Repainting Network
Jimeng Sun,
Shuchen Weng,
Zheng Chang,
Si Li,
Boxin Shi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Jimeng and Weng, Shuchen and Chang, Zheng and Li, Si and Shi, Boxin}, title = {UniCoRN: A Unified Conditional Image Repainting Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11369-11378} }

Forecasting Characteristic 3D Poses of Human Actions
Christian Diller,
Thomas Funkhouser,
Angela Dai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Diller_2022_CVPR, author = {Diller, Christian and Funkhouser, Thomas and Dai, Angela}, title = {Forecasting Characteristic 3D Poses of Human Actions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15914-15923} }

ACPL: Anti-Curriculum Pseudo-Labelling for Semi-Supervised Medical Image Classification
Fengbei Liu,
Yu Tian,
Yuanhong Chen,
Yuyuan Liu,
Vasileios Belagiannis,
Gustavo Carneiro
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Fengbei and Tian, Yu and Chen, Yuanhong and Liu, Yuyuan and Belagiannis, Vasileios and Carneiro, Gustavo}, title = {ACPL: Anti-Curriculum Pseudo-Labelling for Semi-Supervised Medical Image Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20697-20706} }

Learning to Deblur Using Light Field Generated and Real Defocus Images
Lingyan Ruan,
Bin Chen,
Jizhou Li,
Miuling Lam
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ruan_2022_CVPR, author = {Ruan, Lingyan and Chen, Bin and Li, Jizhou and Lam, Miuling}, title = {Learning to Deblur Using Light Field Generated and Real Defocus Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16304-16313} }

Self-Supervised Predictive Convolutional Attentive Block for Anomaly Detection
Nicolae-Cătălin Ristea,
Neelu Madan,
Radu Tudor Ionescu,
Kamal Nasrollahi,
Fahad Shahbaz Khan,
Thomas B. Moeslund,
Mubarak Shah
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ristea_2022_CVPR, author = {Ristea, Nicolae-C\u{a}t\u{a}lin and Madan, Neelu and Ionescu, Radu Tudor and Nasrollahi, Kamal and Khan, Fahad Shahbaz and Moeslund, Thomas B. and Shah, Mubarak}, title = {Self-Supervised Predictive Convolutional Attentive Block for Anomaly Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13576-13586} }

Safe Self-Refinement for Transformer-Based Domain Adaptation
Tao Sun,
Cheng Lu,
Tianshuo Zhang,
Haibin Ling
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Tao and Lu, Cheng and Zhang, Tianshuo and Ling, Haibin}, title = {Safe Self-Refinement for Transformer-Based Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7191-7200} }

Density-Preserving Deep Point Cloud Compression
Yun He,
Xinlin Ren,
Danhang Tang,
Yinda Zhang,
Xiangyang Xue,
Yanwei Fu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Yun and Ren, Xinlin and Tang, Danhang and Zhang, Yinda and Xue, Xiangyang and Fu, Yanwei}, title = {Density-Preserving Deep Point Cloud Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2333-2342} }

StyleMesh: Style Transfer for Indoor 3D Scene Reconstructions
Lukas Höllein,
Justin Johnson,
Matthias Nießner
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hollein_2022_CVPR, author = {H\"ollein, Lukas and Johnson, Justin and Nie{\ss}ner, Matthias}, title = {StyleMesh: Style Transfer for Indoor 3D Scene Reconstructions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6198-6208} }

Which Model To Transfer? Finding the Needle in the Growing Haystack
Cedric Renggli,
André Susano Pinto,
Luka Rimanic,
Joan Puigcerver,
Carlos Riquelme,
Ce Zhang,
Mario Lučić
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Renggli_2022_CVPR, author = {Renggli, Cedric and Pinto, Andr\'e Susano and Rimanic, Luka and Puigcerver, Joan and Riquelme, Carlos and Zhang, Ce and Lu\v{c}i\'c, Mario}, title = {Which Model To Transfer? Finding the Needle in the Growing Haystack}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9205-9214} }

Fast and Unsupervised Action Boundary Detection for Action Segmentation
Zexing Du,
Xue Wang,
Guoqing Zhou,
Qing Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2022_CVPR, author = {Du, Zexing and Wang, Xue and Zhou, Guoqing and Wang, Qing}, title = {Fast and Unsupervised Action Boundary Detection for Action Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3323-3332} }

Class-Incremental Learning With Strong Pre-Trained Models
Tz-Ying Wu,
Gurumurthy Swaminathan,
Zhizhong Li,
Avinash Ravichandran,
Nuno Vasconcelos,
Rahul Bhotika,
Stefano Soatto
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Tz-Ying and Swaminathan, Gurumurthy and Li, Zhizhong and Ravichandran, Avinash and Vasconcelos, Nuno and Bhotika, Rahul and Soatto, Stefano}, title = {Class-Incremental Learning With Strong Pre-Trained Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9601-9610} }

Robust Optimization As Data Augmentation for Large-Scale Graphs
Kezhi Kong,
Guohao Li,
Mucong Ding,
Zuxuan Wu,
Chen Zhu,
Bernard Ghanem,
Gavin Taylor,
Tom Goldstein
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kong_2022_CVPR, author = {Kong, Kezhi and Li, Guohao and Ding, Mucong and Wu, Zuxuan and Zhu, Chen and Ghanem, Bernard and Taylor, Gavin and Goldstein, Tom}, title = {Robust Optimization As Data Augmentation for Large-Scale Graphs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {60-69} }

Robust Structured Declarative Classifiers for 3D Point Clouds: Defending Adversarial Attacks With Implicit Gradients
Kaidong Li,
Ziming Zhang,
Cuncong Zhong,
Guanghui Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Kaidong and Zhang, Ziming and Zhong, Cuncong and Wang, Guanghui}, title = {Robust Structured Declarative Classifiers for 3D Point Clouds: Defending Adversarial Attacks With Implicit Gradients}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15294-15304} }

PhotoScene: Photorealistic Material and Lighting Transfer for Indoor Scenes
Yu-Ying Yeh,
Zhengqin Li,
Yannick Hold-Geoffroy,
Rui Zhu,
Zexiang Xu,
Miloš Hašan,
Kalyan Sunkavalli,
Manmohan Chandraker
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yeh_2022_CVPR, author = {Yeh, Yu-Ying and Li, Zhengqin and Hold-Geoffroy, Yannick and Zhu, Rui and Xu, Zexiang and Ha\v{s}an, Milo\v{s} and Sunkavalli, Kalyan and Chandraker, Manmohan}, title = {PhotoScene: Photorealistic Material and Lighting Transfer for Indoor Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18562-18571} }

Improving the Transferability of Targeted Adversarial Examples Through Object-Based Diverse Input
Junyoung Byun,
Seungju Cho,
Myung-Joon Kwon,
Hee-Seon Kim,
Changick Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Byun_2022_CVPR, author = {Byun, Junyoung and Cho, Seungju and Kwon, Myung-Joon and Kim, Hee-Seon and Kim, Changick}, title = {Improving the Transferability of Targeted Adversarial Examples Through Object-Based Diverse Input}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15244-15253} }

IRON: Inverse Rendering by Optimizing Neural SDFs and Materials From Photometric Images
Kai Zhang,
Fujun Luan,
Zhengqi Li,
Noah Snavely
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Kai and Luan, Fujun and Li, Zhengqi and Snavely, Noah}, title = {IRON: Inverse Rendering by Optimizing Neural SDFs and Materials From Photometric Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5565-5574} }

ObjectFolder 2.0: A Multisensory Object Dataset for Sim2Real Transfer
Ruohan Gao,
Zilin Si,
Yen-Yu Chang,
Samuel Clarke,
Jeannette Bohg,
Li Fei-Fei,
Wenzhen Yuan,
Jiajun Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2022_CVPR, author = {Gao, Ruohan and Si, Zilin and Chang, Yen-Yu and Clarke, Samuel and Bohg, Jeannette and Fei-Fei, Li and Yuan, Wenzhen and Wu, Jiajun}, title = {ObjectFolder 2.0: A Multisensory Object Dataset for Sim2Real Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10598-10608} }

Versatile Multi-Modal Pre-Training for Human-Centric Perception
Fangzhou Hong,
Liang Pan,
Zhongang Cai,
Ziwei Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2022_CVPR, author = {Hong, Fangzhou and Pan, Liang and Cai, Zhongang and Liu, Ziwei}, title = {Versatile Multi-Modal Pre-Training for Human-Centric Perception}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16156-16166} }

360MonoDepth: High-Resolution 360deg Monocular Depth Estimation
Manuel Rey-Area,
Mingze Yuan,
Christian Richardt
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rey-Area_2022_CVPR, author = {Rey-Area, Manuel and Yuan, Mingze and Richardt, Christian}, title = {360MonoDepth: High-Resolution 360deg Monocular Depth Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3762-3772} }

Splicing ViT Features for Semantic Appearance Transfer
Narek Tumanyan,
Omer Bar-Tal,
Shai Bagon,
Tali Dekel
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tumanyan_2022_CVPR, author = {Tumanyan, Narek and Bar-Tal, Omer and Bagon, Shai and Dekel, Tali}, title = {Splicing ViT Features for Semantic Appearance Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10748-10757} }

Contrastive Regression for Domain Adaptation on Gaze Estimation
Yaoming Wang,
Yangzhou Jiang,
Jin Li,
Bingbing Ni,
Wenrui Dai,
Chenglin Li,
Hongkai Xiong,
Teng Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yaoming and Jiang, Yangzhou and Li, Jin and Ni, Bingbing and Dai, Wenrui and Li, Chenglin and Xiong, Hongkai and Li, Teng}, title = {Contrastive Regression for Domain Adaptation on Gaze Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19376-19385} }

MUSE-VAE: Multi-Scale VAE for Environment-Aware Long Term Trajectory Prediction
Mihee Lee,
Samuel S. Sohn,
Seonghyeon Moon,
Sejong Yoon,
Mubbasir Kapadia,
Vladimir Pavlovic
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Mihee and Sohn, Samuel S. and Moon, Seonghyeon and Yoon, Sejong and Kapadia, Mubbasir and Pavlovic, Vladimir}, title = {MUSE-VAE: Multi-Scale VAE for Environment-Aware Long Term Trajectory Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2221-2230} }

Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for 3D-Aware Image Synthesis
Xuanmeng Zhang,
Zhedong Zheng,
Daiheng Gao,
Bang Zhang,
Pan Pan,
Yi Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Xuanmeng and Zheng, Zhedong and Gao, Daiheng and Zhang, Bang and Pan, Pan and Yang, Yi}, title = {Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for 3D-Aware Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18450-18459} }

Putting People in Their Place: Monocular Regression of 3D People in Depth
Yu Sun,
Wu Liu,
Qian Bao,
Yili Fu,
Tao Mei,
Michael J. Black
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Yu and Liu, Wu and Bao, Qian and Fu, Yili and Mei, Tao and Black, Michael J.}, title = {Putting People in Their Place: Monocular Regression of 3D People in Depth}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13243-13252} }

POCO: Point Convolution for Surface Reconstruction
Alexandre Boulch,
Renaud Marlet
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Boulch_2022_CVPR, author = {Boulch, Alexandre and Marlet, Renaud}, title = {POCO: Point Convolution for Surface Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6302-6314} }

Memory-Augmented Non-Local Attention for Video Super-Resolution
Jiyang Yu,
Jingen Liu,
Liefeng Bo,
Tao Mei
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Jiyang and Liu, Jingen and Bo, Liefeng and Mei, Tao}, title = {Memory-Augmented Non-Local Attention for Video Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17834-17843} }

Neural Texture Extraction and Distribution for Controllable Person Image Synthesis
Yurui Ren,
Xiaoqing Fan,
Ge Li,
Shan Liu,
Thomas H. Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2022_CVPR, author = {Ren, Yurui and Fan, Xiaoqing and Li, Ge and Liu, Shan and Li, Thomas H.}, title = {Neural Texture Extraction and Distribution for Controllable Person Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13535-13544} }

Classification-Then-Grounding: Reformulating Video Scene Graphs As Temporal Bipartite Graphs
Kaifeng Gao,
Long Chen,
Yulei Niu,
Jian Shao,
Jun Xiao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2022_CVPR, author = {Gao, Kaifeng and Chen, Long and Niu, Yulei and Shao, Jian and Xiao, Jun}, title = {Classification-Then-Grounding: Reformulating Video Scene Graphs As Temporal Bipartite Graphs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19497-19506} }

Transformer-Empowered Multi-Scale Contextual Matching and Aggregation for Multi-Contrast MRI Super-Resolution
Guangyuan Li,
Jun Lv,
Yapeng Tian,
Qi Dou,
Chengyan Wang,
Chenliang Xu,
Jing Qin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Guangyuan and Lv, Jun and Tian, Yapeng and Dou, Qi and Wang, Chengyan and Xu, Chenliang and Qin, Jing}, title = {Transformer-Empowered Multi-Scale Contextual Matching and Aggregation for Multi-Contrast MRI Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20636-20645} }

GazeOnce: Real-Time Multi-Person Gaze Estimation
Mingfang Zhang,
Yunfei Liu,
Feng Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Mingfang and Liu, Yunfei and Lu, Feng}, title = {GazeOnce: Real-Time Multi-Person Gaze Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4197-4206} }

GateHUB: Gated History Unit With Background Suppression for Online Action Detection
Junwen Chen,
Gaurav Mittal,
Ye Yu,
Yu Kong,
Mei Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Junwen and Mittal, Gaurav and Yu, Ye and Kong, Yu and Chen, Mei}, title = {GateHUB: Gated History Unit With Background Suppression for Online Action Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19925-19934} }

Few-Shot Font Generation by Learning Fine-Grained Local Styles
Licheng Tang,
Yiyang Cai,
Jiaming Liu,
Zhibin Hong,
Mingming Gong,
Minhu Fan,
Junyu Han,
Jingtuo Liu,
Errui Ding,
Jingdong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Licheng and Cai, Yiyang and Liu, Jiaming and Hong, Zhibin and Gong, Mingming and Fan, Minhu and Han, Junyu and Liu, Jingtuo and Ding, Errui and Wang, Jingdong}, title = {Few-Shot Font Generation by Learning Fine-Grained Local Styles}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7895-7904} }

Bridging Video-Text Retrieval With Multiple Choice Questions
Yuying Ge,
Yixiao Ge,
Xihui Liu,
Dian Li,
Ying Shan,
Xiaohu Qie,
Ping Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ge_2022_CVPR, author = {Ge, Yuying and Ge, Yixiao and Liu, Xihui and Li, Dian and Shan, Ying and Qie, Xiaohu and Luo, Ping}, title = {Bridging Video-Text Retrieval With Multiple Choice Questions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16167-16176} }

Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation
Fa-Ting Hong,
Longhao Zhang,
Li Shen,
Dan Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2022_CVPR, author = {Hong, Fa-Ting and Zhang, Longhao and Shen, Li and Xu, Dan}, title = {Depth-Aware Generative Adversarial Network for Talking Head Video Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3397-3406} }

Dual-Path Image Inpainting With Auxiliary GAN Inversion
Wentao Wang,
Li Niu,
Jianfu Zhang,
Xue Yang,
Liqing Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Wentao and Niu, Li and Zhang, Jianfu and Yang, Xue and Zhang, Liqing}, title = {Dual-Path Image Inpainting With Auxiliary GAN Inversion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11421-11430} }

DF-GAN: A Simple and Effective Baseline for Text-to-Image Synthesis
Ming Tao,
Hao Tang,
Fei Wu,
Xiao-Yuan Jing,
Bing-Kun Bao,
Changsheng Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tao_2022_CVPR, author = {Tao, Ming and Tang, Hao and Wu, Fei and Jing, Xiao-Yuan and Bao, Bing-Kun and Xu, Changsheng}, title = {DF-GAN: A Simple and Effective Baseline for Text-to-Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16515-16525} }

Generative Flows With Invertible Attentions
Rhea Sanjay Sukthanker,
Zhiwu Huang,
Suryansh Kumar,
Radu Timofte,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sukthanker_2022_CVPR, author = {Sukthanker, Rhea Sanjay and Huang, Zhiwu and Kumar, Suryansh and Timofte, Radu and Van Gool, Luc}, title = {Generative Flows With Invertible Attentions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11234-11243} }

Clipped Hyperbolic Classifiers Are Super-Hyperbolic Classifiers
Yunhui Guo,
Xudong Wang,
Yubei Chen,
Stella X. Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Yunhui and Wang, Xudong and Chen, Yubei and Yu, Stella X.}, title = {Clipped Hyperbolic Classifiers Are Super-Hyperbolic Classifiers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11-20} }

Estimating Fine-Grained Noise Model via Contrastive Learning
Yunhao Zou,
Ying Fu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2022_CVPR, author = {Zou, Yunhao and Fu, Ying}, title = {Estimating Fine-Grained Noise Model via Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12682-12691} }

DiffPoseNet: Direct Differentiable Camera Pose Estimation
Chethan M. Parameshwara,
Gokul Hari,
Cornelia Fermüller,
Nitin J. Sanket,
Yiannis Aloimonos
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Parameshwara_2022_CVPR, author = {Parameshwara, Chethan M. and Hari, Gokul and Ferm\"uller, Cornelia and Sanket, Nitin J. and Aloimonos, Yiannis}, title = {DiffPoseNet: Direct Differentiable Camera Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6845-6854} }

The Flag Median and FlagIRLS
Nathan Mankovich,
Emily J. King,
Chris Peterson,
Michael Kirby
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mankovich_2022_CVPR, author = {Mankovich, Nathan and King, Emily J. and Peterson, Chris and Kirby, Michael}, title = {The Flag Median and FlagIRLS}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10339-10347} }

Implicit Feature Decoupling With Depthwise Quantization
Iordanis Fostiropoulos,
Barry Boehm
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fostiropoulos_2022_CVPR, author = {Fostiropoulos, Iordanis and Boehm, Barry}, title = {Implicit Feature Decoupling With Depthwise Quantization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {396-405} }

Graph-Context Attention Networks for Size-Varied Deep Graph Matching
Zheheng Jiang,
Hossein Rahmani,
Plamen Angelov,
Sue Black,
Bryan M. Williams
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Zheheng and Rahmani, Hossein and Angelov, Plamen and Black, Sue and Williams, Bryan M.}, title = {Graph-Context Attention Networks for Size-Varied Deep Graph Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2343-2352} }

FENeRF: Face Editing in Neural Radiance Fields
Jingxiang Sun,
Xuan Wang,
Yong Zhang,
Xiaoyu Li,
Qi Zhang,
Yebin Liu,
Jue Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Jingxiang and Wang, Xuan and Zhang, Yong and Li, Xiaoyu and Zhang, Qi and Liu, Yebin and Wang, Jue}, title = {FENeRF: Face Editing in Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7672-7682} }

CoNeRF: Controllable Neural Radiance Fields
Kacper Kania,
Kwang Moo Yi,
Marek Kowalski,
Tomasz Trzciński,
Andrea Tagliasacchi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kania_2022_CVPR, author = {Kania, Kacper and Yi, Kwang Moo and Kowalski, Marek and Trzci\'nski, Tomasz and Tagliasacchi, Andrea}, title = {CoNeRF: Controllable Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18623-18632} }

Noise2NoiseFlow: Realistic Camera Noise Modeling Without Clean Images
Ali Maleky,
Shayan Kousha,
Michael S. Brown,
Marcus A. Brubaker
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Maleky_2022_CVPR, author = {Maleky, Ali and Kousha, Shayan and Brown, Michael S. and Brubaker, Marcus A.}, title = {Noise2NoiseFlow: Realistic Camera Noise Modeling Without Clean Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17632-17641} }

ZeroWaste Dataset: Towards Deformable Object Segmentation in Cluttered Scenes
Dina Bashkirova,
Mohamed Abdelfattah,
Ziliang Zhu,
James Akl,
Fadi Alladkani,
Ping Hu,
Vitaly Ablavsky,
Berk Calli,
Sarah Adel Bargal,
Kate Saenko
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bashkirova_2022_CVPR, author = {Bashkirova, Dina and Abdelfattah, Mohamed and Zhu, Ziliang and Akl, James and Alladkani, Fadi and Hu, Ping and Ablavsky, Vitaly and Calli, Berk and Bargal, Sarah Adel and Saenko, Kate}, title = {ZeroWaste Dataset: Towards Deformable Object Segmentation in Cluttered Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21147-21157} }

Remember Intentions: Retrospective-Memory-Based Trajectory Prediction
Chenxin Xu,
Weibo Mao,
Wenjun Zhang,
Siheng Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Chenxin and Mao, Weibo and Zhang, Wenjun and Chen, Siheng}, title = {Remember Intentions: Retrospective-Memory-Based Trajectory Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6488-6497} }

Measuring Compositional Consistency for Video Question Answering
Mona Gandhi,
Mustafa Omer Gul,
Eva Prakash,
Madeleine Grunde-McLaughlin,
Ranjay Krishna,
Maneesh Agrawala
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gandhi_2022_CVPR, author = {Gandhi, Mona and Gul, Mustafa Omer and Prakash, Eva and Grunde-McLaughlin, Madeleine and Krishna, Ranjay and Agrawala, Maneesh}, title = {Measuring Compositional Consistency for Video Question Answering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5046-5055} }

Category Contrast for Unsupervised Domain Adaptation in Visual Tasks
Jiaxing Huang,
Dayan Guan,
Aoran Xiao,
Shijian Lu,
Ling Shao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Jiaxing and Guan, Dayan and Xiao, Aoran and Lu, Shijian and Shao, Ling}, title = {Category Contrast for Unsupervised Domain Adaptation in Visual Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1203-1214} }

SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-Reliance on Visual Context in Visual Question Answering
Vipul Gupta,
Zhuowan Li,
Adam Kortylewski,
Chenyu Zhang,
Yingwei Li,
Alan Yuille
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gupta_2022_CVPR, author = {Gupta, Vipul and Li, Zhuowan and Kortylewski, Adam and Zhang, Chenyu and Li, Yingwei and Yuille, Alan}, title = {SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-Reliance on Visual Context in Visual Question Answering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5078-5088} }

UNIST: Unpaired Neural Implicit Shape Translation Network
Qimin Chen,
Johannes Merz,
Aditya Sanghi,
Hooman Shayani,
Ali Mahdavi-Amiri,
Hao Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Qimin and Merz, Johannes and Sanghi, Aditya and Shayani, Hooman and Mahdavi-Amiri, Ali and Zhang, Hao}, title = {UNIST: Unpaired Neural Implicit Shape Translation Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18614-18622} }

Local-Adaptive Face Recognition via Graph-Based Meta-Clustering and Regularized Adaptation
Wenbin Zhu,
Chien-Yi Wang,
Kuan-Lun Tseng,
Shang-Hong Lai,
Baoyuan Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Wenbin and Wang, Chien-Yi and Tseng, Kuan-Lun and Lai, Shang-Hong and Wang, Baoyuan}, title = {Local-Adaptive Face Recognition via Graph-Based Meta-Clustering and Regularized Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20301-20310} }

The DEVIL Is in the Details: A Diagnostic Evaluation Benchmark for Video Inpainting
Ryan Szeto,
Jason J. Corso
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Szeto_2022_CVPR, author = {Szeto, Ryan and Corso, Jason J.}, title = {The DEVIL Is in the Details: A Diagnostic Evaluation Benchmark for Video Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21054-21063} }

Mutual Information-Driven Pan-Sharpening
Man Zhou,
Keyu Yan,
Jie Huang,
Zihe Yang,
Xueyang Fu,
Feng Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Man and Yan, Keyu and Huang, Jie and Yang, Zihe and Fu, Xueyang and Zhao, Feng}, title = {Mutual Information-Driven Pan-Sharpening}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1798-1808} }

Shifting More Attention to Visual Backbone: Query-Modulated Refinement Networks for End-to-End Visual Grounding
Jiabo Ye,
Junfeng Tian,
Ming Yan,
Xiaoshan Yang,
Xuwu Wang,
Ji Zhang,
Liang He,
Xin Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2022_CVPR, author = {Ye, Jiabo and Tian, Junfeng and Yan, Ming and Yang, Xiaoshan and Wang, Xuwu and Zhang, Ji and He, Liang and Lin, Xin}, title = {Shifting More Attention to Visual Backbone: Query-Modulated Refinement Networks for End-to-End Visual Grounding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15502-15512} }

A Framework for Learning Ante-Hoc Explainable Models via Concepts
Anirban Sarkar,
Deepak Vijaykeerthy,
Anindya Sarkar,
Vineeth N Balasubramanian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sarkar_2022_CVPR, author = {Sarkar, Anirban and Vijaykeerthy, Deepak and Sarkar, Anindya and Balasubramanian, Vineeth N}, title = {A Framework for Learning Ante-Hoc Explainable Models via Concepts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10286-10295} }

Generating Useful Accident-Prone Driving Scenarios via a Learned Traffic Prior
Davis Rempe,
Jonah Philion,
Leonidas J. Guibas,
Sanja Fidler,
Or Litany
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rempe_2022_CVPR, author = {Rempe, Davis and Philion, Jonah and Guibas, Leonidas J. and Fidler, Sanja and Litany, Or}, title = {Generating Useful Accident-Prone Driving Scenarios via a Learned Traffic Prior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17305-17315} }

FLOAT: Factorized Learning of Object Attributes for Improved Multi-Object Multi-Part Scene Parsing
Rishubh Singh,
Pranav Gupta,
Pradeep Shenoy,
Ravikiran Sarvadevabhatla
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Singh_2022_CVPR, author = {Singh, Rishubh and Gupta, Pranav and Shenoy, Pradeep and Sarvadevabhatla, Ravikiran}, title = {FLOAT: Factorized Learning of Object Attributes for Improved Multi-Object Multi-Part Scene Parsing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1445-1455} }

Efficient Geometry-Aware 3D Generative Adversarial Networks
Eric R. Chan,
Connor Z. Lin,
Matthew A. Chan,
Koki Nagano,
Boxiao Pan,
Shalini De Mello,
Orazio Gallo,
Leonidas J. Guibas,
Jonathan Tremblay,
Sameh Khamis,
Tero Karras,
Gordon Wetzstein
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chan_2022_CVPR, author = {Chan, Eric R. and Lin, Connor Z. and Chan, Matthew A. and Nagano, Koki and Pan, Boxiao and De Mello, Shalini and Gallo, Orazio and Guibas, Leonidas J. and Tremblay, Jonathan and Khamis, Sameh and Karras, Tero and Wetzstein, Gordon}, title = {Efficient Geometry-Aware 3D Generative Adversarial Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16123-16133} }

DO-GAN: A Double Oracle Framework for Generative Adversarial Networks
Aye Phyu Phyu Aung,
Xinrun Wang,
Runsheng Yu,
Bo An,
Senthilnath Jayavelu,
Xiaoli Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Aung_2022_CVPR, author = {Aung, Aye Phyu Phyu and Wang, Xinrun and Yu, Runsheng and An, Bo and Jayavelu, Senthilnath and Li, Xiaoli}, title = {DO-GAN: A Double Oracle Framework for Generative Adversarial Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11275-11284} }

Dancing Under the Stars: Video Denoising in Starlight
Kristina Monakhova,
Stephan R. Richter,
Laura Waller,
Vladlen Koltun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Monakhova_2022_CVPR, author = {Monakhova, Kristina and Richter, Stephan R. and Waller, Laura and Koltun, Vladlen}, title = {Dancing Under the Stars: Video Denoising in Starlight}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16241-16251} }

FocusCut: Diving Into a Focus View in Interactive Segmentation
Zheng Lin,
Zheng-Peng Duan,
Zhao Zhang,
Chun-Le Guo,
Ming-Ming Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Zheng and Duan, Zheng-Peng and Zhang, Zhao and Guo, Chun-Le and Cheng, Ming-Ming}, title = {FocusCut: Diving Into a Focus View in Interactive Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2637-2646} }

Medial Spectral Coordinates for 3D Shape Analysis
Morteza Rezanejad,
Mohammad Khodadad,
Hamidreza Mahyar,
Herve Lombaert,
Michael Gruninger,
Dirk Walther,
Kaleem Siddiqi
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rezanejad_2022_CVPR, author = {Rezanejad, Morteza and Khodadad, Mohammad and Mahyar, Hamidreza and Lombaert, Herve and Gruninger, Michael and Walther, Dirk and Siddiqi, Kaleem}, title = {Medial Spectral Coordinates for 3D Shape Analysis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2686-2696} }

Contextualized Spatio-Temporal Contrastive Learning With Self-Supervision
Liangzhe Yuan,
Rui Qian,
Yin Cui,
Boqing Gong,
Florian Schroff,
Ming-Hsuan Yang,
Hartwig Adam,
Ting Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2022_CVPR, author = {Yuan, Liangzhe and Qian, Rui and Cui, Yin and Gong, Boqing and Schroff, Florian and Yang, Ming-Hsuan and Adam, Hartwig and Liu, Ting}, title = {Contextualized Spatio-Temporal Contrastive Learning With Self-Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13977-13986} }

Rethinking Architecture Design for Tackling Data Heterogeneity in Federated Learning
Liangqiong Qu,
Yuyin Zhou,
Paul Pu Liang,
Yingda Xia,
Feifei Wang,
Ehsan Adeli,
Li Fei-Fei,
Daniel Rubin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qu_2022_CVPR, author = {Qu, Liangqiong and Zhou, Yuyin and Liang, Paul Pu and Xia, Yingda and Wang, Feifei and Adeli, Ehsan and Fei-Fei, Li and Rubin, Daniel}, title = {Rethinking Architecture Design for Tackling Data Heterogeneity in Federated Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10061-10071} }

APES: Articulated Part Extraction From Sprite Sheets
Zhan Xu,
Matthew Fisher,
Yang Zhou,
Deepali Aneja,
Rushikesh Dudhat,
Li Yi,
Evangelos Kalogerakis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Zhan and Fisher, Matthew and Zhou, Yang and Aneja, Deepali and Dudhat, Rushikesh and Yi, Li and Kalogerakis, Evangelos}, title = {APES: Articulated Part Extraction From Sprite Sheets}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11635-11644} }

Dressing in the Wild by Watching Dance Videos
Xin Dong,
Fuwei Zhao,
Zhenyu Xie,
Xijin Zhang,
Daniel K. Du,
Min Zheng,
Xiang Long,
Xiaodan Liang,
Jianchao Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Xin and Zhao, Fuwei and Xie, Zhenyu and Zhang, Xijin and Du, Daniel K. and Zheng, Min and Long, Xiang and Liang, Xiaodan and Yang, Jianchao}, title = {Dressing in the Wild by Watching Dance Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3480-3489} }

SPAct: Self-Supervised Privacy Preservation for Action Recognition
Ishan Rajendrakumar Dave,
Chen Chen,
Mubarak Shah
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dave_2022_CVPR, author = {Dave, Ishan Rajendrakumar and Chen, Chen and Shah, Mubarak}, title = {SPAct: Self-Supervised Privacy Preservation for Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20164-20173} }

Uni6D: A Unified CNN Framework Without Projection Breakdown for 6D Pose Estimation
Xiaoke Jiang,
Donghai Li,
Hao Chen,
Ye Zheng,
Rui Zhao,
Liwei Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Xiaoke and Li, Donghai and Chen, Hao and Zheng, Ye and Zhao, Rui and Wu, Liwei}, title = {Uni6D: A Unified CNN Framework Without Projection Breakdown for 6D Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11174-11184} }

De-Rendering 3D Objects in the Wild
Felix Wimbauer,
Shangzhe Wu,
Christian Rupprecht
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wimbauer_2022_CVPR, author = {Wimbauer, Felix and Wu, Shangzhe and Rupprecht, Christian}, title = {De-Rendering 3D Objects in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18490-18499} }

SPAMs: Structured Implicit Parametric Models
Pablo Palafox,
Nikolaos Sarafianos,
Tony Tung,
Angela Dai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Palafox_2022_CVPR, author = {Palafox, Pablo and Sarafianos, Nikolaos and Tung, Tony and Dai, Angela}, title = {SPAMs: Structured Implicit Parametric Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12851-12860} }

Global Sensing and Measurements Reuse for Image Compressed Sensing
Zi-En Fan,
Feng Lian,
Jia-Ni Quan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Zi-En and Lian, Feng and Quan, Jia-Ni}, title = {Global Sensing and Measurements Reuse for Image Compressed Sensing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8954-8963} }

SeeThroughNet: Resurrection of Auxiliary Loss by Preserving Class Probability Information
Dasol Han,
Jaewook Yoo,
Dokwan Oh
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2022_CVPR, author = {Han, Dasol and Yoo, Jaewook and Oh, Dokwan}, title = {SeeThroughNet: Resurrection of Auxiliary Loss by Preserving Class Probability Information}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4463-4472} }

Representing 3D Shapes With Probabilistic Directed Distance Fields
Tristan Aumentado-Armstrong,
Stavros Tsogkas,
Sven Dickinson,
Allan D. Jepson
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Aumentado-Armstrong_2022_CVPR, author = {Aumentado-Armstrong, Tristan and Tsogkas, Stavros and Dickinson, Sven and Jepson, Allan D.}, title = {Representing 3D Shapes With Probabilistic Directed Distance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19343-19354} }

Learning ABCs: Approximate Bijective Correspondence for Isolating Factors of Variation With Weak Supervision
Kieran A. Murphy,
Varun Jampani,
Srikumar Ramalingam,
Ameesh Makadia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Murphy_2022_CVPR, author = {Murphy, Kieran A. and Jampani, Varun and Ramalingam, Srikumar and Makadia, Ameesh}, title = {Learning ABCs: Approximate Bijective Correspondence for Isolating Factors of Variation With Weak Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16010-16020} }

ABO: Dataset and Benchmarks for Real-World 3D Object Understanding
Jasmine Collins,
Shubham Goel,
Kenan Deng,
Achleshwar Luthra,
Leon Xu,
Erhan Gundogdu,
Xi Zhang,
Tomas F. Yago Vicente,
Thomas Dideriksen,
Himanshu Arora,
Matthieu Guillaumin,
Jitendra Malik
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Collins_2022_CVPR, author = {Collins, Jasmine and Goel, Shubham and Deng, Kenan and Luthra, Achleshwar and Xu, Leon and Gundogdu, Erhan and Zhang, Xi and Vicente, Tomas F. Yago and Dideriksen, Thomas and Arora, Himanshu and Guillaumin, Matthieu and Malik, Jitendra}, title = {ABO: Dataset and Benchmarks for Real-World 3D Object Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21126-21136} }

DETReg: Unsupervised Pretraining With Region Priors for Object Detection
Amir Bar,
Xin Wang,
Vadim Kantorov,
Colorado J. Reed,
Roei Herzig,
Gal Chechik,
Anna Rohrbach,
Trevor Darrell,
Amir Globerson
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bar_2022_CVPR, author = {Bar, Amir and Wang, Xin and Kantorov, Vadim and Reed, Colorado J. and Herzig, Roei and Chechik, Gal and Rohrbach, Anna and Darrell, Trevor and Globerson, Amir}, title = {DETReg: Unsupervised Pretraining With Region Priors for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14605-14615} }

Learning To Restore 3D Face From In-the-Wild Degraded Images
Zhenyu Zhang,
Yanhao Ge,
Ying Tai,
Xiaoming Huang,
Chengjie Wang,
Hao Tang,
Dongjin Huang,
Zhifeng Xie
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Zhenyu and Ge, Yanhao and Tai, Ying and Huang, Xiaoming and Wang, Chengjie and Tang, Hao and Huang, Dongjin and Xie, Zhifeng}, title = {Learning To Restore 3D Face From In-the-Wild Degraded Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4237-4247} }

Practical Evaluation of Adversarial Robustness via Adaptive Auto Attack
Ye Liu,
Yaya Cheng,
Lianli Gao,
Xianglong Liu,
Qilong Zhang,
Jingkuan Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Ye and Cheng, Yaya and Gao, Lianli and Liu, Xianglong and Zhang, Qilong and Song, Jingkuan}, title = {Practical Evaluation of Adversarial Robustness via Adaptive Auto Attack}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15105-15114} }

Convolutions for Spatial Interaction Modeling
Zhaoen Su,
Chao Wang,
David Bradley,
Carlos Vallespi-Gonzalez,
Carl Wellington,
Nemanja Djuric
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2022_CVPR, author = {Su, Zhaoen and Wang, Chao and Bradley, David and Vallespi-Gonzalez, Carlos and Wellington, Carl and Djuric, Nemanja}, title = {Convolutions for Spatial Interaction Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6583-6592} }

MS-TCT: Multi-Scale Temporal ConvTransformer for Action Detection
Rui Dai,
Srijan Das,
Kumara Kahatapitiya,
Michael S. Ryoo,
François Brémond
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2022_CVPR, author = {Dai, Rui and Das, Srijan and Kahatapitiya, Kumara and Ryoo, Michael S. and Br\'emond, Fran\c{c}ois}, title = {MS-TCT: Multi-Scale Temporal ConvTransformer for Action Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20041-20051} }

Salvage of Supervision in Weakly Supervised Object Detection
Lin Sui,
Chen-Lin Zhang,
Jianxin Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sui_2022_CVPR, author = {Sui, Lin and Zhang, Chen-Lin and Wu, Jianxin}, title = {Salvage of Supervision in Weakly Supervised Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14227-14236} }

Cross-View Transformers for Real-Time Map-View Semantic Segmentation
Brady Zhou,
Philipp Krähenbühl
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Brady and Kr\"ahenb\"uhl, Philipp}, title = {Cross-View Transformers for Real-Time Map-View Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13760-13769} }

Distinguishing Unseen From Seen for Generalized Zero-Shot Learning
Hongzu Su,
Jingjing Li,
Zhi Chen,
Lei Zhu,
Ke Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2022_CVPR, author = {Su, Hongzu and Li, Jingjing and Chen, Zhi and Zhu, Lei and Lu, Ke}, title = {Distinguishing Unseen From Seen for Generalized Zero-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7885-7894} }

Online Continual Learning on a Contaminated Data Stream With Blurry Task Boundaries
Jihwan Bang,
Hyunseo Koh,
Seulki Park,
Hwanjun Song,
Jung-Woo Ha,
Jonghyun Choi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bang_2022_CVPR, author = {Bang, Jihwan and Koh, Hyunseo and Park, Seulki and Song, Hwanjun and Ha, Jung-Woo and Choi, Jonghyun}, title = {Online Continual Learning on a Contaminated Data Stream With Blurry Task Boundaries}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9275-9284} }

Controllable Dynamic Multi-Task Architectures
Dripta S. Raychaudhuri,
Yumin Suh,
Samuel Schulter,
Xiang Yu,
Masoud Faraki,
Amit K. Roy-Chowdhury,
Manmohan Chandraker
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Raychaudhuri_2022_CVPR, author = {Raychaudhuri, Dripta S. and Suh, Yumin and Schulter, Samuel and Yu, Xiang and Faraki, Masoud and Roy-Chowdhury, Amit K. and Chandraker, Manmohan}, title = {Controllable Dynamic Multi-Task Architectures}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10955-10964} }

Learning To Imagine: Diversify Memory for Incremental Learning Using Unlabeled Data
Yu-Ming Tang,
Yi-Xing Peng,
Wei-Shi Zheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Yu-Ming and Peng, Yi-Xing and Zheng, Wei-Shi}, title = {Learning To Imagine: Diversify Memory for Incremental Learning Using Unlabeled Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9549-9558} }

SmartAdapt: Multi-Branch Object Detection Framework for Videos on Mobiles
Ran Xu,
Fangzhou Mu,
Jayoung Lee,
Preeti Mukherjee,
Somali Chaterji,
Saurabh Bagchi,
Yin Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Ran and Mu, Fangzhou and Lee, Jayoung and Mukherjee, Preeti and Chaterji, Somali and Bagchi, Saurabh and Li, Yin}, title = {SmartAdapt: Multi-Branch Object Detection Framework for Videos on Mobiles}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2528-2538} }

VL-Adapter: Parameter-Efficient Transfer Learning for Vision-and-Language Tasks
Yi-Lin Sung,
Jaemin Cho,
Mohit Bansal
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sung_2022_CVPR, author = {Sung, Yi-Lin and Cho, Jaemin and Bansal, Mohit}, title = {VL-Adapter: Parameter-Efficient Transfer Learning for Vision-and-Language Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5227-5237} }

Deep Hybrid Models for Out-of-Distribution Detection
Senqi Cao,
Zhongfei Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2022_CVPR, author = {Cao, Senqi and Zhang, Zhongfei}, title = {Deep Hybrid Models for Out-of-Distribution Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4733-4743} }

Accelerating Video Object Segmentation With Compressed Video
Kai Xu,
Angela Yao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Kai and Yao, Angela}, title = {Accelerating Video Object Segmentation With Compressed Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1342-1351} }

Exploring Domain-Invariant Parameters for Source Free Domain Adaptation
Fan Wang,
Zhongyi Han,
Yongshun Gong,
Yilong Yin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Fan and Han, Zhongyi and Gong, Yongshun and Yin, Yilong}, title = {Exploring Domain-Invariant Parameters for Source Free Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7151-7160} }

FastDOG: Fast Discrete Optimization on GPU
Ahmed Abbas,
Paul Swoboda
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Abbas_2022_CVPR, author = {Abbas, Ahmed and Swoboda, Paul}, title = {FastDOG: Fast Discrete Optimization on GPU}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {439-449} }

Fire Together Wire Together: A Dynamic Pruning Approach With Self-Supervised Mask Prediction
Sara Elkerdawy,
Mostafa Elhoushi,
Hong Zhang,
Nilanjan Ray
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Elkerdawy_2022_CVPR, author = {Elkerdawy, Sara and Elhoushi, Mostafa and Zhang, Hong and Ray, Nilanjan}, title = {Fire Together Wire Together: A Dynamic Pruning Approach With Self-Supervised Mask Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12454-12463} }

Multi-Source Uncertainty Mining for Deep Unsupervised Saliency Detection
Yifan Wang,
Wenbo Zhang,
Lijun Wang,
Ting Liu,
Huchuan Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yifan and Zhang, Wenbo and Wang, Lijun and Liu, Ting and Lu, Huchuan}, title = {Multi-Source Uncertainty Mining for Deep Unsupervised Saliency Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11727-11736} }

Self-Supervised Equivariant Learning for Oriented Keypoint Detection
Jongmin Lee,
Byungjin Kim,
Minsu Cho
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Jongmin and Kim, Byungjin and Cho, Minsu}, title = {Self-Supervised Equivariant Learning for Oriented Keypoint Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4847-4857} }

Wavelet Knowledge Distillation: Towards Efficient Image-to-Image Translation
Linfeng Zhang,
Xin Chen,
Xiaobing Tu,
Pengfei Wan,
Ning Xu,
Kaisheng Ma
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Linfeng and Chen, Xin and Tu, Xiaobing and Wan, Pengfei and Xu, Ning and Ma, Kaisheng}, title = {Wavelet Knowledge Distillation: Towards Efficient Image-to-Image Translation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12464-12474} }

Focal and Global Knowledge Distillation for Detectors
Zhendong Yang,
Zhe Li,
Xiaohu Jiang,
Yuan Gong,
Zehuan Yuan,
Danpei Zhao,
Chun Yuan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Zhendong and Li, Zhe and Jiang, Xiaohu and Gong, Yuan and Yuan, Zehuan and Zhao, Danpei and Yuan, Chun}, title = {Focal and Global Knowledge Distillation for Detectors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4643-4652} }

Learning To Prompt for Continual Learning
Zifeng Wang,
Zizhao Zhang,
Chen-Yu Lee,
Han Zhang,
Ruoxi Sun,
Xiaoqi Ren,
Guolong Su,
Vincent Perot,
Jennifer Dy,
Tomas Pfister
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zifeng and Zhang, Zizhao and Lee, Chen-Yu and Zhang, Han and Sun, Ruoxi and Ren, Xiaoqi and Su, Guolong and Perot, Vincent and Dy, Jennifer and Pfister, Tomas}, title = {Learning To Prompt for Continual Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {139-149} }

Human Mesh Recovery From Multiple Shots
Georgios Pavlakos,
Jitendra Malik,
Angjoo Kanazawa
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pavlakos_2022_CVPR, author = {Pavlakos, Georgios and Malik, Jitendra and Kanazawa, Angjoo}, title = {Human Mesh Recovery From Multiple Shots}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1485-1495} }

Improving Adversarial Transferability via Neuron Attribution-Based Attacks
Jianping Zhang,
Weibin Wu,
Jen-tse Huang,
Yizhan Huang,
Wenxuan Wang,
Yuxin Su,
Michael R. Lyu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Jianping and Wu, Weibin and Huang, Jen-tse and Huang, Yizhan and Wang, Wenxuan and Su, Yuxin and Lyu, Michael R.}, title = {Improving Adversarial Transferability via Neuron Attribution-Based Attacks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14993-15002} }

Better Trigger Inversion Optimization in Backdoor Scanning
Guanhong Tao,
Guangyu Shen,
Yingqi Liu,
Shengwei An,
Qiuling Xu,
Shiqing Ma,
Pan Li,
Xiangyu Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tao_2022_CVPR, author = {Tao, Guanhong and Shen, Guangyu and Liu, Yingqi and An, Shengwei and Xu, Qiuling and Ma, Shiqing and Li, Pan and Zhang, Xiangyu}, title = {Better Trigger Inversion Optimization in Backdoor Scanning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13368-13378} }

GANSeg: Learning To Segment by Unsupervised Hierarchical Image Generation
Xingzhe He,
Bastian Wandt,
Helge Rhodin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Xingzhe and Wandt, Bastian and Rhodin, Helge}, title = {GANSeg: Learning To Segment by Unsupervised Hierarchical Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1225-1235} }

Dense Learning Based Semi-Supervised Object Detection
Binghui Chen,
Pengyu Li,
Xiang Chen,
Biao Wang,
Lei Zhang,
Xian-Sheng Hua
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Binghui and Li, Pengyu and Chen, Xiang and Wang, Biao and Zhang, Lei and Hua, Xian-Sheng}, title = {Dense Learning Based Semi-Supervised Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4815-4824} }

Fixing Malfunctional Objects With Learned Physical Simulation and Functional Prediction
Yining Hong,
Kaichun Mo,
Li Yi,
Leonidas J. Guibas,
Antonio Torralba,
Joshua B. Tenenbaum,
Chuang Gan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2022_CVPR, author = {Hong, Yining and Mo, Kaichun and Yi, Li and Guibas, Leonidas J. and Torralba, Antonio and Tenenbaum, Joshua B. and Gan, Chuang}, title = {Fixing Malfunctional Objects With Learned Physical Simulation and Functional Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1413-1423} }

Convolution of Convolution: Let Kernels Spatially Collaborate
Rongzhen Zhao,
Jian Li,
Zhenzhi Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Rongzhen and Li, Jian and Wu, Zhenzhi}, title = {Convolution of Convolution: Let Kernels Spatially Collaborate}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {651-660} }

Make It Move: Controllable Image-to-Video Generation With Text Descriptions
Yaosi Hu,
Chong Luo,
Zhenzhong Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Yaosi and Luo, Chong and Chen, Zhenzhong}, title = {Make It Move: Controllable Image-to-Video Generation With Text Descriptions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18219-18228} }

C2AM Loss: Chasing a Better Decision Boundary for Long-Tail Object Detection
Tong Wang,
Yousong Zhu,
Yingying Chen,
Chaoyang Zhao,
Bin Yu,
Jinqiao Wang,
Ming Tang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Tong and Zhu, Yousong and Chen, Yingying and Zhao, Chaoyang and Yu, Bin and Wang, Jinqiao and Tang, Ming}, title = {C2AM Loss: Chasing a Better Decision Boundary for Long-Tail Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6980-6989} }

Neural Points: Point Cloud Representation With Neural Fields for Arbitrary Upsampling
Wanquan Feng,
Jin Li,
Hongrui Cai,
Xiaonan Luo,
Juyong Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2022_CVPR, author = {Feng, Wanquan and Li, Jin and Cai, Hongrui and Luo, Xiaonan and Zhang, Juyong}, title = {Neural Points: Point Cloud Representation With Neural Fields for Arbitrary Upsampling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18633-18642} }

Distribution Consistent Neural Architecture Search
Junyi Pan,
Chong Sun,
Yizhou Zhou,
Ying Zhang,
Chen Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2022_CVPR, author = {Pan, Junyi and Sun, Chong and Zhou, Yizhou and Zhang, Ying and Li, Chen}, title = {Distribution Consistent Neural Architecture Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10884-10893} }

Video-Text Representation Learning via Differentiable Weak Temporal Alignment
Dohwan Ko,
Joonmyung Choi,
Juyeon Ko,
Shinyeong Noh,
Kyoung-Woon On,
Eun-Sol Kim,
Hyunwoo J. Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ko_2022_CVPR, author = {Ko, Dohwan and Choi, Joonmyung and Ko, Juyeon and Noh, Shinyeong and On, Kyoung-Woon and Kim, Eun-Sol and Kim, Hyunwoo J.}, title = {Video-Text Representation Learning via Differentiable Weak Temporal Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5016-5025} }

Bi-Directional Object-Context Prioritization Learning for Saliency Ranking
Xin Tian,
Ke Xu,
Xin Yang,
Lin Du,
Baocai Yin,
Rynson W.H. Lau
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tian_2022_CVPR, author = {Tian, Xin and Xu, Ke and Yang, Xin and Du, Lin and Yin, Baocai and Lau, Rynson W.H.}, title = {Bi-Directional Object-Context Prioritization Learning for Saliency Ranking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5882-5891} }

FreeSOLO: Learning To Segment Objects Without Annotations
Xinlong Wang,
Zhiding Yu,
Shalini De Mello,
Jan Kautz,
Anima Anandkumar,
Chunhua Shen,
Jose M. Alvarez
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Xinlong and Yu, Zhiding and De Mello, Shalini and Kautz, Jan and Anandkumar, Anima and Shen, Chunhua and Alvarez, Jose M.}, title = {FreeSOLO: Learning To Segment Objects Without Annotations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14176-14186} }

What Do Navigation Agents Learn About Their Environment?
Kshitij Dwivedi,
Gemma Roig,
Aniruddha Kembhavi,
Roozbeh Mottaghi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dwivedi_2022_CVPR, author = {Dwivedi, Kshitij and Roig, Gemma and Kembhavi, Aniruddha and Mottaghi, Roozbeh}, title = {What Do Navigation Agents Learn About Their Environment?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10276-10285} }

Progressive Minimal Path Method With Embedded CNN
Wei Liao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liao_2022_CVPR, author = {Liao, Wei}, title = {Progressive Minimal Path Method With Embedded CNN}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4514-4522} }

FIFO: Learning Fog-Invariant Features for Foggy Scene Segmentation
Sohyun Lee,
Taeyoung Son,
Suha Kwak
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Sohyun and Son, Taeyoung and Kwak, Suha}, title = {FIFO: Learning Fog-Invariant Features for Foggy Scene Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18911-18921} }

3D Human Tongue Reconstruction From Single "In-the-Wild" Images
Stylianos Ploumpis,
Stylianos Moschoglou,
Vasileios Triantafyllou,
Stefanos Zafeiriou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ploumpis_2022_CVPR, author = {Ploumpis, Stylianos and Moschoglou, Stylianos and Triantafyllou, Vasileios and Zafeiriou, Stefanos}, title = {3D Human Tongue Reconstruction From Single ''In-the-Wild'' Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2771-2780} }

Enhancing Adversarial Robustness for Deep Metric Learning
Mo Zhou,
Vishal M. Patel
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Mo and Patel, Vishal M.}, title = {Enhancing Adversarial Robustness for Deep Metric Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15325-15334} }

Multi-Scale High-Resolution Vision Transformer for Semantic Segmentation
Jiaqi Gu,
Hyoukjun Kwon,
Dilin Wang,
Wei Ye,
Meng Li,
Yu-Hsin Chen,
Liangzhen Lai,
Vikas Chandra,
David Z. Pan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2022_CVPR, author = {Gu, Jiaqi and Kwon, Hyoukjun and Wang, Dilin and Ye, Wei and Li, Meng and Chen, Yu-Hsin and Lai, Liangzhen and Chandra, Vikas and Pan, David Z.}, title = {Multi-Scale High-Resolution Vision Transformer for Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12094-12103} }

Lite-MDETR: A Lightweight Multi-Modal Detector
Qian Lou,
Yen-Chang Hsu,
Burak Uzkent,
Ting Hua,
Yilin Shen,
Hongxia Jin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lou_2022_CVPR, author = {Lou, Qian and Hsu, Yen-Chang and Uzkent, Burak and Hua, Ting and Shen, Yilin and Jin, Hongxia}, title = {Lite-MDETR: A Lightweight Multi-Modal Detector}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12206-12215} }

CoordGAN: Self-Supervised Dense Correspondences Emerge From GANs
Jiteng Mu,
Shalini De Mello,
Zhiding Yu,
Nuno Vasconcelos,
Xiaolong Wang,
Jan Kautz,
Sifei Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mu_2022_CVPR, author = {Mu, Jiteng and De Mello, Shalini and Yu, Zhiding and Vasconcelos, Nuno and Wang, Xiaolong and Kautz, Jan and Liu, Sifei}, title = {CoordGAN: Self-Supervised Dense Correspondences Emerge From GANs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10011-10020} }

A Simple Multi-Modality Transfer Learning Baseline for Sign Language Translation
Yutong Chen,
Fangyun Wei,
Xiao Sun,
Zhirong Wu,
Stephen Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Yutong and Wei, Fangyun and Sun, Xiao and Wu, Zhirong and Lin, Stephen}, title = {A Simple Multi-Modality Transfer Learning Baseline for Sign Language Translation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5120-5130} }

Unsupervised Visual Representation Learning by Online Constrained K-Means
Qi Qian,
Yuanhong Xu,
Juhua Hu,
Hao Li,
Rong Jin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qian_2022_CVPR, author = {Qian, Qi and Xu, Yuanhong and Hu, Juhua and Li, Hao and Jin, Rong}, title = {Unsupervised Visual Representation Learning by Online Constrained K-Means}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16640-16649} }

Neural Point Light Fields
Julian Ost,
Issam Laradji,
Alejandro Newell,
Yuval Bahat,
Felix Heide
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ost_2022_CVPR, author = {Ost, Julian and Laradji, Issam and Newell, Alejandro and Bahat, Yuval and Heide, Felix}, title = {Neural Point Light Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18419-18429} }

Vehicle Trajectory Prediction Works, but Not Everywhere
Mohammadhossein Bahari,
Saeed Saadatnejad,
Ahmad Rahimi,
Mohammad Shaverdikondori,
Amir Hossein Shahidzadeh,
Seyed-Mohsen Moosavi-Dezfooli,
Alexandre Alahi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bahari_2022_CVPR, author = {Bahari, Mohammadhossein and Saadatnejad, Saeed and Rahimi, Ahmad and Shaverdikondori, Mohammad and Shahidzadeh, Amir Hossein and Moosavi-Dezfooli, Seyed-Mohsen and Alahi, Alexandre}, title = {Vehicle Trajectory Prediction Works, but Not Everywhere}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17123-17133} }

PSMNet: Position-Aware Stereo Merging Network for Room Layout Estimation
Haiyan Wang,
Will Hutchcroft,
Yuguang Li,
Zhiqiang Wan,
Ivaylo Boyadzhiev,
Yingli Tian,
Sing Bing Kang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Haiyan and Hutchcroft, Will and Li, Yuguang and Wan, Zhiqiang and Boyadzhiev, Ivaylo and Tian, Yingli and Kang, Sing Bing}, title = {PSMNet: Position-Aware Stereo Merging Network for Room Layout Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8616-8625} }

MonoDTR: Monocular 3D Object Detection With Depth-Aware Transformer
Kuan-Chih Huang,
Tsung-Han Wu,
Hung-Ting Su,
Winston H. Hsu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Kuan-Chih and Wu, Tsung-Han and Su, Hung-Ting and Hsu, Winston H.}, title = {MonoDTR: Monocular 3D Object Detection With Depth-Aware Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4012-4021} }

Learning Graph Regularisation for Guided Super-Resolution
Riccardo de Lutio,
Alexander Becker,
Stefano D'Aronco,
Stefania Russo,
Jan D. Wegner,
Konrad Schindler
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{de_Lutio_2022_CVPR, author = {de Lutio, Riccardo and Becker, Alexander and D'Aronco, Stefano and Russo, Stefania and Wegner, Jan D. and Schindler, Konrad}, title = {Learning Graph Regularisation for Guided Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1979-1988} }

Instance-Wise Occlusion and Depth Orders in Natural Scenes
Hyunmin Lee,
Jaesik Park
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Hyunmin and Park, Jaesik}, title = {Instance-Wise Occlusion and Depth Orders in Natural Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21210-21221} }

Look for the Change: Learning Object States and State-Modifying Actions From Untrimmed Web Videos
Tomáš Souček,
Jean-Baptiste Alayrac,
Antoine Miech,
Ivan Laptev,
Josef Sivic
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Soucek_2022_CVPR, author = {Sou\v{c}ek, Tom\'a\v{s} and Alayrac, Jean-Baptiste and Miech, Antoine and Laptev, Ivan and Sivic, Josef}, title = {Look for the Change: Learning Object States and State-Modifying Actions From Untrimmed Web Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13956-13966} }

Attribute Surrogates Learning and Spectral Tokens Pooling in Transformers for Few-Shot Learning
Yangji He,
Weihan Liang,
Dongyang Zhao,
Hong-Yu Zhou,
Weifeng Ge,
Yizhou Yu,
Wenqiang Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Yangji and Liang, Weihan and Zhao, Dongyang and Zhou, Hong-Yu and Ge, Weifeng and Yu, Yizhou and Zhang, Wenqiang}, title = {Attribute Surrogates Learning and Spectral Tokens Pooling in Transformers for Few-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9119-9129} }

Generalized Category Discovery
Sagar Vaze,
Kai Han,
Andrea Vedaldi,
Andrew Zisserman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Vaze_2022_CVPR, author = {Vaze, Sagar and Han, Kai and Vedaldi, Andrea and Zisserman, Andrew}, title = {Generalized Category Discovery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7492-7501} }

Maximum Consensus by Weighted Influences of Monotone Boolean Functions
Erchuan Zhang,
David Suter,
Ruwan Tennakoon,
Tat-Jun Chin,
Alireza Bab-Hadiashar,
Giang Truong,
Syed Zulqarnain Gilani
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Erchuan and Suter, David and Tennakoon, Ruwan and Chin, Tat-Jun and Bab-Hadiashar, Alireza and Truong, Giang and Gilani, Syed Zulqarnain}, title = {Maximum Consensus by Weighted Influences of Monotone Boolean Functions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8964-8972} }

TransforMatcher: Match-to-Match Attention for Semantic Correspondence
Seungwook Kim,
Juhong Min,
Minsu Cho
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Seungwook and Min, Juhong and Cho, Minsu}, title = {TransforMatcher: Match-to-Match Attention for Semantic Correspondence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8697-8707} }

Robust Outlier Detection by De-Biasing VAE Likelihoods
Kushal Chauhan,
Barath Mohan U,
Pradeep Shenoy,
Manish Gupta,
Devarajan Sridharan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chauhan_2022_CVPR, author = {Chauhan, Kushal and U, Barath Mohan and Shenoy, Pradeep and Gupta, Manish and Sridharan, Devarajan}, title = {Robust Outlier Detection by De-Biasing VAE Likelihoods}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9881-9890} }

Contour-Hugging Heatmaps for Landmark Detection
James McCouat,
Irina Voiculescu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{McCouat_2022_CVPR, author = {McCouat, James and Voiculescu, Irina}, title = {Contour-Hugging Heatmaps for Landmark Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20597-20605} }

Voxel Field Fusion for 3D Object Detection
Yanwei Li,
Xiaojuan Qi,
Yukang Chen,
Liwei Wang,
Zeming Li,
Jian Sun,
Jiaya Jia
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yanwei and Qi, Xiaojuan and Chen, Yukang and Wang, Liwei and Li, Zeming and Sun, Jian and Jia, Jiaya}, title = {Voxel Field Fusion for 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1120-1129} }

Divide and Conquer: Compositional Experts for Generalized Novel Class Discovery
Muli Yang,
Yuehua Zhu,
Jiaping Yu,
Aming Wu,
Cheng Deng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Muli and Zhu, Yuehua and Yu, Jiaping and Wu, Aming and Deng, Cheng}, title = {Divide and Conquer: Compositional Experts for Generalized Novel Class Discovery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14268-14277} }

Programmatic Concept Learning for Human Motion Description and Synthesis
Sumith Kulal,
Jiayuan Mao,
Alex Aiken,
Jiajun Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kulal_2022_CVPR, author = {Kulal, Sumith and Mao, Jiayuan and Aiken, Alex and Wu, Jiajun}, title = {Programmatic Concept Learning for Human Motion Description and Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13843-13852} }

Interpretable Part-Whole Hierarchies and Conceptual-Semantic Relationships in Neural Networks
Nicola Garau,
Niccolò Bisagno,
Zeno Sambugaro,
Nicola Conci
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Garau_2022_CVPR, author = {Garau, Nicola and Bisagno, Niccol\`o and Sambugaro, Zeno and Conci, Nicola}, title = {Interpretable Part-Whole Hierarchies and Conceptual-Semantic Relationships in Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13689-13698} }

Fast Algorithm for Low-Rank Tensor Completion in Delay-Embedded Space
Ryuki Yamamoto,
Hidekata Hontani,
Akira Imakura,
Tatsuya Yokota
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yamamoto_2022_CVPR, author = {Yamamoto, Ryuki and Hontani, Hidekata and Imakura, Akira and Yokota, Tatsuya}, title = {Fast Algorithm for Low-Rank Tensor Completion in Delay-Embedded Space}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2058-2066} }

Panoptic, Instance and Semantic Relations: A Relational Context Encoder To Enhance Panoptic Segmentation
Shubhankar Borse,
Hyojin Park,
Hong Cai,
Debasmit Das,
Risheek Garrepalli,
Fatih Porikli
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Borse_2022_CVPR, author = {Borse, Shubhankar and Park, Hyojin and Cai, Hong and Das, Debasmit and Garrepalli, Risheek and Porikli, Fatih}, title = {Panoptic, Instance and Semantic Relations: A Relational Context Encoder To Enhance Panoptic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1269-1279} }

Point2Seq: Detecting 3D Objects As Sequences
Yujing Xue,
Jiageng Mao,
Minzhe Niu,
Hang Xu,
Michael Bi Mi,
Wei Zhang,
Xiaogang Wang,
Xinchao Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xue_2022_CVPR, author = {Xue, Yujing and Mao, Jiageng and Niu, Minzhe and Xu, Hang and Mi, Michael Bi and Zhang, Wei and Wang, Xiaogang and Wang, Xinchao}, title = {Point2Seq: Detecting 3D Objects As Sequences}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8521-8530} }

Less Is More: Generating Grounded Navigation Instructions From Landmarks
Su Wang,
Ceslee Montgomery,
Jordi Orbay,
Vighnesh Birodkar,
Aleksandra Faust,
Izzeddin Gur,
Natasha Jaques,
Austin Waters,
Jason Baldridge,
Peter Anderson
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Su and Montgomery, Ceslee and Orbay, Jordi and Birodkar, Vighnesh and Faust, Aleksandra and Gur, Izzeddin and Jaques, Natasha and Waters, Austin and Baldridge, Jason and Anderson, Peter}, title = {Less Is More: Generating Grounded Navigation Instructions From Landmarks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15428-15438} }

Task-Adaptive Negative Envision for Few-Shot Open-Set Recognition
Shiyuan Huang,
Jiawei Ma,
Guangxing Han,
Shih-Fu Chang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Shiyuan and Ma, Jiawei and Han, Guangxing and Chang, Shih-Fu}, title = {Task-Adaptive Negative Envision for Few-Shot Open-Set Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7171-7180} }

DisARM: Displacement Aware Relation Module for 3D Detection
Yao Duan,
Chenyang Zhu,
Yuqing Lan,
Renjiao Yi,
Xinwang Liu,
Kai Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Duan_2022_CVPR, author = {Duan, Yao and Zhu, Chenyang and Lan, Yuqing and Yi, Renjiao and Liu, Xinwang and Xu, Kai}, title = {DisARM: Displacement Aware Relation Module for 3D Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16980-16989} }

ETHSeg: An Amodel Instance Segmentation Network and a Real-World Dataset for X-Ray Waste Inspection
Lingteng Qiu,
Zhangyang Xiong,
Xuhao Wang,
Kenkun Liu,
Yihan Li,
Guanying Chen,
Xiaoguang Han,
Shuguang Cui
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2022_CVPR, author = {Qiu, Lingteng and Xiong, Zhangyang and Wang, Xuhao and Liu, Kenkun and Li, Yihan and Chen, Guanying and Han, Xiaoguang and Cui, Shuguang}, title = {ETHSeg: An Amodel Instance Segmentation Network and a Real-World Dataset for X-Ray Waste Inspection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2283-2292} }

MixFormer: Mixing Features Across Windows and Dimensions
Qiang Chen,
Qiman Wu,
Jian Wang,
Qinghao Hu,
Tao Hu,
Errui Ding,
Jian Cheng,
Jingdong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Qiang and Wu, Qiman and Wang, Jian and Hu, Qinghao and Hu, Tao and Ding, Errui and Cheng, Jian and Wang, Jingdong}, title = {MixFormer: Mixing Features Across Windows and Dimensions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5249-5259} }

Killing Two Birds With One Stone: Efficient and Robust Training of Face Recognition CNNs by Partial FC
Xiang An,
Jiankang Deng,
Jia Guo,
Ziyong Feng,
XuHan Zhu,
Jing Yang,
Tongliang Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{An_2022_CVPR, author = {An, Xiang and Deng, Jiankang and Guo, Jia and Feng, Ziyong and Zhu, XuHan and Yang, Jing and Liu, Tongliang}, title = {Killing Two Birds With One Stone: Efficient and Robust Training of Face Recognition CNNs by Partial FC}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4042-4051} }

NeRF-Editing: Geometry Editing of Neural Radiance Fields
Yu-Jie Yuan,
Yang-Tian Sun,
Yu-Kun Lai,
Yuewen Ma,
Rongfei Jia,
Lin Gao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2022_CVPR, author = {Yuan, Yu-Jie and Sun, Yang-Tian and Lai, Yu-Kun and Ma, Yuewen and Jia, Rongfei and Gao, Lin}, title = {NeRF-Editing: Geometry Editing of Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18353-18364} }

Optimal Correction Cost for Object Detection Evaluation
Mayu Otani,
Riku Togashi,
Yuta Nakashima,
Esa Rahtu,
Janne Heikkilä,
Shin'ichi Satoh
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Otani_2022_CVPR, author = {Otani, Mayu and Togashi, Riku and Nakashima, Yuta and Rahtu, Esa and Heikkil\"a, Janne and Satoh, Shin'ichi}, title = {Optimal Correction Cost for Object Detection Evaluation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21107-21115} }

Contextual Similarity Distillation for Asymmetric Image Retrieval
Hui Wu,
Min Wang,
Wengang Zhou,
Houqiang Li,
Qi Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Hui and Wang, Min and Zhou, Wengang and Li, Houqiang and Tian, Qi}, title = {Contextual Similarity Distillation for Asymmetric Image Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9489-9498} }

FineDiving: A Fine-Grained Dataset for Procedure-Aware Action Quality Assessment
Jinglin Xu,
Yongming Rao,
Xumin Yu,
Guangyi Chen,
Jie Zhou,
Jiwen Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Jinglin and Rao, Yongming and Yu, Xumin and Chen, Guangyi and Zhou, Jie and Lu, Jiwen}, title = {FineDiving: A Fine-Grained Dataset for Procedure-Aware Action Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2949-2958} }

Artistic Style Discovery With Independent Components
Xin Xie,
Yi Li,
Huaibo Huang,
Haiyan Fu,
Wanwan Wang,
Yanqing Guo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Xin and Li, Yi and Huang, Huaibo and Fu, Haiyan and Wang, Wanwan and Guo, Yanqing}, title = {Artistic Style Discovery With Independent Components}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19870-19879} }

HEAT: Holistic Edge Attention Transformer for Structured Reconstruction
Jiacheng Chen,
Yiming Qian,
Yasutaka Furukawa
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Jiacheng and Qian, Yiming and Furukawa, Yasutaka}, title = {HEAT: Holistic Edge Attention Transformer for Structured Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3866-3875} }

HyperStyle: StyleGAN Inversion With HyperNetworks for Real Image Editing
Yuval Alaluf,
Omer Tov,
Ron Mokady,
Rinon Gal,
Amit Bermano
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Alaluf_2022_CVPR, author = {Alaluf, Yuval and Tov, Omer and Mokady, Ron and Gal, Rinon and Bermano, Amit}, title = {HyperStyle: StyleGAN Inversion With HyperNetworks for Real Image Editing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18511-18521} }

DASO: Distribution-Aware Semantics-Oriented Pseudo-Label for Imbalanced Semi-Supervised Learning
Youngtaek Oh,
Dong-Jin Kim,
In So Kweon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Oh_2022_CVPR, author = {Oh, Youngtaek and Kim, Dong-Jin and Kweon, In So}, title = {DASO: Distribution-Aware Semantics-Oriented Pseudo-Label for Imbalanced Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9786-9796} }

Mobile-Former: Bridging MobileNet and Transformer
Yinpeng Chen,
Xiyang Dai,
Dongdong Chen,
Mengchen Liu,
Xiaoyi Dong,
Lu Yuan,
Zicheng Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Yinpeng and Dai, Xiyang and Chen, Dongdong and Liu, Mengchen and Dong, Xiaoyi and Yuan, Lu and Liu, Zicheng}, title = {Mobile-Former: Bridging MobileNet and Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5270-5279} }

Exploiting Pseudo Labels in a Self-Supervised Learning Framework for Improved Monocular Depth Estimation
Andra Petrovai,
Sergiu Nedevschi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Petrovai_2022_CVPR, author = {Petrovai, Andra and Nedevschi, Sergiu}, title = {Exploiting Pseudo Labels in a Self-Supervised Learning Framework for Improved Monocular Depth Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1578-1588} }

DESTR: Object Detection With Split Transformer
Liqiang He,
Sinisa Todorovic
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Liqiang and Todorovic, Sinisa}, title = {DESTR: Object Detection With Split Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9377-9386} }

LTP: Lane-Based Trajectory Prediction for Autonomous Driving
Jingke Wang,
Tengju Ye,
Ziqing Gu,
Junbo Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Jingke and Ye, Tengju and Gu, Ziqing and Chen, Junbo}, title = {LTP: Lane-Based Trajectory Prediction for Autonomous Driving}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17134-17142} }

CycleMix: A Holistic Strategy for Medical Image Segmentation From Scribble Supervision
Ke Zhang,
Xiahai Zhuang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Ke and Zhuang, Xiahai}, title = {CycleMix: A Holistic Strategy for Medical Image Segmentation From Scribble Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11656-11665} }

VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time Super-Resolution
Zeyuan Chen,
Yinbo Chen,
Jingwen Liu,
Xingqian Xu,
Vidit Goel,
Zhangyang Wang,
Humphrey Shi,
Xiaolong Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Zeyuan and Chen, Yinbo and Liu, Jingwen and Xu, Xingqian and Goel, Vidit and Wang, Zhangyang and Shi, Humphrey and Wang, Xiaolong}, title = {VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2047-2057} }

Towards End-to-End Unified Scene Text Detection and Layout Analysis
Shangbang Long,
Siyang Qin,
Dmitry Panteleev,
Alessandro Bissacco,
Yasuhisa Fujii,
Michalis Raptis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Long_2022_CVPR, author = {Long, Shangbang and Qin, Siyang and Panteleev, Dmitry and Bissacco, Alessandro and Fujii, Yasuhisa and Raptis, Michalis}, title = {Towards End-to-End Unified Scene Text Detection and Layout Analysis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1049-1059} }

Image Based Reconstruction of Liquids From 2D Surface Detections
Florian Richter,
Ryan K. Orosco,
Michael C. Yip
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Richter_2022_CVPR, author = {Richter, Florian and Orosco, Ryan K. and Yip, Michael C.}, title = {Image Based Reconstruction of Liquids From 2D Surface Detections}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13811-13820} }

Contextual Outpainting With Object-Level Contrastive Learning
Jiacheng Li,
Chang Chen,
Zhiwei Xiong
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Jiacheng and Chen, Chang and Xiong, Zhiwei}, title = {Contextual Outpainting With Object-Level Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11451-11460} }

AP-BSN: Self-Supervised Denoising for Real-World Images via Asymmetric PD and Blind-Spot Network
Wooseok Lee,
Sanghyun Son,
Kyoung Mu Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Wooseok and Son, Sanghyun and Lee, Kyoung Mu}, title = {AP-BSN: Self-Supervised Denoising for Real-World Images via Asymmetric PD and Blind-Spot Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17725-17734} }

AutoSDF: Shape Priors for 3D Completion, Reconstruction and Generation
Paritosh Mittal,
Yen-Chi Cheng,
Maneesh Singh,
Shubham Tulsiani
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mittal_2022_CVPR, author = {Mittal, Paritosh and Cheng, Yen-Chi and Singh, Maneesh and Tulsiani, Shubham}, title = {AutoSDF: Shape Priors for 3D Completion, Reconstruction and Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {306-315} }

ISNAS-DIP: Image-Specific Neural Architecture Search for Deep Image Prior
Metin Ersin Arican,
Ozgur Kara,
Gustav Bredell,
Ender Konukoglu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Arican_2022_CVPR, author = {Arican, Metin Ersin and Kara, Ozgur and Bredell, Gustav and Konukoglu, Ender}, title = {ISNAS-DIP: Image-Specific Neural Architecture Search for Deep Image Prior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1960-1968} }

Depth-Guided Sparse Structure-From-Motion for Movies and TV Shows
Sheng Liu,
Xiaohan Nie,
Raffay Hamid
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Sheng and Nie, Xiaohan and Hamid, Raffay}, title = {Depth-Guided Sparse Structure-From-Motion for Movies and TV Shows}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15980-15989} }

End-to-End Referring Video Object Segmentation With Multimodal Transformers
Adam Botach,
Evgenii Zheltonozhskii,
Chaim Baskin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Botach_2022_CVPR, author = {Botach, Adam and Zheltonozhskii, Evgenii and Baskin, Chaim}, title = {End-to-End Referring Video Object Segmentation With Multimodal Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4985-4995} }

Unpaired Cartoon Image Synthesis via Gated Cycle Mapping
Yifang Men,
Yuan Yao,
Miaomiao Cui,
Zhouhui Lian,
Xuansong Xie,
Xian-Sheng Hua
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Men_2022_CVPR, author = {Men, Yifang and Yao, Yuan and Cui, Miaomiao and Lian, Zhouhui and Xie, Xuansong and Hua, Xian-Sheng}, title = {Unpaired Cartoon Image Synthesis via Gated Cycle Mapping}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3501-3510} }

IterMVS: Iterative Probability Estimation for Efficient Multi-View Stereo
Fangjinhua Wang,
Silvano Galliani,
Christoph Vogel,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Fangjinhua and Galliani, Silvano and Vogel, Christoph and Pollefeys, Marc}, title = {IterMVS: Iterative Probability Estimation for Efficient Multi-View Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8606-8615} }

Not All Points Are Equal: Learning Highly Efficient Point-Based Detectors for 3D LiDAR Point Clouds
Yifan Zhang,
Qingyong Hu,
Guoquan Xu,
Yanxin Ma,
Jianwei Wan,
Yulan Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Yifan and Hu, Qingyong and Xu, Guoquan and Ma, Yanxin and Wan, Jianwei and Guo, Yulan}, title = {Not All Points Are Equal: Learning Highly Efficient Point-Based Detectors for 3D LiDAR Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18953-18962} }

FedCorr: Multi-Stage Federated Learning for Label Noise Correction
Jingyi Xu,
Zihan Chen,
Tony Q.S. Quek,
Kai Fong Ernest Chong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Jingyi and Chen, Zihan and Quek, Tony Q.S. and Chong, Kai Fong Ernest}, title = {FedCorr: Multi-Stage Federated Learning for Label Noise Correction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10184-10193} }

Detecting Camouflaged Object in Frequency Domain
Yijie Zhong,
Bo Li,
Lv Tang,
Senyun Kuang,
Shuang Wu,
Shouhong Ding
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2022_CVPR, author = {Zhong, Yijie and Li, Bo and Tang, Lv and Kuang, Senyun and Wu, Shuang and Ding, Shouhong}, title = {Detecting Camouflaged Object in Frequency Domain}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4504-4513} }

RigNeRF: Fully Controllable Neural 3D Portraits
ShahRukh Athar,
Zexiang Xu,
Kalyan Sunkavalli,
Eli Shechtman,
Zhixin Shu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Athar_2022_CVPR, author = {Athar, ShahRukh and Xu, Zexiang and Sunkavalli, Kalyan and Shechtman, Eli and Shu, Zhixin}, title = {RigNeRF: Fully Controllable Neural 3D Portraits}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20364-20373} }

CLIP-Forge: Towards Zero-Shot Text-To-Shape Generation
Aditya Sanghi,
Hang Chu,
Joseph G. Lambourne,
Ye Wang,
Chin-Yi Cheng,
Marco Fumero,
Kamal Rahimi Malekshan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sanghi_2022_CVPR, author = {Sanghi, Aditya and Chu, Hang and Lambourne, Joseph G. and Wang, Ye and Cheng, Chin-Yi and Fumero, Marco and Malekshan, Kamal Rahimi}, title = {CLIP-Forge: Towards Zero-Shot Text-To-Shape Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18603-18613} }

Style-Based Global Appearance Flow for Virtual Try-On
Sen He,
Yi-Zhe Song,
Tao Xiang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Sen and Song, Yi-Zhe and Xiang, Tao}, title = {Style-Based Global Appearance Flow for Virtual Try-On}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3470-3479} }

Source-Free Object Detection by Learning To Overlook Domain Style
Shuaifeng Li,
Mao Ye,
Xiatian Zhu,
Lihua Zhou,
Lin Xiong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Shuaifeng and Ye, Mao and Zhu, Xiatian and Zhou, Lihua and Xiong, Lin}, title = {Source-Free Object Detection by Learning To Overlook Domain Style}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8014-8023} }

Active Learning for Open-Set Annotation
Kun-Peng Ning,
Xun Zhao,
Yu Li,
Sheng-Jun Huang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ning_2022_CVPR, author = {Ning, Kun-Peng and Zhao, Xun and Li, Yu and Huang, Sheng-Jun}, title = {Active Learning for Open-Set Annotation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {41-49} }

SceneSqueezer: Learning To Compress Scene for Camera Relocalization
Luwei Yang,
Rakesh Shrestha,
Wenbo Li,
Shuaicheng Liu,
Guofeng Zhang,
Zhaopeng Cui,
Ping Tan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Luwei and Shrestha, Rakesh and Li, Wenbo and Liu, Shuaicheng and Zhang, Guofeng and Cui, Zhaopeng and Tan, Ping}, title = {SceneSqueezer: Learning To Compress Scene for Camera Relocalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8259-8268} }

SelfRecon: Self Reconstruction Your Digital Avatar From Monocular Video
Boyi Jiang,
Yang Hong,
Hujun Bao,
Juyong Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Boyi and Hong, Yang and Bao, Hujun and Zhang, Juyong}, title = {SelfRecon: Self Reconstruction Your Digital Avatar From Monocular Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5605-5615} }

Instance-Dependent Label-Noise Learning With Manifold-Regularized Transition Matrix Estimation
De Cheng,
Tongliang Liu,
Yixiong Ning,
Nannan Wang,
Bo Han,
Gang Niu,
Xinbo Gao,
Masashi Sugiyama
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2022_CVPR, author = {Cheng, De and Liu, Tongliang and Ning, Yixiong and Wang, Nannan and Han, Bo and Niu, Gang and Gao, Xinbo and Sugiyama, Masashi}, title = {Instance-Dependent Label-Noise Learning With Manifold-Regularized Transition Matrix Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16630-16639} }

Rethinking the Augmentation Module in Contrastive Learning: Learning Hierarchical Augmentation Invariance With Expanded Views
Junbo Zhang,
Kaisheng Ma
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Junbo and Ma, Kaisheng}, title = {Rethinking the Augmentation Module in Contrastive Learning: Learning Hierarchical Augmentation Invariance With Expanded Views}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16650-16659} }

Self-Supervised Models Are Continual Learners
Enrico Fini,
Victor G. Turrisi da Costa,
Xavier Alameda-Pineda,
Elisa Ricci,
Karteek Alahari,
Julien Mairal
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fini_2022_CVPR, author = {Fini, Enrico and da Costa, Victor G. Turrisi and Alameda-Pineda, Xavier and Ricci, Elisa and Alahari, Karteek and Mairal, Julien}, title = {Self-Supervised Models Are Continual Learners}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9621-9630} }

Dreaming To Prune Image Deraining Networks
Weiqi Zou,
Yang Wang,
Xueyang Fu,
Yang Cao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2022_CVPR, author = {Zou, Weiqi and Wang, Yang and Fu, Xueyang and Cao, Yang}, title = {Dreaming To Prune Image Deraining Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6023-6032} }

Equivariant Point Cloud Analysis via Learning Orientations for Message Passing
Shitong Luo,
Jiahan Li,
Jiaqi Guan,
Yufeng Su,
Chaoran Cheng,
Jian Peng,
Jianzhu Ma
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2022_CVPR, author = {Luo, Shitong and Li, Jiahan and Guan, Jiaqi and Su, Yufeng and Cheng, Chaoran and Peng, Jian and Ma, Jianzhu}, title = {Equivariant Point Cloud Analysis via Learning Orientations for Message Passing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18932-18941} }

When Does Contrastive Visual Representation Learning Work?
Elijah Cole,
Xuan Yang,
Kimberly Wilber,
Oisin Mac Aodha,
Serge Belongie
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cole_2022_CVPR, author = {Cole, Elijah and Yang, Xuan and Wilber, Kimberly and Mac Aodha, Oisin and Belongie, Serge}, title = {When Does Contrastive Visual Representation Learning Work?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14755-14764} }

One Step at a Time: Long-Horizon Vision-and-Language Navigation With Milestones
Chan Hee Song,
Jihyung Kil,
Tai-Yu Pan,
Brian M. Sadler,
Wei-Lun Chao,
Yu Su
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2022_CVPR, author = {Song, Chan Hee and Kil, Jihyung and Pan, Tai-Yu and Sadler, Brian M. and Chao, Wei-Lun and Su, Yu}, title = {One Step at a Time: Long-Horizon Vision-and-Language Navigation With Milestones}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15482-15491} }

Node Representation Learning in Graph via Node-to-Neighbourhood Mutual Information Maximization
Wei Dong,
Junsheng Wu,
Yi Luo,
Zongyuan Ge,
Peng Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Wei and Wu, Junsheng and Luo, Yi and Ge, Zongyuan and Wang, Peng}, title = {Node Representation Learning in Graph via Node-to-Neighbourhood Mutual Information Maximization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16620-16629} }

Point Cloud Pre-Training With Natural 3D Structures
Ryosuke Yamada,
Hirokatsu Kataoka,
Naoya Chiba,
Yukiyasu Domae,
Tetsuya Ogata
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yamada_2022_CVPR, author = {Yamada, Ryosuke and Kataoka, Hirokatsu and Chiba, Naoya and Domae, Yukiyasu and Ogata, Tetsuya}, title = {Point Cloud Pre-Training With Natural 3D Structures}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21283-21293} }

Scene Consistency Representation Learning for Video Scene Segmentation
Haoqian Wu,
Keyu Chen,
Yanan Luo,
Ruizhi Qiao,
Bo Ren,
Haozhe Liu,
Weicheng Xie,
Linlin Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Haoqian and Chen, Keyu and Luo, Yanan and Qiao, Ruizhi and Ren, Bo and Liu, Haozhe and Xie, Weicheng and Shen, Linlin}, title = {Scene Consistency Representation Learning for Video Scene Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14021-14030} }

Two Coupled Rejection Metrics Can Tell Adversarial Examples Apart
Tianyu Pang,
Huishuai Zhang,
Di He,
Yinpeng Dong,
Hang Su,
Wei Chen,
Jun Zhu,
Tie-Yan Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pang_2022_CVPR, author = {Pang, Tianyu and Zhang, Huishuai and He, Di and Dong, Yinpeng and Su, Hang and Chen, Wei and Zhu, Jun and Liu, Tie-Yan}, title = {Two Coupled Rejection Metrics Can Tell Adversarial Examples Apart}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15223-15233} }

Exploiting Explainable Metrics for Augmented SGD
Mahdi S. Hosseini,
Mathieu Tuli,
Konstantinos N. Plataniotis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hosseini_2022_CVPR, author = {Hosseini, Mahdi S. and Tuli, Mathieu and Plataniotis, Konstantinos N.}, title = {Exploiting Explainable Metrics for Augmented SGD}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10296-10306} }

Semi-Supervised Video Semantic Segmentation With Inter-Frame Feature Reconstruction
Jiafan Zhuang,
Zilei Wang,
Yuan Gao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhuang_2022_CVPR, author = {Zhuang, Jiafan and Wang, Zilei and Gao, Yuan}, title = {Semi-Supervised Video Semantic Segmentation With Inter-Frame Feature Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3263-3271} }

GenDR: A Generalized Differentiable Renderer
Felix Petersen,
Bastian Goldluecke,
Christian Borgelt,
Oliver Deussen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Petersen_2022_CVPR, author = {Petersen, Felix and Goldluecke, Bastian and Borgelt, Christian and Deussen, Oliver}, title = {GenDR: A Generalized Differentiable Renderer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4002-4011} }

Improving Neural Implicit Surfaces Geometry With Patch Warping
François Darmon,
Bénédicte Bascle,
Jean-Clément Devaux,
Pascal Monasse,
Mathieu Aubry
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Darmon_2022_CVPR, author = {Darmon, Fran\c{c}ois and Bascle, B\'en\'edicte and Devaux, Jean-Cl\'ement and Monasse, Pascal and Aubry, Mathieu}, title = {Improving Neural Implicit Surfaces Geometry With Patch Warping}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6260-6269} }

XYLayoutLM: Towards Layout-Aware Multimodal Networks for Visually-Rich Document Understanding
Zhangxuan Gu,
Changhua Meng,
Ke Wang,
Jun Lan,
Weiqiang Wang,
Ming Gu,
Liqing Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2022_CVPR, author = {Gu, Zhangxuan and Meng, Changhua and Wang, Ke and Lan, Jun and Wang, Weiqiang and Gu, Ming and Zhang, Liqing}, title = {XYLayoutLM: Towards Layout-Aware Multimodal Networks for Visually-Rich Document Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4583-4592} }

Amodal Segmentation Through Out-of-Task and Out-of-Distribution Generalization With a Bayesian Model
Yihong Sun,
Adam Kortylewski,
Alan Yuille
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Yihong and Kortylewski, Adam and Yuille, Alan}, title = {Amodal Segmentation Through Out-of-Task and Out-of-Distribution Generalization With a Bayesian Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1215-1224} }

How Well Do Sparse ImageNet Models Transfer?
Eugenia Iofinova,
Alexandra Peste,
Mark Kurtz,
Dan Alistarh
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Iofinova_2022_CVPR, author = {Iofinova, Eugenia and Peste, Alexandra and Kurtz, Mark and Alistarh, Dan}, title = {How Well Do Sparse ImageNet Models Transfer?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12266-12276} }

REX: Reasoning-Aware and Grounded Explanation
Shi Chen,
Qi Zhao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Shi and Zhao, Qi}, title = {REX: Reasoning-Aware and Grounded Explanation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15586-15595} }

Dynamic Dual-Output Diffusion Models
Yaniv Benny,
Lior Wolf
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Benny_2022_CVPR, author = {Benny, Yaniv and Wolf, Lior}, title = {Dynamic Dual-Output Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11482-11491} }

StyleT2I: Toward Compositional and High-Fidelity Text-to-Image Synthesis
Zhiheng Li,
Martin Renqiang Min,
Kai Li,
Chenliang Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Zhiheng and Min, Martin Renqiang and Li, Kai and Xu, Chenliang}, title = {StyleT2I: Toward Compositional and High-Fidelity Text-to-Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18197-18207} }

JoinABLe: Learning Bottom-Up Assembly of Parametric CAD Joints
Karl D.D. Willis,
Pradeep Kumar Jayaraman,
Hang Chu,
Yunsheng Tian,
Yifei Li,
Daniele Grandi,
Aditya Sanghi,
Linh Tran,
Joseph G. Lambourne,
Armando Solar-Lezama,
Wojciech Matusik
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Willis_2022_CVPR, author = {Willis, Karl D.D. and Jayaraman, Pradeep Kumar and Chu, Hang and Tian, Yunsheng and Li, Yifei and Grandi, Daniele and Sanghi, Aditya and Tran, Linh and Lambourne, Joseph G. and Solar-Lezama, Armando and Matusik, Wojciech}, title = {JoinABLe: Learning Bottom-Up Assembly of Parametric CAD Joints}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15849-15860} }

CaDeX: Learning Canonical Deformation Coordinate Space for Dynamic Surface Representation via Neural Homeomorphism
Jiahui Lei,
Kostas Daniilidis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lei_2022_CVPR, author = {Lei, Jiahui and Daniilidis, Kostas}, title = {CaDeX: Learning Canonical Deformation Coordinate Space for Dynamic Surface Representation via Neural Homeomorphism}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6624-6634} }

Canonical Voting: Towards Robust Oriented Bounding Box Detection in 3D Scenes
Yang You,
Zelin Ye,
Yujing Lou,
Chengkun Li,
Yong-Lu Li,
Lizhuang Ma,
Weiming Wang,
Cewu Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{You_2022_CVPR, author = {You, Yang and Ye, Zelin and Lou, Yujing and Li, Chengkun and Li, Yong-Lu and Ma, Lizhuang and Wang, Weiming and Lu, Cewu}, title = {Canonical Voting: Towards Robust Oriented Bounding Box Detection in 3D Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1193-1202} }

V-Doc: Visual Questions Answers With Documents
Yihao Ding,
Zhe Huang,
Runlin Wang,
YanHang Zhang,
Xianru Chen,
Yuzhong Ma,
Hyunsuk Chung,
Soyeon Caren Han
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Yihao and Huang, Zhe and Wang, Runlin and Zhang, YanHang and Chen, Xianru and Ma, Yuzhong and Chung, Hyunsuk and Han, Soyeon Caren}, title = {V-Doc: Visual Questions Answers With Documents}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21492-21498} }

AEGNN: Asynchronous Event-Based Graph Neural Networks
Simon Schaefer,
Daniel Gehrig,
Davide Scaramuzza
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Schaefer_2022_CVPR, author = {Schaefer, Simon and Gehrig, Daniel and Scaramuzza, Davide}, title = {AEGNN: Asynchronous Event-Based Graph Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12371-12381} }

Layer-Wised Model Aggregation for Personalized Federated Learning
Xiaosong Ma,
Jie Zhang,
Song Guo,
Wenchao Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2022_CVPR, author = {Ma, Xiaosong and Zhang, Jie and Guo, Song and Xu, Wenchao}, title = {Layer-Wised Model Aggregation for Personalized Federated Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10092-10101} }

Polarity Sampling: Quality and Diversity Control of Pre-Trained Generative Networks via Singular Values
Ahmed Imtiaz Humayun,
Randall Balestriero,
Richard Baraniuk
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Humayun_2022_CVPR, author = {Humayun, Ahmed Imtiaz and Balestriero, Randall and Baraniuk, Richard}, title = {Polarity Sampling: Quality and Diversity Control of Pre-Trained Generative Networks via Singular Values}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10641-10650} }

Style-Structure Disentangled Features and Normalizing Flows for Diverse Icon Colorization
Yuan-kui Li,
Yun-Hsuan Lien,
Yu-Shuen Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yuan-kui and Lien, Yun-Hsuan and Wang, Yu-Shuen}, title = {Style-Structure Disentangled Features and Normalizing Flows for Diverse Icon Colorization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11244-11253} }

Object-Aware Video-Language Pre-Training for Retrieval
Jinpeng Wang,
Yixiao Ge,
Guanyu Cai,
Rui Yan,
Xudong Lin,
Ying Shan,
Xiaohu Qie,
Mike Zheng Shou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Jinpeng and Ge, Yixiao and Cai, Guanyu and Yan, Rui and Lin, Xudong and Shan, Ying and Qie, Xiaohu and Shou, Mike Zheng}, title = {Object-Aware Video-Language Pre-Training for Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3313-3322} }

OSKDet: Orientation-Sensitive Keypoint Localization for Rotated Object Detection
Dongchen Lu,
Dongmei Li,
Yali Li,
Shengjin Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2022_CVPR, author = {Lu, Dongchen and Li, Dongmei and Li, Yali and Wang, Shengjin}, title = {OSKDet: Orientation-Sensitive Keypoint Localization for Rotated Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1182-1192} }

MAT: Mask-Aware Transformer for Large Hole Image Inpainting
Wenbo Li,
Zhe Lin,
Kun Zhou,
Lu Qi,
Yi Wang,
Jiaya Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Wenbo and Lin, Zhe and Zhou, Kun and Qi, Lu and Wang, Yi and Jia, Jiaya}, title = {MAT: Mask-Aware Transformer for Large Hole Image Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10758-10768} }

Exploring Geometric Consistency for Monocular 3D Object Detection
Qing Lian,
Botao Ye,
Ruijia Xu,
Weilong Yao,
Tong Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lian_2022_CVPR, author = {Lian, Qing and Ye, Botao and Xu, Ruijia and Yao, Weilong and Zhang, Tong}, title = {Exploring Geometric Consistency for Monocular 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1685-1694} }

Neural Window Fully-Connected CRFs for Monocular Depth Estimation
Weihao Yuan,
Xiaodong Gu,
Zuozhuo Dai,
Siyu Zhu,
Ping Tan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2022_CVPR, author = {Yuan, Weihao and Gu, Xiaodong and Dai, Zuozhuo and Zhu, Siyu and Tan, Ping}, title = {Neural Window Fully-Connected CRFs for Monocular Depth Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {3916-3925} }

CodedVTR: Codebook-Based Sparse Voxel Transformer With Geometric Guidance
Tianchen Zhao,
Niansong Zhang,
Xuefei Ning,
He Wang,
Li Yi,
Yu Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Tianchen and Zhang, Niansong and Ning, Xuefei and Wang, He and Yi, Li and Wang, Yu}, title = {CodedVTR: Codebook-Based Sparse Voxel Transformer With Geometric Guidance}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1435-1444} }

Uncertainty-Aware Deep Multi-View Photometric Stereo
Berk Kaya,
Suryansh Kumar,
Carlos Oliveira,
Vittorio Ferrari,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kaya_2022_CVPR, author = {Kaya, Berk and Kumar, Suryansh and Oliveira, Carlos and Ferrari, Vittorio and Van Gool, Luc}, title = {Uncertainty-Aware Deep Multi-View Photometric Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12601-12611} }

Coherent Point Drift Revisited for Non-Rigid Shape Matching and Registration
Aoxiang Fan,
Jiayi Ma,
Xin Tian,
Xiaoguang Mei,
Wei Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Aoxiang and Ma, Jiayi and Tian, Xin and Mei, Xiaoguang and Liu, Wei}, title = {Coherent Point Drift Revisited for Non-Rigid Shape Matching and Registration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1424-1434} }

Unleashing Potential of Unsupervised Pre-Training With Intra-Identity Regularization for Person Re-Identification
Zizheng Yang,
Xin Jin,
Kecheng Zheng,
Feng Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Zizheng and Jin, Xin and Zheng, Kecheng and Zhao, Feng}, title = {Unleashing Potential of Unsupervised Pre-Training With Intra-Identity Regularization for Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14298-14307} }

Align and Prompt: Video-and-Language Pre-Training With Entity Prompts
Dongxu Li,
Junnan Li,
Hongdong Li,
Juan Carlos Niebles,
Steven C.H. Hoi
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Dongxu and Li, Junnan and Li, Hongdong and Niebles, Juan Carlos and Hoi, Steven C.H.}, title = {Align and Prompt: Video-and-Language Pre-Training With Entity Prompts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {4953-4963} }

A Unified Query-Based Paradigm for Point Cloud Understanding
Zetong Yang,
Li Jiang,
Yanan Sun,
Bernt Schiele,
Jiaya Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Zetong and Jiang, Li and Sun, Yanan and Schiele, Bernt and Jia, Jiaya}, title = {A Unified Query-Based Paradigm for Point Cloud Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8541-8551} }

It's About Time: Analog Clock Reading in the Wild
Charig Yang,
Weidi Xie,
Andrew Zisserman
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Charig and Xie, Weidi and Zisserman, Andrew}, title = {It's About Time: Analog Clock Reading in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {2508-2517} }

MSG-Transformer: Exchanging Local Spatial Information by Manipulating Messenger Tokens
Jiemin Fang,
Lingxi Xie,
Xinggang Wang,
Xiaopeng Zhang,
Wenyu Liu,
Qi Tian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2022_CVPR, author = {Fang, Jiemin and Xie, Lingxi and Wang, Xinggang and Zhang, Xiaopeng and Liu, Wenyu and Tian, Qi}, title = {MSG-Transformer: Exchanging Local Spatial Information by Manipulating Messenger Tokens}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12063-12072} }

Cross Modal Retrieval With Querybank Normalisation
Simion-Vlad Bogolin,
Ioana Croitoru,
Hailin Jin,
Yang Liu,
Samuel Albanie
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bogolin_2022_CVPR, author = {Bogolin, Simion-Vlad and Croitoru, Ioana and Jin, Hailin and Liu, Yang and Albanie, Samuel}, title = {Cross Modal Retrieval With Querybank Normalisation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5194-5205} }

Contrastive Dual Gating: Learning Sparse Features With Contrastive Learning
Jian Meng,
Li Yang,
Jinwoo Shin,
Deliang Fan,
Jae-sun Seo
[