Papers

Back

GFPose: Learning 3D Human Pose Prior With Gradient Fields
Hai Ci,
Mingdong Wu,
Wentao Zhu,
Xiaoxuan Ma,
Hao Dong,
Fangwei Zhong,
Yizhou Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ci_2023_CVPR, author = {Ci, Hai and Wu, Mingdong and Zhu, Wentao and Ma, Xiaoxuan and Dong, Hao and Zhong, Fangwei and Wang, Yizhou}, title = {GFPose: Learning 3D Human Pose Prior With Gradient Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4800-4810} }

CXTrack: Improving 3D Point Cloud Tracking With Contextual Information
Tian-Xing Xu,
Yuan-Chen Guo,
Yu-Kun Lai,
Song-Hai Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_CVPR, author = {Xu, Tian-Xing and Guo, Yuan-Chen and Lai, Yu-Kun and Zhang, Song-Hai}, title = {CXTrack: Improving 3D Point Cloud Tracking With Contextual Information}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1084-1093} }

Deep Frequency Filtering for Domain Generalization
Shiqi Lin,
Zhizheng Zhang,
Zhipeng Huang,
Yan Lu,
Cuiling Lan,
Peng Chu,
Quanzeng You,
Jiang Wang,
Zicheng Liu,
Amey Parulkar,
Viraj Navkal,
Zhibo Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2023_CVPR, author = {Lin, Shiqi and Zhang, Zhizheng and Huang, Zhipeng and Lu, Yan and Lan, Cuiling and Chu, Peng and You, Quanzeng and Wang, Jiang and Liu, Zicheng and Parulkar, Amey and Navkal, Viraj and Chen, Zhibo}, title = {Deep Frequency Filtering for Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11797-11807} }

Frame Flexible Network
Yitian Zhang,
Yue Bai,
Chang Liu,
Huan Wang,
Sheng Li,
Yun Fu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Yitian and Bai, Yue and Liu, Chang and Wang, Huan and Li, Sheng and Fu, Yun}, title = {Frame Flexible Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10504-10513} }

Unsupervised Cumulative Domain Adaptation for Foggy Scene Optical Flow
Hanyu Zhou,
Yi Chang,
Wending Yan,
Luxin Yan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_CVPR, author = {Zhou, Hanyu and Chang, Yi and Yan, Wending and Yan, Luxin}, title = {Unsupervised Cumulative Domain Adaptation for Foggy Scene Optical Flow}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9569-9578} }

NoisyTwins: Class-Consistent and Diverse Image Generation Through StyleGANs
Harsh Rangwani,
Lavish Bansal,
Kartik Sharma,
Tejan Karmali,
Varun Jampani,
R. Venkatesh Babu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rangwani_2023_CVPR, author = {Rangwani, Harsh and Bansal, Lavish and Sharma, Kartik and Karmali, Tejan and Jampani, Varun and Babu, R. Venkatesh}, title = {NoisyTwins: Class-Consistent and Diverse Image Generation Through StyleGANs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5987-5996} }

DisCoScene: Spatially Disentangled Generative Radiance Fields for Controllable 3D-Aware Scene Synthesis
Yinghao Xu,
Menglei Chai,
Zifan Shi,
Sida Peng,
Ivan Skorokhodov,
Aliaksandr Siarohin,
Ceyuan Yang,
Yujun Shen,
Hsin-Ying Lee,
Bolei Zhou,
Sergey Tulyakov
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_CVPR, author = {Xu, Yinghao and Chai, Menglei and Shi, Zifan and Peng, Sida and Skorokhodov, Ivan and Siarohin, Aliaksandr and Yang, Ceyuan and Shen, Yujun and Lee, Hsin-Ying and Zhou, Bolei and Tulyakov, Sergey}, title = {DisCoScene: Spatially Disentangled Generative Radiance Fields for Controllable 3D-Aware Scene Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4402-4412} }

Revisiting Self-Similarity: Structural Embedding for Image Retrieval
Seongwon Lee,
Suhyeon Lee,
Hongje Seong,
Euntai Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2023_CVPR, author = {Lee, Seongwon and Lee, Suhyeon and Seong, Hongje and Kim, Euntai}, title = {Revisiting Self-Similarity: Structural Embedding for Image Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23412-23421} }

Minimizing the Accumulated Trajectory Error To Improve Dataset Distillation
Jiawei Du,
Yidi Jiang,
Vincent Y. F. Tan,
Joey Tianyi Zhou,
Haizhou Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2023_CVPR, author = {Du, Jiawei and Jiang, Yidi and Tan, Vincent Y. F. and Zhou, Joey Tianyi and Li, Haizhou}, title = {Minimizing the Accumulated Trajectory Error To Improve Dataset Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3749-3758} }

Decoupling-and-Aggregating for Image Exposure Correction
Yang Wang,
Long Peng,
Liang Li,
Yang Cao,
Zheng-Jun Zha
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Yang and Peng, Long and Li, Liang and Cao, Yang and Zha, Zheng-Jun}, title = {Decoupling-and-Aggregating for Image Exposure Correction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18115-18124} }

Implicit Occupancy Flow Fields for Perception and Prediction in Self-Driving
Ben Agro,
Quinlan Sykora,
Sergio Casas,
Raquel Urtasun
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Agro_2023_CVPR, author = {Agro, Ben and Sykora, Quinlan and Casas, Sergio and Urtasun, Raquel}, title = {Implicit Occupancy Flow Fields for Perception and Prediction in Self-Driving}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1379-1388} }

CCuantuMM: Cycle-Consistent Quantum-Hybrid Matching of Multiple Shapes
Harshil Bhatia,
Edith Tretschk,
Zorah Lähner,
Marcel Seelbach Benkner,
Michael Moeller,
Christian Theobalt,
Vladislav Golyanik
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bhatia_2023_CVPR, author = {Bhatia, Harshil and Tretschk, Edith and L\"ahner, Zorah and Benkner, Marcel Seelbach and Moeller, Michael and Theobalt, Christian and Golyanik, Vladislav}, title = {CCuantuMM: Cycle-Consistent Quantum-Hybrid Matching of Multiple Shapes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1296-1305} }

TrojViT: Trojan Insertion in Vision Transformers
Mengxin Zheng,
Qian Lou,
Lei Jiang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2023_CVPR, author = {Zheng, Mengxin and Lou, Qian and Jiang, Lei}, title = {TrojViT: Trojan Insertion in Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4025-4034} }

MarS3D: A Plug-and-Play Motion-Aware Model for Semantic Segmentation on Multi-Scan 3D Point Clouds
Jiahui Liu,
Chirui Chang,
Jianhui Liu,
Xiaoyang Wu,
Lan Ma,
Xiaojuan Qi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Jiahui and Chang, Chirui and Liu, Jianhui and Wu, Xiaoyang and Ma, Lan and Qi, Xiaojuan}, title = {MarS3D: A Plug-and-Play Motion-Aware Model for Semantic Segmentation on Multi-Scan 3D Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9372-9381} }

An Image Quality Assessment Dataset for Portraits
Nicolas Chahine,
Stefania Calarasanu,
Davide Garcia-Civiero,
Théo Cayla,
Sira Ferradans,
Jean Ponce
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chahine_2023_CVPR, author = {Chahine, Nicolas and Calarasanu, Stefania and Garcia-Civiero, Davide and Cayla, Th\'eo and Ferradans, Sira and Ponce, Jean}, title = {An Image Quality Assessment Dataset for Portraits}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9968-9978} }

MSeg3D: Multi-Modal 3D Semantic Segmentation for Autonomous Driving
Jiale Li,
Hang Dai,
Hao Han,
Yong Ding
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Jiale and Dai, Hang and Han, Hao and Ding, Yong}, title = {MSeg3D: Multi-Modal 3D Semantic Segmentation for Autonomous Driving}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21694-21704} }

Robust Outlier Rejection for 3D Registration With Variational Bayes
Haobo Jiang,
Zheng Dang,
Zhen Wei,
Jin Xie,
Jian Yang,
Mathieu Salzmann
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2023_CVPR, author = {Jiang, Haobo and Dang, Zheng and Wei, Zhen and Xie, Jin and Yang, Jian and Salzmann, Mathieu}, title = {Robust Outlier Rejection for 3D Registration With Variational Bayes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1148-1157} }

Dynamically Instance-Guided Adaptation: A Backward-Free Approach for Test-Time Domain Adaptive Semantic Segmentation
Wei Wang,
Zhun Zhong,
Weijie Wang,
Xi Chen,
Charles Ling,
Boyu Wang,
Nicu Sebe
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Wei and Zhong, Zhun and Wang, Weijie and Chen, Xi and Ling, Charles and Wang, Boyu and Sebe, Nicu}, title = {Dynamically Instance-Guided Adaptation: A Backward-Free Approach for Test-Time Domain Adaptive Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24090-24099} }

Painting 3D Nature in 2D: View Synthesis of Natural Scenes From a Single Semantic Mask
Shangzhan Zhang,
Sida Peng,
Tianrun Chen,
Linzhan Mou,
Haotong Lin,
Kaicheng Yu,
Yiyi Liao,
Xiaowei Zhou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Shangzhan and Peng, Sida and Chen, Tianrun and Mou, Linzhan and Lin, Haotong and Yu, Kaicheng and Liao, Yiyi and Zhou, Xiaowei}, title = {Painting 3D Nature in 2D: View Synthesis of Natural Scenes From a Single Semantic Mask}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8518-8528} }

LANIT: Language-Driven Image-to-Image Translation for Unlabeled Data
Jihye Park,
Sunwoo Kim,
Soohyun Kim,
Seokju Cho,
Jaejun Yoo,
Youngjung Uh,
Seungryong Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2023_CVPR, author = {Park, Jihye and Kim, Sunwoo and Kim, Soohyun and Cho, Seokju and Yoo, Jaejun and Uh, Youngjung and Kim, Seungryong}, title = {LANIT: Language-Driven Image-to-Image Translation for Unlabeled Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23401-23411} }

MoLo: Motion-Augmented Long-Short Contrastive Learning for Few-Shot Action Recognition
Xiang Wang,
Shiwei Zhang,
Zhiwu Qing,
Changxin Gao,
Yingya Zhang,
Deli Zhao,
Nong Sang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Xiang and Zhang, Shiwei and Qing, Zhiwu and Gao, Changxin and Zhang, Yingya and Zhao, Deli and Sang, Nong}, title = {MoLo: Motion-Augmented Long-Short Contrastive Learning for Few-Shot Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18011-18021} }

Fast Point Cloud Generation With Straight Flows
Lemeng Wu,
Dilin Wang,
Chengyue Gong,
Xingchao Liu,
Yunyang Xiong,
Rakesh Ranjan,
Raghuraman Krishnamoorthi,
Vikas Chandra,
Qiang Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_CVPR, author = {Wu, Lemeng and Wang, Dilin and Gong, Chengyue and Liu, Xingchao and Xiong, Yunyang and Ranjan, Rakesh and Krishnamoorthi, Raghuraman and Chandra, Vikas and Liu, Qiang}, title = {Fast Point Cloud Generation With Straight Flows}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9445-9454} }

Text-Guided Unsupervised Latent Transformation for Multi-Attribute Image Manipulation
Xiwen Wei,
Zhen Xu,
Cheng Liu,
Si Wu,
Zhiwen Yu,
Hau San Wong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2023_CVPR, author = {Wei, Xiwen and Xu, Zhen and Liu, Cheng and Wu, Si and Yu, Zhiwen and Wong, Hau San}, title = {Text-Guided Unsupervised Latent Transformation for Multi-Attribute Image Manipulation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19285-19294} }

Achieving a Better Stability-Plasticity Trade-Off via Auxiliary Networks in Continual Learning
Sanghwan Kim,
Lorenzo Noci,
Antonio Orvieto,
Thomas Hofmann
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2023_CVPR, author = {Kim, Sanghwan and Noci, Lorenzo and Orvieto, Antonio and Hofmann, Thomas}, title = {Achieving a Better Stability-Plasticity Trade-Off via Auxiliary Networks in Continual Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11930-11939} }

Power Bundle Adjustment for Large-Scale 3D Reconstruction
Simon Weber,
Nikolaus Demmel,
Tin Chon Chan,
Daniel Cremers
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Weber_2023_CVPR, author = {Weber, Simon and Demmel, Nikolaus and Chan, Tin Chon and Cremers, Daniel}, title = {Power Bundle Adjustment for Large-Scale 3D Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {281-289} }

Picture That Sketch: Photorealistic Image Generation From Abstract Sketches
Subhadeep Koley,
Ayan Kumar Bhunia,
Aneeshan Sain,
Pinaki Nath Chowdhury,
Tao Xiang,
Yi-Zhe Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Koley_2023_CVPR, author = {Koley, Subhadeep and Bhunia, Ayan Kumar and Sain, Aneeshan and Chowdhury, Pinaki Nath and Xiang, Tao and Song, Yi-Zhe}, title = {Picture That Sketch: Photorealistic Image Generation From Abstract Sketches}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6850-6861} }

Contrastive Semi-Supervised Learning for Underwater Image Restoration via Reliable Bank
Shirui Huang,
Keyan Wang,
Huan Liu,
Jun Chen,
Yunsong Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_CVPR, author = {Huang, Shirui and Wang, Keyan and Liu, Huan and Chen, Jun and Li, Yunsong}, title = {Contrastive Semi-Supervised Learning for Underwater Image Restoration via Reliable Bank}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18145-18155} }

Video Event Restoration Based on Keyframes for Video Anomaly Detection
Zhiwei Yang,
Jing Liu,
Zhaoyang Wu,
Peng Wu,
Xiaotao Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Zhiwei and Liu, Jing and Wu, Zhaoyang and Wu, Peng and Liu, Xiaotao}, title = {Video Event Restoration Based on Keyframes for Video Anomaly Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14592-14601} }

EcoTTA: Memory-Efficient Continual Test-Time Adaptation via Self-Distilled Regularization
Junha Song,
Jungsoo Lee,
In So Kweon,
Sungha Choi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2023_CVPR, author = {Song, Junha and Lee, Jungsoo and Kweon, In So and Choi, Sungha}, title = {EcoTTA: Memory-Efficient Continual Test-Time Adaptation via Self-Distilled Regularization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11920-11929} }

3D-Aware Object Goal Navigation via Simultaneous Exploration and Identification
Jiazhao Zhang,
Liu Dai,
Fanpeng Meng,
Qingnan Fan,
Xuelin Chen,
Kai Xu,
He Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Jiazhao and Dai, Liu and Meng, Fanpeng and Fan, Qingnan and Chen, Xuelin and Xu, Kai and Wang, He}, title = {3D-Aware Object Goal Navigation via Simultaneous Exploration and Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6672-6682} }

Tri-Perspective View for Vision-Based 3D Semantic Occupancy Prediction
Yuanhui Huang,
Wenzhao Zheng,
Yunpeng Zhang,
Jie Zhou,
Jiwen Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_CVPR, author = {Huang, Yuanhui and Zheng, Wenzhao and Zhang, Yunpeng and Zhou, Jie and Lu, Jiwen}, title = {Tri-Perspective View for Vision-Based 3D Semantic Occupancy Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9223-9232} }

Castling-ViT: Compressing Self-Attention via Switching Towards Linear-Angular Attention at Vision Transformer Inference
Haoran You,
Yunyang Xiong,
Xiaoliang Dai,
Bichen Wu,
Peizhao Zhang,
Haoqi Fan,
Peter Vajda,
Yingyan (Celine) Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{You_2023_CVPR, author = {You, Haoran and Xiong, Yunyang and Dai, Xiaoliang and Wu, Bichen and Zhang, Peizhao and Fan, Haoqi and Vajda, Peter and Lin, Yingyan (Celine)}, title = {Castling-ViT: Compressing Self-Attention via Switching Towards Linear-Angular Attention at Vision Transformer Inference}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14431-14442} }

Shape, Pose, and Appearance From a Single Image via Bootstrapped Radiance Field Inversion
Dario Pavllo,
David Joseph Tan,
Marie-Julie Rakotosaona,
Federico Tombari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pavllo_2023_CVPR, author = {Pavllo, Dario and Tan, David Joseph and Rakotosaona, Marie-Julie and Tombari, Federico}, title = {Shape, Pose, and Appearance From a Single Image via Bootstrapped Radiance Field Inversion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4391-4401} }

Unlearnable Clusters: Towards Label-Agnostic Unlearnable Examples
Jiaming Zhang,
Xingjun Ma,
Qi Yi,
Jitao Sang,
Yu-Gang Jiang,
Yaowei Wang,
Changsheng Xu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Jiaming and Ma, Xingjun and Yi, Qi and Sang, Jitao and Jiang, Yu-Gang and Wang, Yaowei and Xu, Changsheng}, title = {Unlearnable Clusters: Towards Label-Agnostic Unlearnable Examples}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3984-3993} }

Rethinking Federated Learning With Domain Shift: A Prototype View
Wenke Huang,
Mang Ye,
Zekun Shi,
He Li,
Bo Du
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_CVPR, author = {Huang, Wenke and Ye, Mang and Shi, Zekun and Li, He and Du, Bo}, title = {Rethinking Federated Learning With Domain Shift: A Prototype View}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16312-16322} }

NoPe-NeRF: Optimising Neural Radiance Field With No Pose Prior
Wenjing Bian,
Zirui Wang,
Kejie Li,
Jia-Wang Bian,
Victor Adrian Prisacariu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bian_2023_CVPR, author = {Bian, Wenjing and Wang, Zirui and Li, Kejie and Bian, Jia-Wang and Prisacariu, Victor Adrian}, title = {NoPe-NeRF: Optimising Neural Radiance Field With No Pose Prior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4160-4169} }

HGFormer: Hierarchical Grouping Transformer for Domain Generalized Semantic Segmentation
Jian Ding,
Nan Xue,
Gui-Song Xia,
Bernt Schiele,
Dengxin Dai
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2023_CVPR, author = {Ding, Jian and Xue, Nan and Xia, Gui-Song and Schiele, Bernt and Dai, Dengxin}, title = {HGFormer: Hierarchical Grouping Transformer for Domain Generalized Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15413-15423} }

Distilling Vision-Language Pre-Training To Collaborate With Weakly-Supervised Temporal Action Localization
Chen Ju,
Kunhao Zheng,
Jinxiang Liu,
Peisen Zhao,
Ya Zhang,
Jianlong Chang,
Qi Tian,
Yanfeng Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ju_2023_CVPR, author = {Ju, Chen and Zheng, Kunhao and Liu, Jinxiang and Zhao, Peisen and Zhang, Ya and Chang, Jianlong and Tian, Qi and Wang, Yanfeng}, title = {Distilling Vision-Language Pre-Training To Collaborate With Weakly-Supervised Temporal Action Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14751-14762} }

Augmentation Matters: A Simple-Yet-Effective Approach to Semi-Supervised Semantic Segmentation
Zhen Zhao,
Lihe Yang,
Sifan Long,
Jimin Pi,
Luping Zhou,
Jingdong Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_CVPR, author = {Zhao, Zhen and Yang, Lihe and Long, Sifan and Pi, Jimin and Zhou, Luping and Wang, Jingdong}, title = {Augmentation Matters: A Simple-Yet-Effective Approach to Semi-Supervised Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11350-11359} }

SIEDOB: Semantic Image Editing by Disentangling Object and Background
Wuyang Luo,
Su Yang,
Xinjian Zhang,
Weishan Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2023_CVPR, author = {Luo, Wuyang and Yang, Su and Zhang, Xinjian and Zhang, Weishan}, title = {SIEDOB: Semantic Image Editing by Disentangling Object and Background}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1868-1878} }

Multiclass Confidence and Localization Calibration for Object Detection
Bimsara Pathiraja,
Malitha Gunawardhana,
Muhammad Haris Khan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Pathiraja_2023_CVPR, author = {Pathiraja, Bimsara and Gunawardhana, Malitha and Khan, Muhammad Haris}, title = {Multiclass Confidence and Localization Calibration for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19734-19743} }

Query-Dependent Video Representation for Moment Retrieval and Highlight Detection
WonJun Moon,
Sangeek Hyun,
SangUk Park,
Dongchan Park,
Jae-Pil Heo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Moon_2023_CVPR, author = {Moon, WonJun and Hyun, Sangeek and Park, SangUk and Park, Dongchan and Heo, Jae-Pil}, title = {Query-Dependent Video Representation for Moment Retrieval and Highlight Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23023-23033} }

Robust 3D Shape Classification via Non-Local Graph Attention Network
Shengwei Qin,
Zhong Li,
Ligang Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qin_2023_CVPR, author = {Qin, Shengwei and Li, Zhong and Liu, Ligang}, title = {Robust 3D Shape Classification via Non-Local Graph Attention Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5374-5383} }

Boosting Verified Training for Robust Image Classifications via Abstraction
Zhaodi Zhang,
Zhiyi Xue,
Yang Chen,
Si Liu,
Yueling Zhang,
Jing Liu,
Min Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Zhaodi and Xue, Zhiyi and Chen, Yang and Liu, Si and Zhang, Yueling and Liu, Jing and Zhang, Min}, title = {Boosting Verified Training for Robust Image Classifications via Abstraction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16251-16260} }

Exploring Structured Semantic Prior for Multi Label Recognition With Incomplete Labels
Zixuan Ding,
Ao Wang,
Hui Chen,
Qiang Zhang,
Pengzhang Liu,
Yongjun Bao,
Weipeng Yan,
Jungong Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2023_CVPR, author = {Ding, Zixuan and Wang, Ao and Chen, Hui and Zhang, Qiang and Liu, Pengzhang and Bao, Yongjun and Yan, Weipeng and Han, Jungong}, title = {Exploring Structured Semantic Prior for Multi Label Recognition With Incomplete Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3398-3407} }

Instance-Specific and Model-Adaptive Supervision for Semi-Supervised Semantic Segmentation
Zhen Zhao,
Sifan Long,
Jimin Pi,
Jingdong Wang,
Luping Zhou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_CVPR, author = {Zhao, Zhen and Long, Sifan and Pi, Jimin and Wang, Jingdong and Zhou, Luping}, title = {Instance-Specific and Model-Adaptive Supervision for Semi-Supervised Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23705-23714} }

3D Shape Reconstruction of Semi-Transparent Worms
Thomas P. Ilett,
Omer Yuval,
Thomas Ranner,
Netta Cohen,
David C. Hogg
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ilett_2023_CVPR, author = {Ilett, Thomas P. and Yuval, Omer and Ranner, Thomas and Cohen, Netta and Hogg, David C.}, title = {3D Shape Reconstruction of Semi-Transparent Worms}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12565-12575} }

Mapping Degeneration Meets Label Evolution: Learning Infrared Small Target Detection With Single Point Supervision
Xinyi Ying,
Li Liu,
Yingqian Wang,
Ruojing Li,
Nuo Chen,
Zaiping Lin,
Weidong Sheng,
Shilin Zhou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ying_2023_CVPR, author = {Ying, Xinyi and Liu, Li and Wang, Yingqian and Li, Ruojing and Chen, Nuo and Lin, Zaiping and Sheng, Weidong and Zhou, Shilin}, title = {Mapping Degeneration Meets Label Evolution: Learning Infrared Small Target Detection With Single Point Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15528-15538} }

Swept-Angle Synthetic Wavelength Interferometry
Alankar Kotwal,
Anat Levin,
Ioannis Gkioulekas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kotwal_2023_CVPR, author = {Kotwal, Alankar and Levin, Anat and Gkioulekas, Ioannis}, title = {Swept-Angle Synthetic Wavelength Interferometry}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8233-8243} }

Delving Into Shape-Aware Zero-Shot Semantic Segmentation
Xinyu Liu,
Beiwen Tian,
Zhen Wang,
Rui Wang,
Kehua Sheng,
Bo Zhang,
Hao Zhao,
Guyue Zhou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Xinyu and Tian, Beiwen and Wang, Zhen and Wang, Rui and Sheng, Kehua and Zhang, Bo and Zhao, Hao and Zhou, Guyue}, title = {Delving Into Shape-Aware Zero-Shot Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2999-3009} }

Post-Training Quantization on Diffusion Models
Yuzhang Shang,
Zhihang Yuan,
Bin Xie,
Bingzhe Wu,
Yan Yan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shang_2023_CVPR, author = {Shang, Yuzhang and Yuan, Zhihang and Xie, Bin and Wu, Bingzhe and Yan, Yan}, title = {Post-Training Quantization on Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1972-1981} }

Adaptive Global Decay Process for Event Cameras
Urbano Miguel Nunes,
Ryad Benosman,
Sio-Hoi Ieng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nunes_2023_CVPR, author = {Nunes, Urbano Miguel and Benosman, Ryad and Ieng, Sio-Hoi}, title = {Adaptive Global Decay Process for Event Cameras}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9771-9780} }

Multi-Space Neural Radiance Fields
Ze-Xin Yin,
Jiaxiong Qiu,
Ming-Ming Cheng,
Bo Ren
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yin_2023_CVPR, author = {Yin, Ze-Xin and Qiu, Jiaxiong and Cheng, Ming-Ming and Ren, Bo}, title = {Multi-Space Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12407-12416} }

Leveraging Inter-Rater Agreement for Classification in the Presence of Noisy Labels
Maria Sofia Bucarelli,
Lucas Cassano,
Federico Siciliano,
Amin Mantrach,
Fabrizio Silvestri
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bucarelli_2023_CVPR, author = {Bucarelli, Maria Sofia and Cassano, Lucas and Siciliano, Federico and Mantrach, Amin and Silvestri, Fabrizio}, title = {Leveraging Inter-Rater Agreement for Classification in the Presence of Noisy Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3439-3448} }

Bitstream-Corrupted JPEG Images Are Restorable: Two-Stage Compensation and Alignment Framework for Image Restoration
Wenyang Liu,
Yi Wang,
Kim-Hui Yap,
Lap-Pui Chau
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Wenyang and Wang, Yi and Yap, Kim-Hui and Chau, Lap-Pui}, title = {Bitstream-Corrupted JPEG Images Are Restorable: Two-Stage Compensation and Alignment Framework for Image Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9979-9988} }

Analyzing Physical Impacts Using Transient Surface Wave Imaging
Tianyuan Zhang,
Mark Sheinin,
Dorian Chan,
Mark Rau,
Matthew O’Toole,
Srinivasa G. Narasimhan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Tianyuan and Sheinin, Mark and Chan, Dorian and Rau, Mark and O{\textquoteright}Toole, Matthew and Narasimhan, Srinivasa G.}, title = {Analyzing Physical Impacts Using Transient Surface Wave Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4339-4348} }

X-Pruner: eXplainable Pruning for Vision Transformers
Lu Yu,
Wei Xiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2023_CVPR, author = {Yu, Lu and Xiang, Wei}, title = {X-Pruner: eXplainable Pruning for Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24355-24363} }

Hard Sample Matters a Lot in Zero-Shot Quantization
Huantong Li,
Xiangmiao Wu,
Fanbing Lv,
Daihai Liao,
Thomas H. Li,
Yonggang Zhang,
Bo Han,
Mingkui Tan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Huantong and Wu, Xiangmiao and Lv, Fanbing and Liao, Daihai and Li, Thomas H. and Zhang, Yonggang and Han, Bo and Tan, Mingkui}, title = {Hard Sample Matters a Lot in Zero-Shot Quantization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24417-24426} }

Meta Compositional Referring Expression Segmentation
Li Xu,
Mark He Huang,
Xindi Shang,
Zehuan Yuan,
Ying Sun,
Jun Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_CVPR, author = {Xu, Li and Huang, Mark He and Shang, Xindi and Yuan, Zehuan and Sun, Ying and Liu, Jun}, title = {Meta Compositional Referring Expression Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19478-19487} }

Histopathology Whole Slide Image Analysis With Heterogeneous Graph Representation Learning
Tsai Hor Chan,
Fernando Julio Cendra,
Lan Ma,
Guosheng Yin,
Lequan Yu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chan_2023_CVPR, author = {Chan, Tsai Hor and Cendra, Fernando Julio and Ma, Lan and Yin, Guosheng and Yu, Lequan}, title = {Histopathology Whole Slide Image Analysis With Heterogeneous Graph Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15661-15670} }

ScanDMM: A Deep Markov Model of Scanpath Prediction for 360deg Images
Xiangjie Sui,
Yuming Fang,
Hanwei Zhu,
Shiqi Wang,
Zhou Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sui_2023_CVPR, author = {Sui, Xiangjie and Fang, Yuming and Zhu, Hanwei and Wang, Shiqi and Wang, Zhou}, title = {ScanDMM: A Deep Markov Model of Scanpath Prediction for 360deg Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6989-6999} }

Towards All-in-One Pre-Training via Maximizing Multi-Modal Mutual Information
Weijie Su,
Xizhou Zhu,
Chenxin Tao,
Lewei Lu,
Bin Li,
Gao Huang,
Yu Qiao,
Xiaogang Wang,
Jie Zhou,
Jifeng Dai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2023_CVPR, author = {Su, Weijie and Zhu, Xizhou and Tao, Chenxin and Lu, Lewei and Li, Bin and Huang, Gao and Qiao, Yu and Wang, Xiaogang and Zhou, Jie and Dai, Jifeng}, title = {Towards All-in-One Pre-Training via Maximizing Multi-Modal Mutual Information}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15888-15899} }

Aligning Bag of Regions for Open-Vocabulary Object Detection
Size Wu,
Wenwei Zhang,
Sheng Jin,
Wentao Liu,
Chen Change Loy
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_CVPR, author = {Wu, Size and Zhang, Wenwei and Jin, Sheng and Liu, Wentao and Loy, Chen Change}, title = {Aligning Bag of Regions for Open-Vocabulary Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15254-15264} }

Two-View Geometry Scoring Without Correspondences
Axel Barroso-Laguna,
Eric Brachmann,
Victor Adrian Prisacariu,
Gabriel J. Brostow,
Daniyar Turmukhambetov
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Barroso-Laguna_2023_CVPR, author = {Barroso-Laguna, Axel and Brachmann, Eric and Prisacariu, Victor Adrian and Brostow, Gabriel J. and Turmukhambetov, Daniyar}, title = {Two-View Geometry Scoring Without Correspondences}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8979-8989} }

Annealing-Based Label-Transfer Learning for Open World Object Detection
Yuqing Ma,
Hainan Li,
Zhange Zhang,
Jinyang Guo,
Shanghang Zhang,
Ruihao Gong,
Xianglong Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2023_CVPR, author = {Ma, Yuqing and Li, Hainan and Zhang, Zhange and Guo, Jinyang and Zhang, Shanghang and Gong, Ruihao and Liu, Xianglong}, title = {Annealing-Based Label-Transfer Learning for Open World Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11454-11463} }

Continual Semantic Segmentation With Automatic Memory Sample Selection
Lanyun Zhu,
Tianrun Chen,
Jianxiong Yin,
Simon See,
Jun Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2023_CVPR, author = {Zhu, Lanyun and Chen, Tianrun and Yin, Jianxiong and See, Simon and Liu, Jun}, title = {Continual Semantic Segmentation With Automatic Memory Sample Selection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3082-3092} }

Meta-Tuning Loss Functions and Data Augmentation for Few-Shot Object Detection
Berkan Demirel,
Orhun Buğra Baran,
Ramazan Gokberk Cinbis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Demirel_2023_CVPR, author = {Demirel, Berkan and Baran, Orhun Bu\u{g}ra and Cinbis, Ramazan Gokberk}, title = {Meta-Tuning Loss Functions and Data Augmentation for Few-Shot Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7339-7349} }

A Light Weight Model for Active Speaker Detection
Junhua Liao,
Haihan Duan,
Kanghui Feng,
Wanbing Zhao,
Yanbing Yang,
Liangyin Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liao_2023_CVPR, author = {Liao, Junhua and Duan, Haihan and Feng, Kanghui and Zhao, Wanbing and Yang, Yanbing and Chen, Liangyin}, title = {A Light Weight Model for Active Speaker Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {22932-22941} }

Self-Supervised Video Forensics by Audio-Visual Anomaly Detection
Chao Feng,
Ziyang Chen,
Andrew Owens
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2023_CVPR, author = {Feng, Chao and Chen, Ziyang and Owens, Andrew}, title = {Self-Supervised Video Forensics by Audio-Visual Anomaly Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10491-10503} }

CLIP2Scene: Towards Label-Efficient 3D Scene Understanding by CLIP
Runnan Chen,
Youquan Liu,
Lingdong Kong,
Xinge Zhu,
Yuexin Ma,
Yikang Li,
Yuenan Hou,
Yu Qiao,
Wenping Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_CVPR, author = {Chen, Runnan and Liu, Youquan and Kong, Lingdong and Zhu, Xinge and Ma, Yuexin and Li, Yikang and Hou, Yuenan and Qiao, Yu and Wang, Wenping}, title = {CLIP2Scene: Towards Label-Efficient 3D Scene Understanding by CLIP}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7020-7030} }

GCFAgg: Global and Cross-View Feature Aggregation for Multi-View Clustering
Weiqing Yan,
Yuanyang Zhang,
Chenlei Lv,
Chang Tang,
Guanghui Yue,
Liang Liao,
Weisi Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2023_CVPR, author = {Yan, Weiqing and Zhang, Yuanyang and Lv, Chenlei and Tang, Chang and Yue, Guanghui and Liao, Liang and Lin, Weisi}, title = {GCFAgg: Global and Cross-View Feature Aggregation for Multi-View Clustering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19863-19872} }

Class Balanced Adaptive Pseudo Labeling for Federated Semi-Supervised Learning
Ming Li,
Qingli Li,
Yan Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Ming and Li, Qingli and Wang, Yan}, title = {Class Balanced Adaptive Pseudo Labeling for Federated Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16292-16301} }

Rethinking Out-of-Distribution (OOD) Detection: Masked Image Modeling Is All You Need
Jingyao Li,
Pengguang Chen,
Zexin He,
Shaozuo Yu,
Shu Liu,
Jiaya Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Jingyao and Chen, Pengguang and He, Zexin and Yu, Shaozuo and Liu, Shu and Jia, Jiaya}, title = {Rethinking Out-of-Distribution (OOD) Detection: Masked Image Modeling Is All You Need}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11578-11589} }

DeGPR: Deep Guided Posterior Regularization for Multi-Class Cell Detection and Counting
Aayush Kumar Tyagi,
Chirag Mohapatra,
Prasenjit Das,
Govind Makharia,
Lalita Mehra,
Prathosh AP,
Mausam
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tyagi_2023_CVPR, author = {Tyagi, Aayush Kumar and Mohapatra, Chirag and Das, Prasenjit and Makharia, Govind and Mehra, Lalita and AP, Prathosh and Mausam}, title = {DeGPR: Deep Guided Posterior Regularization for Multi-Class Cell Detection and Counting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23913-23923} }

Masked Scene Contrast: A Scalable Framework for Unsupervised 3D Representation Learning
Xiaoyang Wu,
Xin Wen,
Xihui Liu,
Hengshuang Zhao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_CVPR, author = {Wu, Xiaoyang and Wen, Xin and Liu, Xihui and Zhao, Hengshuang}, title = {Masked Scene Contrast: A Scalable Framework for Unsupervised 3D Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9415-9424} }

Multi Domain Learning for Motion Magnification
Jasdeep Singh,
Subrahmanyam Murala,
G. Sankara Raju Kosuru
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Singh_2023_CVPR, author = {Singh, Jasdeep and Murala, Subrahmanyam and Kosuru, G. Sankara Raju}, title = {Multi Domain Learning for Motion Magnification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13914-13923} }

LOGO: A Long-Form Video Dataset for Group Action Quality Assessment
Shiyi Zhang,
Wenxun Dai,
Sujia Wang,
Xiangwei Shen,
Jiwen Lu,
Jie Zhou,
Yansong Tang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Shiyi and Dai, Wenxun and Wang, Sujia and Shen, Xiangwei and Lu, Jiwen and Zhou, Jie and Tang, Yansong}, title = {LOGO: A Long-Form Video Dataset for Group Action Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2405-2414} }

A Simple Baseline for Video Restoration With Grouped Spatial-Temporal Shift
Dasong Li,
Xiaoyu Shi,
Yi Zhang,
Ka Chun Cheung,
Simon See,
Xiaogang Wang,
Hongwei Qin,
Hongsheng Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Dasong and Shi, Xiaoyu and Zhang, Yi and Cheung, Ka Chun and See, Simon and Wang, Xiaogang and Qin, Hongwei and Li, Hongsheng}, title = {A Simple Baseline for Video Restoration With Grouped Spatial-Temporal Shift}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9822-9832} }

UniSim: A Neural Closed-Loop Sensor Simulator
Ze Yang,
Yun Chen,
Jingkang Wang,
Sivabalan Manivasagam,
Wei-Chiu Ma,
Anqi Joyce Yang,
Raquel Urtasun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Ze and Chen, Yun and Wang, Jingkang and Manivasagam, Sivabalan and Ma, Wei-Chiu and Yang, Anqi Joyce and Urtasun, Raquel}, title = {UniSim: A Neural Closed-Loop Sensor Simulator}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1389-1399} }

itKD: Interchange Transfer-Based Knowledge Distillation for 3D Object Detection
Hyeon Cho,
Junyong Choi,
Geonwoo Baek,
Wonjun Hwang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cho_2023_CVPR, author = {Cho, Hyeon and Choi, Junyong and Baek, Geonwoo and Hwang, Wonjun}, title = {itKD: Interchange Transfer-Based Knowledge Distillation for 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13540-13549} }

SliceMatch: Geometry-Guided Aggregation for Cross-View Pose Estimation
Ted Lentsch,
Zimin Xia,
Holger Caesar,
Julian F. P. Kooij
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lentsch_2023_CVPR, author = {Lentsch, Ted and Xia, Zimin and Caesar, Holger and Kooij, Julian F. P.}, title = {SliceMatch: Geometry-Guided Aggregation for Cross-View Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17225-17234} }

2PCNet: Two-Phase Consistency Training for Day-to-Night Unsupervised Domain Adaptive Object Detection
Mikhail Kennerley,
Jian-Gang Wang,
Bharadwaj Veeravalli,
Robby T. Tan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kennerley_2023_CVPR, author = {Kennerley, Mikhail and Wang, Jian-Gang and Veeravalli, Bharadwaj and Tan, Robby T.}, title = {2PCNet: Two-Phase Consistency Training for Day-to-Night Unsupervised Domain Adaptive Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11484-11493} }

Prefix Conditioning Unifies Language and Label Supervision
Kuniaki Saito,
Kihyuk Sohn,
Xiang Zhang,
Chun-Liang Li,
Chen-Yu Lee,
Kate Saenko,
Tomas Pfister
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Saito_2023_CVPR, author = {Saito, Kuniaki and Sohn, Kihyuk and Zhang, Xiang and Li, Chun-Liang and Lee, Chen-Yu and Saenko, Kate and Pfister, Tomas}, title = {Prefix Conditioning Unifies Language and Label Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2861-2870} }

Panoptic Lifting for 3D Scene Understanding With Neural Fields
Yawar Siddiqui,
Lorenzo Porzi,
Samuel Rota Bulò,
Norman Müller,
Matthias Nießner,
Angela Dai,
Peter Kontschieder
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Siddiqui_2023_CVPR, author = {Siddiqui, Yawar and Porzi, Lorenzo and Bul\`o, Samuel Rota and M\"uller, Norman and Nie{\ss}ner, Matthias and Dai, Angela and Kontschieder, Peter}, title = {Panoptic Lifting for 3D Scene Understanding With Neural Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9043-9052} }

WeatherStream: Light Transport Automation of Single Image Deweathering
Howard Zhang,
Yunhao Ba,
Ethan Yang,
Varan Mehra,
Blake Gella,
Akira Suzuki,
Arnold Pfahnl,
Chethan Chinder Chandrappa,
Alex Wong,
Achuta Kadambi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Howard and Ba, Yunhao and Yang, Ethan and Mehra, Varan and Gella, Blake and Suzuki, Akira and Pfahnl, Arnold and Chandrappa, Chethan Chinder and Wong, Alex and Kadambi, Achuta}, title = {WeatherStream: Light Transport Automation of Single Image Deweathering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13499-13509} }

Learning To Detect Mirrors From Videos via Dual Correspondences
Jiaying Lin,
Xin Tan,
Rynson W.H. Lau
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2023_CVPR, author = {Lin, Jiaying and Tan, Xin and Lau, Rynson W.H.}, title = {Learning To Detect Mirrors From Videos via Dual Correspondences}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9109-9118} }

Single View Scene Scale Estimation Using Scale Field
Byeong-Uk Lee,
Jianming Zhang,
Yannick Hold-Geoffroy,
In So Kweon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2023_CVPR, author = {Lee, Byeong-Uk and Zhang, Jianming and Hold-Geoffroy, Yannick and Kweon, In So}, title = {Single View Scene Scale Estimation Using Scale Field}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21435-21444} }

Learning Semantic-Aware Disentangled Representation for Flexible 3D Human Body Editing
Xiaokun Sun,
Qiao Feng,
Xiongzheng Li,
Jinsong Zhang,
Yu-Kun Lai,
Jingyu Yang,
Kun Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2023_CVPR, author = {Sun, Xiaokun and Feng, Qiao and Li, Xiongzheng and Zhang, Jinsong and Lai, Yu-Kun and Yang, Jingyu and Li, Kun}, title = {Learning Semantic-Aware Disentangled Representation for Flexible 3D Human Body Editing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16985-16994} }

Generating Features With Increased Crop-Related Diversity for Few-Shot Object Detection
Jingyi Xu,
Hieu Le,
Dimitris Samaras
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_CVPR, author = {Xu, Jingyi and Le, Hieu and Samaras, Dimitris}, title = {Generating Features With Increased Crop-Related Diversity for Few-Shot Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19713-19722} }

Towards Scalable Neural Representation for Diverse Videos
Bo He,
Xitong Yang,
Hanyu Wang,
Zuxuan Wu,
Hao Chen,
Shuaiyi Huang,
Yixuan Ren,
Ser-Nam Lim,
Abhinav Shrivastava
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2023_CVPR, author = {He, Bo and Yang, Xitong and Wang, Hanyu and Wu, Zuxuan and Chen, Hao and Huang, Shuaiyi and Ren, Yixuan and Lim, Ser-Nam and Shrivastava, Abhinav}, title = {Towards Scalable Neural Representation for Diverse Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6132-6142} }

The Devil Is in the Points: Weakly Semi-Supervised Instance Segmentation via Point-Guided Mask Representation
Beomyoung Kim,
Joonhyun Jeong,
Dongyoon Han,
Sung Ju Hwang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2023_CVPR, author = {Kim, Beomyoung and Jeong, Joonhyun and Han, Dongyoon and Hwang, Sung Ju}, title = {The Devil Is in the Points: Weakly Semi-Supervised Instance Segmentation via Point-Guided Mask Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11360-11370} }

Towards Compositional Adversarial Robustness: Generalizing Adversarial Training to Composite Semantic Perturbations
Lei Hsiung,
Yun-Yun Tsai,
Pin-Yu Chen,
Tsung-Yi Ho
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hsiung_2023_CVPR, author = {Hsiung, Lei and Tsai, Yun-Yun and Chen, Pin-Yu and Ho, Tsung-Yi}, title = {Towards Compositional Adversarial Robustness: Generalizing Adversarial Training to Composite Semantic Perturbations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24658-24667} }

Language-Guided Audio-Visual Source Separation via Trimodal Consistency
Reuben Tan,
Arijit Ray,
Andrea Burns,
Bryan A. Plummer,
Justin Salamon,
Oriol Nieto,
Bryan Russell,
Kate Saenko
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tan_2023_CVPR, author = {Tan, Reuben and Ray, Arijit and Burns, Andrea and Plummer, Bryan A. and Salamon, Justin and Nieto, Oriol and Russell, Bryan and Saenko, Kate}, title = {Language-Guided Audio-Visual Source Separation via Trimodal Consistency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10575-10584} }

CVT-SLR: Contrastive Visual-Textual Transformation for Sign Language Recognition With Variational Alignment
Jiangbin Zheng,
Yile Wang,
Cheng Tan,
Siyuan Li,
Ge Wang,
Jun Xia,
Yidong Chen,
Stan Z. Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2023_CVPR, author = {Zheng, Jiangbin and Wang, Yile and Tan, Cheng and Li, Siyuan and Wang, Ge and Xia, Jun and Chen, Yidong and Li, Stan Z.}, title = {CVT-SLR: Contrastive Visual-Textual Transformation for Sign Language Recognition With Variational Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23141-23150} }

DynaMask: Dynamic Mask Selection for Instance Segmentation
Ruihuang Li,
Chenhang He,
Shuai Li,
Yabin Zhang,
Lei Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Ruihuang and He, Chenhang and Li, Shuai and Zhang, Yabin and Zhang, Lei}, title = {DynaMask: Dynamic Mask Selection for Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11279-11288} }

Paint by Example: Exemplar-Based Image Editing With Diffusion Models
Binxin Yang,
Shuyang Gu,
Bo Zhang,
Ting Zhang,
Xuejin Chen,
Xiaoyan Sun,
Dong Chen,
Fang Wen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Binxin and Gu, Shuyang and Zhang, Bo and Zhang, Ting and Chen, Xuejin and Sun, Xiaoyan and Chen, Dong and Wen, Fang}, title = {Paint by Example: Exemplar-Based Image Editing With Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18381-18391} }

Ego-Body Pose Estimation via Ego-Head Pose Estimation
Jiaman Li,
Karen Liu,
Jiajun Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Jiaman and Liu, Karen and Wu, Jiajun}, title = {Ego-Body Pose Estimation via Ego-Head Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17142-17151} }

SAP-DETR: Bridging the Gap Between Salient Points and Queries-Based Transformer Detector for Fast Model Convergency
Yang Liu,
Yao Zhang,
Yixin Wang,
Yang Zhang,
Jiang Tian,
Zhongchao Shi,
Jianping Fan,
Zhiqiang He
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Yang and Zhang, Yao and Wang, Yixin and Zhang, Yang and Tian, Jiang and Shi, Zhongchao and Fan, Jianping and He, Zhiqiang}, title = {SAP-DETR: Bridging the Gap Between Salient Points and Queries-Based Transformer Detector for Fast Model Convergency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15539-15547} }

GD-MAE: Generative Decoder for MAE Pre-Training on LiDAR Point Clouds
Honghui Yang,
Tong He,
Jiaheng Liu,
Hua Chen,
Boxi Wu,
Binbin Lin,
Xiaofei He,
Wanli Ouyang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Honghui and He, Tong and Liu, Jiaheng and Chen, Hua and Wu, Boxi and Lin, Binbin and He, Xiaofei and Ouyang, Wanli}, title = {GD-MAE: Generative Decoder for MAE Pre-Training on LiDAR Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9403-9414} }

Towards Robust Tampered Text Detection in Document Image: New Dataset and New Solution
Chenfan Qu,
Chongyu Liu,
Yuliang Liu,
Xinhong Chen,
Dezhi Peng,
Fengjun Guo,
Lianwen Jin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qu_2023_CVPR, author = {Qu, Chenfan and Liu, Chongyu and Liu, Yuliang and Chen, Xinhong and Peng, Dezhi and Guo, Fengjun and Jin, Lianwen}, title = {Towards Robust Tampered Text Detection in Document Image: New Dataset and New Solution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5937-5946} }

Learning Rotation-Equivariant Features for Visual Correspondence
Jongmin Lee,
Byungjin Kim,
Seungwook Kim,
Minsu Cho
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2023_CVPR, author = {Lee, Jongmin and Kim, Byungjin and Kim, Seungwook and Cho, Minsu}, title = {Learning Rotation-Equivariant Features for Visual Correspondence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21887-21897} }

DexArt: Benchmarking Generalizable Dexterous Manipulation With Articulated Objects
Chen Bao,
Helin Xu,
Yuzhe Qin,
Xiaolong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bao_2023_CVPR, author = {Bao, Chen and Xu, Helin and Qin, Yuzhe and Wang, Xiaolong}, title = {DexArt: Benchmarking Generalizable Dexterous Manipulation With Articulated Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21190-21200} }

DeSTSeg: Segmentation Guided Denoising Student-Teacher for Anomaly Detection
Xuan Zhang,
Shiyu Li,
Xi Li,
Ping Huang,
Jiulong Shan,
Ting Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Xuan and Li, Shiyu and Li, Xi and Huang, Ping and Shan, Jiulong and Chen, Ting}, title = {DeSTSeg: Segmentation Guided Denoising Student-Teacher for Anomaly Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3914-3923} }

Neural Rate Estimator and Unsupervised Learning for Efficient Distributed Image Analytics in Split-DNN Models
Nilesh Ahuja,
Parual Datta,
Bhavya Kanzariya,
V. Srinivasa Somayazulu,
Omesh Tickoo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ahuja_2023_CVPR, author = {Ahuja, Nilesh and Datta, Parual and Kanzariya, Bhavya and Somayazulu, V. Srinivasa and Tickoo, Omesh}, title = {Neural Rate Estimator and Unsupervised Learning for Efficient Distributed Image Analytics in Split-DNN Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2022-2030} }

Object Pop-Up: Can We Infer 3D Objects and Their Poses From Human Interactions Alone?
Ilya A. Petrov,
Riccardo Marin,
Julian Chibane,
Gerard Pons-Moll
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Petrov_2023_CVPR, author = {Petrov, Ilya A. and Marin, Riccardo and Chibane, Julian and Pons-Moll, Gerard}, title = {Object Pop-Up: Can We Infer 3D Objects and Their Poses From Human Interactions Alone?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4726-4736} }

VoP: Text-Video Co-Operative Prompt Tuning for Cross-Modal Retrieval
Siteng Huang,
Biao Gong,
Yulin Pan,
Jianwen Jiang,
Yiliang Lv,
Yuyuan Li,
Donglin Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_CVPR, author = {Huang, Siteng and Gong, Biao and Pan, Yulin and Jiang, Jianwen and Lv, Yiliang and Li, Yuyuan and Wang, Donglin}, title = {VoP: Text-Video Co-Operative Prompt Tuning for Cross-Modal Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6565-6574} }

Exploiting Unlabelled Photos for Stronger Fine-Grained SBIR
Aneeshan Sain,
Ayan Kumar Bhunia,
Subhadeep Koley,
Pinaki Nath Chowdhury,
Soumitri Chattopadhyay,
Tao Xiang,
Yi-Zhe Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sain_2023_CVPR, author = {Sain, Aneeshan and Bhunia, Ayan Kumar and Koley, Subhadeep and Chowdhury, Pinaki Nath and Chattopadhyay, Soumitri and Xiang, Tao and Song, Yi-Zhe}, title = {Exploiting Unlabelled Photos for Stronger Fine-Grained SBIR}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6873-6883} }

You Do Not Need Additional Priors or Regularizers in Retinex-Based Low-Light Image Enhancement
Huiyuan Fu,
Wenkai Zheng,
Xiangyu Meng,
Xin Wang,
Chuanming Wang,
Huadong Ma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2023_CVPR, author = {Fu, Huiyuan and Zheng, Wenkai and Meng, Xiangyu and Wang, Xin and Wang, Chuanming and Ma, Huadong}, title = {You Do Not Need Additional Priors or Regularizers in Retinex-Based Low-Light Image Enhancement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18125-18134} }

PIP-Net: Patch-Based Intuitive Prototypes for Interpretable Image Classification
Meike Nauta,
Jörg Schlötterer,
Maurice van Keulen,
Christin Seifert
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nauta_2023_CVPR, author = {Nauta, Meike and Schl\"otterer, J\"org and van Keulen, Maurice and Seifert, Christin}, title = {PIP-Net: Patch-Based Intuitive Prototypes for Interpretable Image Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2744-2753} }

SCADE: NeRFs from Space Carving With Ambiguity-Aware Depth Estimates
Mikaela Angelina Uy,
Ricardo Martin-Brualla,
Leonidas Guibas,
Ke Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Uy_2023_CVPR, author = {Uy, Mikaela Angelina and Martin-Brualla, Ricardo and Guibas, Leonidas and Li, Ke}, title = {SCADE: NeRFs from Space Carving With Ambiguity-Aware Depth Estimates}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16518-16527} }

Re-Thinking Model Inversion Attacks Against Deep Neural Networks
Ngoc-Bao Nguyen,
Keshigeyan Chandrasegaran,
Milad Abdollahzadeh,
Ngai-Man Cheung
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2023_CVPR, author = {Nguyen, Ngoc-Bao and Chandrasegaran, Keshigeyan and Abdollahzadeh, Milad and Cheung, Ngai-Man}, title = {Re-Thinking Model Inversion Attacks Against Deep Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16384-16393} }

1% VS 100%: Parameter-Efficient Low Rank Adapter for Dense Predictions
Dongshuo Yin,
Yiran Yang,
Zhechao Wang,
Hongfeng Yu,
Kaiwen Wei,
Xian Sun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yin_2023_CVPR, author = {Yin, Dongshuo and Yang, Yiran and Wang, Zhechao and Yu, Hongfeng and Wei, Kaiwen and Sun, Xian}, title = {1\% VS 100\%: Parameter-Efficient Low Rank Adapter for Dense Predictions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20116-20126} }

ResFormer: Scaling ViTs With Multi-Resolution Training
Rui Tian,
Zuxuan Wu,
Qi Dai,
Han Hu,
Yu Qiao,
Yu-Gang Jiang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tian_2023_CVPR, author = {Tian, Rui and Wu, Zuxuan and Dai, Qi and Hu, Han and Qiao, Yu and Jiang, Yu-Gang}, title = {ResFormer: Scaling ViTs With Multi-Resolution Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {22721-22731} }

You Need Multiple Exiting: Dynamic Early Exiting for Accelerating Unified Vision Language Model
Shengkun Tang,
Yaqing Wang,
Zhenglun Kong,
Tianchi Zhang,
Yao Li,
Caiwen Ding,
Yanzhi Wang,
Yi Liang,
Dongkuan Xu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2023_CVPR, author = {Tang, Shengkun and Wang, Yaqing and Kong, Zhenglun and Zhang, Tianchi and Li, Yao and Ding, Caiwen and Wang, Yanzhi and Liang, Yi and Xu, Dongkuan}, title = {You Need Multiple Exiting: Dynamic Early Exiting for Accelerating Unified Vision Language Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10781-10791} }

CloSET: Modeling Clothed Humans on Continuous Surface With Explicit Template Decomposition
Hongwen Zhang,
Siyou Lin,
Ruizhi Shao,
Yuxiang Zhang,
Zerong Zheng,
Han Huang,
Yandong Guo,
Yebin Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Hongwen and Lin, Siyou and Shao, Ruizhi and Zhang, Yuxiang and Zheng, Zerong and Huang, Han and Guo, Yandong and Liu, Yebin}, title = {CloSET: Modeling Clothed Humans on Continuous Surface With Explicit Template Decomposition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {501-511} }

BUOL: A Bottom-Up Framework With Occupancy-Aware Lifting for Panoptic 3D Scene Reconstruction From a Single Image
Tao Chu,
Pan Zhang,
Qiong Liu,
Jiaqi Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chu_2023_CVPR, author = {Chu, Tao and Zhang, Pan and Liu, Qiong and Wang, Jiaqi}, title = {BUOL: A Bottom-Up Framework With Occupancy-Aware Lifting for Panoptic 3D Scene Reconstruction From a Single Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4937-4946} }

Hierarchical Video-Moment Retrieval and Step-Captioning
Abhay Zala,
Jaemin Cho,
Satwik Kottur,
Xilun Chen,
Barlas Oguz,
Yashar Mehdad,
Mohit Bansal
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zala_2023_CVPR, author = {Zala, Abhay and Cho, Jaemin and Kottur, Satwik and Chen, Xilun and Oguz, Barlas and Mehdad, Yashar and Bansal, Mohit}, title = {Hierarchical Video-Moment Retrieval and Step-Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23056-23065} }

PROB: Probabilistic Objectness for Open World Object Detection
Orr Zohar,
Kuan-Chieh Wang,
Serena Yeung
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zohar_2023_CVPR, author = {Zohar, Orr and Wang, Kuan-Chieh and Yeung, Serena}, title = {PROB: Probabilistic Objectness for Open World Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11444-11453} }

PD-Quant: Post-Training Quantization Based on Prediction Difference Metric
Jiawei Liu,
Lin Niu,
Zhihang Yuan,
Dawei Yang,
Xinggang Wang,
Wenyu Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Jiawei and Niu, Lin and Yuan, Zhihang and Yang, Dawei and Wang, Xinggang and Liu, Wenyu}, title = {PD-Quant: Post-Training Quantization Based on Prediction Difference Metric}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24427-24437} }

AUNet: Learning Relations Between Action Units for Face Forgery Detection
Weiming Bai,
Yufan Liu,
Zhipeng Zhang,
Bing Li,
Weiming Hu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bai_2023_CVPR, author = {Bai, Weiming and Liu, Yufan and Zhang, Zhipeng and Li, Bing and Hu, Weiming}, title = {AUNet: Learning Relations Between Action Units for Face Forgery Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24709-24719} }

SparseFusion: Distilling View-Conditioned Diffusion for 3D Reconstruction
Zhizhuo Zhou,
Shubham Tulsiani
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_CVPR, author = {Zhou, Zhizhuo and Tulsiani, Shubham}, title = {SparseFusion: Distilling View-Conditioned Diffusion for 3D Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12588-12597} }

PolyFormer: Referring Image Segmentation As Sequential Polygon Generation
Jiang Liu,
Hui Ding,
Zhaowei Cai,
Yuting Zhang,
Ravi Kumar Satzoda,
Vijay Mahadevan,
R. Manmatha
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Jiang and Ding, Hui and Cai, Zhaowei and Zhang, Yuting and Satzoda, Ravi Kumar and Mahadevan, Vijay and Manmatha, R.}, title = {PolyFormer: Referring Image Segmentation As Sequential Polygon Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18653-18663} }

Seeing What You Miss: Vision-Language Pre-Training With Semantic Completion Learning
Yatai Ji,
Rongcheng Tu,
Jie Jiang,
Weijie Kong,
Chengfei Cai,
Wenzhe Zhao,
Hongfa Wang,
Yujiu Yang,
Wei Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ji_2023_CVPR, author = {Ji, Yatai and Tu, Rongcheng and Jiang, Jie and Kong, Weijie and Cai, Chengfei and Zhao, Wenzhe and Wang, Hongfa and Yang, Yujiu and Liu, Wei}, title = {Seeing What You Miss: Vision-Language Pre-Training With Semantic Completion Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6789-6798} }

Interactive Segmentation As Gaussion Process Classification
Minghao Zhou,
Hong Wang,
Qian Zhao,
Yuexiang Li,
Yawen Huang,
Deyu Meng,
Yefeng Zheng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_CVPR, author = {Zhou, Minghao and Wang, Hong and Zhao, Qian and Li, Yuexiang and Huang, Yawen and Meng, Deyu and Zheng, Yefeng}, title = {Interactive Segmentation As Gaussion Process Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19488-19497} }

Differentiable Shadow Mapping for Efficient Inverse Graphics
Markus Worchel,
Marc Alexa
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Worchel_2023_CVPR, author = {Worchel, Markus and Alexa, Marc}, title = {Differentiable Shadow Mapping for Efficient Inverse Graphics}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {142-153} }

Dynamic Focus-Aware Positional Queries for Semantic Segmentation
Haoyu He,
Jianfei Cai,
Zizheng Pan,
Jing Liu,
Jing Zhang,
Dacheng Tao,
Bohan Zhuang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2023_CVPR, author = {He, Haoyu and Cai, Jianfei and Pan, Zizheng and Liu, Jing and Zhang, Jing and Tao, Dacheng and Zhuang, Bohan}, title = {Dynamic Focus-Aware Positional Queries for Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11299-11308} }

A Practical Stereo Depth System for Smart Glasses
Jialiang Wang,
Daniel Scharstein,
Akash Bapat,
Kevin Blackburn-Matzen,
Matthew Yu,
Jonathan Lehman,
Suhib Alsisan,
Yanghan Wang,
Sam Tsai,
Jan-Michael Frahm,
Zijian He,
Peter Vajda,
Michael F. Cohen,
Matt Uyttendaele
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Jialiang and Scharstein, Daniel and Bapat, Akash and Blackburn-Matzen, Kevin and Yu, Matthew and Lehman, Jonathan and Alsisan, Suhib and Wang, Yanghan and Tsai, Sam and Frahm, Jan-Michael and He, Zijian and Vajda, Peter and Cohen, Michael F. and Uyttendaele, Matt}, title = {A Practical Stereo Depth System for Smart Glasses}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21498-21507} }

Understanding and Constructing Latent Modality Structures in Multi-Modal Representation Learning
Qian Jiang,
Changyou Chen,
Han Zhao,
Liqun Chen,
Qing Ping,
Son Dinh Tran,
Yi Xu,
Belinda Zeng,
Trishul Chilimbi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2023_CVPR, author = {Jiang, Qian and Chen, Changyou and Zhao, Han and Chen, Liqun and Ping, Qing and Tran, Son Dinh and Xu, Yi and Zeng, Belinda and Chilimbi, Trishul}, title = {Understanding and Constructing Latent Modality Structures in Multi-Modal Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7661-7671} }

PointConvFormer: Revenge of the Point-Based Convolution
Wenxuan Wu,
Li Fuxin,
Qi Shan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_CVPR, author = {Wu, Wenxuan and Fuxin, Li and Shan, Qi}, title = {PointConvFormer: Revenge of the Point-Based Convolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21802-21813} }

Instant Volumetric Head Avatars
Wojciech Zielonka,
Timo Bolkart,
Justus Thies
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zielonka_2023_CVPR, author = {Zielonka, Wojciech and Bolkart, Timo and Thies, Justus}, title = {Instant Volumetric Head Avatars}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4574-4584} }

HARP: Personalized Hand Reconstruction From a Monocular RGB Video
Korrawe Karunratanakul,
Sergey Prokudin,
Otmar Hilliges,
Siyu Tang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Karunratanakul_2023_CVPR, author = {Karunratanakul, Korrawe and Prokudin, Sergey and Hilliges, Otmar and Tang, Siyu}, title = {HARP: Personalized Hand Reconstruction From a Monocular RGB Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12802-12813} }

Variational Distribution Learning for Unsupervised Text-to-Image Generation
Minsoo Kang,
Doyup Lee,
Jiseob Kim,
Saehoon Kim,
Bohyung Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kang_2023_CVPR, author = {Kang, Minsoo and Lee, Doyup and Kim, Jiseob and Kim, Saehoon and Han, Bohyung}, title = {Variational Distribution Learning for Unsupervised Text-to-Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23380-23389} }

MetaMix: Towards Corruption-Robust Continual Learning With Temporally Self-Adaptive Data Transformation
Zhenyi Wang,
Li Shen,
Donglin Zhan,
Qiuling Suo,
Yanjun Zhu,
Tiehang Duan,
Mingchen Gao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Zhenyi and Shen, Li and Zhan, Donglin and Suo, Qiuling and Zhu, Yanjun and Duan, Tiehang and Gao, Mingchen}, title = {MetaMix: Towards Corruption-Robust Continual Learning With Temporally Self-Adaptive Data Transformation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24521-24531} }

Ultra-High Resolution Segmentation With Ultra-Rich Context: A Novel Benchmark
Deyi Ji,
Feng Zhao,
Hongtao Lu,
Mingyuan Tao,
Jieping Ye
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ji_2023_CVPR, author = {Ji, Deyi and Zhao, Feng and Lu, Hongtao and Tao, Mingyuan and Ye, Jieping}, title = {Ultra-High Resolution Segmentation With Ultra-Rich Context: A Novel Benchmark}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23621-23630} }

DART: Diversify-Aggregate-Repeat Training Improves Generalization of Neural Networks
Samyak Jain,
Sravanti Addepalli,
Pawan Kumar Sahu,
Priyam Dey,
R. Venkatesh Babu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jain_2023_CVPR, author = {Jain, Samyak and Addepalli, Sravanti and Sahu, Pawan Kumar and Dey, Priyam and Babu, R. Venkatesh}, title = {DART: Diversify-Aggregate-Repeat Training Improves Generalization of Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16048-16059} }

Cross-Domain Image Captioning With Discriminative Finetuning
Roberto Dessì,
Michele Bevilacqua,
Eleonora Gualdoni,
Nathanaël Carraz Rakotonirina,
Francesca Franzon,
Marco Baroni
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dessi_2023_CVPR, author = {Dess{\`\i}, Roberto and Bevilacqua, Michele and Gualdoni, Eleonora and Rakotonirina, Nathana\"el Carraz and Franzon, Francesca and Baroni, Marco}, title = {Cross-Domain Image Captioning With Discriminative Finetuning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6935-6944} }

Accelerating Vision-Language Pretraining With Free Language Modeling
Teng Wang,
Yixiao Ge,
Feng Zheng,
Ran Cheng,
Ying Shan,
Xiaohu Qie,
Ping Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Teng and Ge, Yixiao and Zheng, Feng and Cheng, Ran and Shan, Ying and Qie, Xiaohu and Luo, Ping}, title = {Accelerating Vision-Language Pretraining With Free Language Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23161-23170} }

Efficient Mask Correction for Click-Based Interactive Image Segmentation
Fei Du,
Jianlong Yuan,
Zhibin Wang,
Fan Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2023_CVPR, author = {Du, Fei and Yuan, Jianlong and Wang, Zhibin and Wang, Fan}, title = {Efficient Mask Correction for Click-Based Interactive Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {22773-22782} }

DBARF: Deep Bundle-Adjusting Generalizable Neural Radiance Fields
Yu Chen,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_CVPR, author = {Chen, Yu and Lee, Gim Hee}, title = {DBARF: Deep Bundle-Adjusting Generalizable Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24-34} }

EvShutter: Transforming Events for Unconstrained Rolling Shutter Correction
Julius Erbach,
Stepan Tulyakov,
Patricia Vitoria,
Alfredo Bochicchio,
Yuanyou Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Erbach_2023_CVPR, author = {Erbach, Julius and Tulyakov, Stepan and Vitoria, Patricia and Bochicchio, Alfredo and Li, Yuanyou}, title = {EvShutter: Transforming Events for Unconstrained Rolling Shutter Correction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13904-13913} }

Graphics Capsule: Learning Hierarchical 3D Face Representations From 2D Images
Chang Yu,
Xiangyu Zhu,
Xiaomei Zhang,
Zhaoxiang Zhang,
Zhen Lei
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2023_CVPR, author = {Yu, Chang and Zhu, Xiangyu and Zhang, Xiaomei and Zhang, Zhaoxiang and Lei, Zhen}, title = {Graphics Capsule: Learning Hierarchical 3D Face Representations From 2D Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20981-20990} }

Connecting the Dots: Floorplan Reconstruction Using Two-Level Queries
Yuanwen Yue,
Theodora Kontogianni,
Konrad Schindler,
Francis Engelmann
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yue_2023_CVPR, author = {Yue, Yuanwen and Kontogianni, Theodora and Schindler, Konrad and Engelmann, Francis}, title = {Connecting the Dots: Floorplan Reconstruction Using Two-Level Queries}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {845-854} }

Analyzing and Diagnosing Pose Estimation With Attributions
Qiyuan He,
Linlin Yang,
Kerui Gu,
Qiuxia Lin,
Angela Yao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{He_2023_CVPR, author = {He, Qiyuan and Yang, Linlin and Gu, Kerui and Lin, Qiuxia and Yao, Angela}, title = {Analyzing and Diagnosing Pose Estimation With Attributions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4821-4830} }

Ambiguity-Resistant Semi-Supervised Learning for Dense Object Detection
Chang Liu,
Weiming Zhang,
Xiangru Lin,
Wei Zhang,
Xiao Tan,
Junyu Han,
Xiaomao Li,
Errui Ding,
Jingdong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Chang and Zhang, Weiming and Lin, Xiangru and Zhang, Wei and Tan, Xiao and Han, Junyu and Li, Xiaomao and Ding, Errui and Wang, Jingdong}, title = {Ambiguity-Resistant Semi-Supervised Learning for Dense Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15579-15588} }

Scalable, Detailed and Mask-Free Universal Photometric Stereo
Satoshi Ikehata
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ikehata_2023_CVPR, author = {Ikehata, Satoshi}, title = {Scalable, Detailed and Mask-Free Universal Photometric Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13198-13207} }

Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting
Gen Li,
Jie Ji,
Minghai Qin,
Wei Niu,
Bin Ren,
Fatemeh Afghah,
Linke Guo,
Xiaolong Ma
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Gen and Ji, Jie and Qin, Minghai and Niu, Wei and Ren, Bin and Afghah, Fatemeh and Guo, Linke and Ma, Xiaolong}, title = {Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10259-10269} }

Make-a-Story: Visual Memory Conditioned Consistent Story Generation
Tanzila Rahman,
Hsin-Ying Lee,
Jian Ren,
Sergey Tulyakov,
Shweta Mahajan,
Leonid Sigal
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rahman_2023_CVPR, author = {Rahman, Tanzila and Lee, Hsin-Ying and Ren, Jian and Tulyakov, Sergey and Mahajan, Shweta and Sigal, Leonid}, title = {Make-a-Story: Visual Memory Conditioned Consistent Story Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2493-2502} }

BiFormer: Vision Transformer With Bi-Level Routing Attention
Lei Zhu,
Xinjiang Wang,
Zhanghan Ke,
Wayne Zhang,
Rynson W.H. Lau
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2023_CVPR, author = {Zhu, Lei and Wang, Xinjiang and Ke, Zhanghan and Zhang, Wayne and Lau, Rynson W.H.}, title = {BiFormer: Vision Transformer With Bi-Level Routing Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10323-10333} }

Masked Autoencoders Enable Efficient Knowledge Distillers
Yutong Bai,
Zeyu Wang,
Junfei Xiao,
Chen Wei,
Huiyu Wang,
Alan L. Yuille,
Yuyin Zhou,
Cihang Xie
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bai_2023_CVPR, author = {Bai, Yutong and Wang, Zeyu and Xiao, Junfei and Wei, Chen and Wang, Huiyu and Yuille, Alan L. and Zhou, Yuyin and Xie, Cihang}, title = {Masked Autoencoders Enable Efficient Knowledge Distillers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24256-24265} }

TinyMIM: An Empirical Study of Distilling MIM Pre-Trained Models
Sucheng Ren,
Fangyun Wei,
Zheng Zhang,
Han Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2023_CVPR, author = {Ren, Sucheng and Wei, Fangyun and Zhang, Zheng and Hu, Han}, title = {TinyMIM: An Empirical Study of Distilling MIM Pre-Trained Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3687-3697} }

Persistent Nature: A Generative Model of Unbounded 3D Worlds
Lucy Chai,
Richard Tucker,
Zhengqi Li,
Phillip Isola,
Noah Snavely
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chai_2023_CVPR, author = {Chai, Lucy and Tucker, Richard and Li, Zhengqi and Isola, Phillip and Snavely, Noah}, title = {Persistent Nature: A Generative Model of Unbounded 3D Worlds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20863-20874} }

OneFormer: One Transformer To Rule Universal Image Segmentation
Jitesh Jain,
Jiachen Li,
Mang Tik Chiu,
Ali Hassani,
Nikita Orlov,
Humphrey Shi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jain_2023_CVPR, author = {Jain, Jitesh and Li, Jiachen and Chiu, Mang Tik and Hassani, Ali and Orlov, Nikita and Shi, Humphrey}, title = {OneFormer: One Transformer To Rule Universal Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2989-2998} }

Hierarchical Neural Memory Network for Low Latency Event Processing
Ryuhei Hamaguchi,
Yasutaka Furukawa,
Masaki Onishi,
Ken Sakurada
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hamaguchi_2023_CVPR, author = {Hamaguchi, Ryuhei and Furukawa, Yasutaka and Onishi, Masaki and Sakurada, Ken}, title = {Hierarchical Neural Memory Network for Low Latency Event Processing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {22867-22876} }

Finding Geometric Models by Clustering in the Consensus Space
Daniel Barath,
Denys Rozumnyi,
Ivan Eichhardt,
Levente Hajder,
Jiri Matas
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Barath_2023_CVPR, author = {Barath, Daniel and Rozumnyi, Denys and Eichhardt, Ivan and Hajder, Levente and Matas, Jiri}, title = {Finding Geometric Models by Clustering in the Consensus Space}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5414-5424} }

Leapfrog Diffusion Model for Stochastic Trajectory Prediction
Weibo Mao,
Chenxin Xu,
Qi Zhu,
Siheng Chen,
Yanfeng Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mao_2023_CVPR, author = {Mao, Weibo and Xu, Chenxin and Zhu, Qi and Chen, Siheng and Wang, Yanfeng}, title = {Leapfrog Diffusion Model for Stochastic Trajectory Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5517-5526} }

DaFKD: Domain-Aware Federated Knowledge Distillation
Haozhao Wang,
Yichen Li,
Wenchao Xu,
Ruixuan Li,
Yufeng Zhan,
Zhigang Zeng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Haozhao and Li, Yichen and Xu, Wenchao and Li, Ruixuan and Zhan, Yufeng and Zeng, Zhigang}, title = {DaFKD: Domain-Aware Federated Knowledge Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20412-20421} }

GeoLayoutLM: Geometric Pre-Training for Visual Information Extraction
Chuwei Luo,
Changxu Cheng,
Qi Zheng,
Cong Yao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2023_CVPR, author = {Luo, Chuwei and Cheng, Changxu and Zheng, Qi and Yao, Cong}, title = {GeoLayoutLM: Geometric Pre-Training for Visual Information Extraction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7092-7101} }

Class-Incremental Exemplar Compression for Class-Incremental Learning
Zilin Luo,
Yaoyao Liu,
Bernt Schiele,
Qianru Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2023_CVPR, author = {Luo, Zilin and Liu, Yaoyao and Schiele, Bernt and Sun, Qianru}, title = {Class-Incremental Exemplar Compression for Class-Incremental Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11371-11380} }

Boost Vision Transformer With GPU-Friendly Sparsity and Quantization
Chong Yu,
Tao Chen,
Zhongxue Gan,
Jiayuan Fan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2023_CVPR, author = {Yu, Chong and Chen, Tao and Gan, Zhongxue and Fan, Jiayuan}, title = {Boost Vision Transformer With GPU-Friendly Sparsity and Quantization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {22658-22668} }

Spectral Bayesian Uncertainty for Image Super-Resolution
Tao Liu,
Jun Cheng,
Shan Tan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Tao and Cheng, Jun and Tan, Shan}, title = {Spectral Bayesian Uncertainty for Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18166-18175} }

Behind the Scenes: Density Fields for Single View Reconstruction
Felix Wimbauer,
Nan Yang,
Christian Rupprecht,
Daniel Cremers
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wimbauer_2023_CVPR, author = {Wimbauer, Felix and Yang, Nan and Rupprecht, Christian and Cremers, Daniel}, title = {Behind the Scenes: Density Fields for Single View Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9076-9086} }

StyleGAN Salon: Multi-View Latent Optimization for Pose-Invariant Hairstyle Transfer
Sasikarn Khwanmuang,
Pakkapon Phongthawee,
Patsorn Sangkloy,
Supasorn Suwajanakorn
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Khwanmuang_2023_CVPR, author = {Khwanmuang, Sasikarn and Phongthawee, Pakkapon and Sangkloy, Patsorn and Suwajanakorn, Supasorn}, title = {StyleGAN Salon: Multi-View Latent Optimization for Pose-Invariant Hairstyle Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8609-8618} }

Resource-Efficient RGBD Aerial Tracking
Jinyu Yang,
Shang Gao,
Zhe Li,
Feng Zheng,
Aleš Leonardis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Jinyu and Gao, Shang and Li, Zhe and Zheng, Feng and Leonardis, Ale\v{s}}, title = {Resource-Efficient RGBD Aerial Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13374-13383} }

Mutual Information-Based Temporal Difference Learning for Human Pose Estimation in Video
Runyang Feng,
Yixing Gao,
Xueqing Ma,
Tze Ho Elden Tse,
Hyung Jin Chang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2023_CVPR, author = {Feng, Runyang and Gao, Yixing and Ma, Xueqing and Tse, Tze Ho Elden and Chang, Hyung Jin}, title = {Mutual Information-Based Temporal Difference Learning for Human Pose Estimation in Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17131-17141} }

Bilateral Memory Consolidation for Continual Learning
Xing Nie,
Shixiong Xu,
Xiyan Liu,
Gaofeng Meng,
Chunlei Huo,
Shiming Xiang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nie_2023_CVPR, author = {Nie, Xing and Xu, Shixiong and Liu, Xiyan and Meng, Gaofeng and Huo, Chunlei and Xiang, Shiming}, title = {Bilateral Memory Consolidation for Continual Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16026-16035} }

SynthVSR: Scaling Up Visual Speech Recognition With Synthetic Supervision
Xubo Liu,
Egor Lakomkin,
Konstantinos Vougioukas,
Pingchuan Ma,
Honglie Chen,
Ruiming Xie,
Morrie Doulaty,
Niko Moritz,
Jachym Kolar,
Stavros Petridis,
Maja Pantic,
Christian Fuegen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Xubo and Lakomkin, Egor and Vougioukas, Konstantinos and Ma, Pingchuan and Chen, Honglie and Xie, Ruiming and Doulaty, Morrie and Moritz, Niko and Kolar, Jachym and Petridis, Stavros and Pantic, Maja and Fuegen, Christian}, title = {SynthVSR: Scaling Up Visual Speech Recognition With Synthetic Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18806-18815} }

BiasBed - Rigorous Texture Bias Evaluation
Nikolai Kalischek,
Rodrigo Caye Daudt,
Torben Peters,
Reinhard Furrer,
Jan D. Wegner,
Konrad Schindler
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kalischek_2023_CVPR, author = {Kalischek, Nikolai and Daudt, Rodrigo Caye and Peters, Torben and Furrer, Reinhard and Wegner, Jan D. and Schindler, Konrad}, title = {BiasBed - Rigorous Texture Bias Evaluation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {22221-22230} }

Open-Category Human-Object Interaction Pre-Training via Language Modeling Framework
Sipeng Zheng,
Boshen Xu,
Qin Jin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2023_CVPR, author = {Zheng, Sipeng and Xu, Boshen and Jin, Qin}, title = {Open-Category Human-Object Interaction Pre-Training via Language Modeling Framework}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19392-19402} }

SFD2: Semantic-Guided Feature Detection and Description
Fei Xue,
Ignas Budvytis,
Roberto Cipolla
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xue_2023_CVPR, author = {Xue, Fei and Budvytis, Ignas and Cipolla, Roberto}, title = {SFD2: Semantic-Guided Feature Detection and Description}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5206-5216} }

Search-Map-Search: A Frame Selection Paradigm for Action Recognition
Mingjun Zhao,
Yakun Yu,
Xiaoli Wang,
Lei Yang,
Di Niu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_CVPR, author = {Zhao, Mingjun and Yu, Yakun and Wang, Xiaoli and Yang, Lei and Niu, Di}, title = {Search-Map-Search: A Frame Selection Paradigm for Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10627-10636} }

Uncovering the Missing Pattern: Unified Framework Towards Trajectory Imputation and Prediction
Yi Xu,
Armin Bazarjani,
Hyung-gun Chi,
Chiho Choi,
Yun Fu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_CVPR, author = {Xu, Yi and Bazarjani, Armin and Chi, Hyung-gun and Choi, Chiho and Fu, Yun}, title = {Uncovering the Missing Pattern: Unified Framework Towards Trajectory Imputation and Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9632-9643} }

CLIP for All Things Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval, Fine-Grained or Not
Aneeshan Sain,
Ayan Kumar Bhunia,
Pinaki Nath Chowdhury,
Subhadeep Koley,
Tao Xiang,
Yi-Zhe Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sain_2023_CVPR, author = {Sain, Aneeshan and Bhunia, Ayan Kumar and Chowdhury, Pinaki Nath and Koley, Subhadeep and Xiang, Tao and Song, Yi-Zhe}, title = {CLIP for All Things Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval, Fine-Grained or Not}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2765-2775} }

FlexiViT: One Model for All Patch Sizes
Lucas Beyer,
Pavel Izmailov,
Alexander Kolesnikov,
Mathilde Caron,
Simon Kornblith,
Xiaohua Zhai,
Matthias Minderer,
Michael Tschannen,
Ibrahim Alabdulmohsin,
Filip Pavetic
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Beyer_2023_CVPR, author = {Beyer, Lucas and Izmailov, Pavel and Kolesnikov, Alexander and Caron, Mathilde and Kornblith, Simon and Zhai, Xiaohua and Minderer, Matthias and Tschannen, Michael and Alabdulmohsin, Ibrahim and Pavetic, Filip}, title = {FlexiViT: One Model for All Patch Sizes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14496-14506} }

RIAV-MVS: Recurrent-Indexing an Asymmetric Volume for Multi-View Stereo
Changjiang Cai,
Pan Ji,
Qingan Yan,
Yi Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2023_CVPR, author = {Cai, Changjiang and Ji, Pan and Yan, Qingan and Xu, Yi}, title = {RIAV-MVS: Recurrent-Indexing an Asymmetric Volume for Multi-View Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {919-928} }

Structured Kernel Estimation for Photon-Limited Deconvolution
Yash Sanghvi,
Zhiyuan Mao,
Stanley H. Chan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sanghvi_2023_CVPR, author = {Sanghvi, Yash and Mao, Zhiyuan and Chan, Stanley H.}, title = {Structured Kernel Estimation for Photon-Limited Deconvolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9863-9872} }

Explicit Boundary Guided Semi-Push-Pull Contrastive Learning for Supervised Anomaly Detection
Xincheng Yao,
Ruoqi Li,
Jing Zhang,
Jun Sun,
Chongyang Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yao_2023_CVPR, author = {Yao, Xincheng and Li, Ruoqi and Zhang, Jing and Sun, Jun and Zhang, Chongyang}, title = {Explicit Boundary Guided Semi-Push-Pull Contrastive Learning for Supervised Anomaly Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24490-24499} }

3D Video Loops From Asynchronous Input
Li Ma,
Xiaoyu Li,
Jing Liao,
Pedro V. Sander
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2023_CVPR, author = {Ma, Li and Li, Xiaoyu and Liao, Jing and Sander, Pedro V.}, title = {3D Video Loops From Asynchronous Input}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {310-320} }

Style Projected Clustering for Domain Generalized Semantic Segmentation
Wei Huang,
Chang Chen,
Yong Li,
Jiacheng Li,
Cheng Li,
Fenglong Song,
Youliang Yan,
Zhiwei Xiong
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_CVPR, author = {Huang, Wei and Chen, Chang and Li, Yong and Li, Jiacheng and Li, Cheng and Song, Fenglong and Yan, Youliang and Xiong, Zhiwei}, title = {Style Projected Clustering for Domain Generalized Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3061-3071} }

DIP: Dual Incongruity Perceiving Network for Sarcasm Detection
Changsong Wen,
Guoli Jia,
Jufeng Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wen_2023_CVPR, author = {Wen, Changsong and Jia, Guoli and Yang, Jufeng}, title = {DIP: Dual Incongruity Perceiving Network for Sarcasm Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2540-2550} }

Frame Interpolation Transformer and Uncertainty Guidance
Markus Plack,
Karlis Martins Briedis,
Abdelaziz Djelouah,
Matthias B. Hullin,
Markus Gross,
Christopher Schroers
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Plack_2023_CVPR, author = {Plack, Markus and Briedis, Karlis Martins and Djelouah, Abdelaziz and Hullin, Matthias B. and Gross, Markus and Schroers, Christopher}, title = {Frame Interpolation Transformer and Uncertainty Guidance}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9811-9821} }

Learning To Generate Language-Supervised and Open-Vocabulary Scene Graph Using Pre-Trained Visual-Semantic Space
Yong Zhang,
Yingwei Pan,
Ting Yao,
Rui Huang,
Tao Mei,
Chang-Wen Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Yong and Pan, Yingwei and Yao, Ting and Huang, Rui and Mei, Tao and Chen, Chang-Wen}, title = {Learning To Generate Language-Supervised and Open-Vocabulary Scene Graph Using Pre-Trained Visual-Semantic Space}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2915-2924} }

VectorFloorSeg: Two-Stream Graph Attention Network for Vectorized Roughcast Floorplan Segmentation
Bingchen Yang,
Haiyong Jiang,
Hao Pan,
Jun Xiao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Bingchen and Jiang, Haiyong and Pan, Hao and Xiao, Jun}, title = {VectorFloorSeg: Two-Stream Graph Attention Network for Vectorized Roughcast Floorplan Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1358-1367} }

Neural Preset for Color Style Transfer
Zhanghan Ke,
Yuhao Liu,
Lei Zhu,
Nanxuan Zhao,
Rynson W.H. Lau
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ke_2023_CVPR, author = {Ke, Zhanghan and Liu, Yuhao and Zhu, Lei and Zhao, Nanxuan and Lau, Rynson W.H.}, title = {Neural Preset for Color Style Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14173-14182} }

DeCo: Decomposition and Reconstruction for Compositional Temporal Grounding via Coarse-To-Fine Contrastive Ranking
Lijin Yang,
Quan Kong,
Hsuan-Kung Yang,
Wadim Kehl,
Yoichi Sato,
Norimasa Kobori
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Lijin and Kong, Quan and Yang, Hsuan-Kung and Kehl, Wadim and Sato, Yoichi and Kobori, Norimasa}, title = {DeCo: Decomposition and Reconstruction for Compositional Temporal Grounding via Coarse-To-Fine Contrastive Ranking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23130-23140} }

Dynamic Aggregated Network for Gait Recognition
Kang Ma,
Ying Fu,
Dezhi Zheng,
Chunshui Cao,
Xuecai Hu,
Yongzhen Huang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2023_CVPR, author = {Ma, Kang and Fu, Ying and Zheng, Dezhi and Cao, Chunshui and Hu, Xuecai and Huang, Yongzhen}, title = {Dynamic Aggregated Network for Gait Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {22076-22085} }

Wavelet Diffusion Models Are Fast and Scalable Image Generators
Hao Phung,
Quan Dao,
Anh Tran
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Phung_2023_CVPR, author = {Phung, Hao and Dao, Quan and Tran, Anh}, title = {Wavelet Diffusion Models Are Fast and Scalable Image Generators}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10199-10208} }

PA&DA: Jointly Sampling Path and Data for Consistent NAS
Shun Lu,
Yu Hu,
Longxing Yang,
Zihao Sun,
Jilin Mei,
Jianchao Tan,
Chengru Song
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2023_CVPR, author = {Lu, Shun and Hu, Yu and Yang, Longxing and Sun, Zihao and Mei, Jilin and Tan, Jianchao and Song, Chengru}, title = {PA\&DA: Jointly Sampling Path and Data for Consistent NAS}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11940-11949} }

Sphere-Guided Training of Neural Implicit Surfaces
Andreea Dogaru,
Andrei-Timotei Ardelean,
Savva Ignatyev,
Egor Zakharov,
Evgeny Burnaev
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dogaru_2023_CVPR, author = {Dogaru, Andreea and Ardelean, Andrei-Timotei and Ignatyev, Savva and Zakharov, Egor and Burnaev, Evgeny}, title = {Sphere-Guided Training of Neural Implicit Surfaces}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20844-20853} }

3D Spatial Multimodal Knowledge Accumulation for Scene Graph Prediction in Point Cloud
Mingtao Feng,
Haoran Hou,
Liang Zhang,
Zijie Wu,
Yulan Guo,
Ajmal Mian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2023_CVPR, author = {Feng, Mingtao and Hou, Haoran and Zhang, Liang and Wu, Zijie and Guo, Yulan and Mian, Ajmal}, title = {3D Spatial Multimodal Knowledge Accumulation for Scene Graph Prediction in Point Cloud}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9182-9191} }

Extracting Motion and Appearance via Inter-Frame Attention for Efficient Video Frame Interpolation
Guozhen Zhang,
Yuhan Zhu,
Haonan Wang,
Youxin Chen,
Gangshan Wu,
Limin Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Guozhen and Zhu, Yuhan and Wang, Haonan and Chen, Youxin and Wu, Gangshan and Wang, Limin}, title = {Extracting Motion and Appearance via Inter-Frame Attention for Efficient Video Frame Interpolation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5682-5692} }

Bias Mimicking: A Simple Sampling Approach for Bias Mitigation
Maan Qraitem,
Kate Saenko,
Bryan A. Plummer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qraitem_2023_CVPR, author = {Qraitem, Maan and Saenko, Kate and Plummer, Bryan A.}, title = {Bias Mimicking: A Simple Sampling Approach for Bias Mitigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20311-20320} }

ViTs for SITS: Vision Transformers for Satellite Image Time Series
Michail Tarasiou,
Erik Chavez,
Stefanos Zafeiriou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tarasiou_2023_CVPR, author = {Tarasiou, Michail and Chavez, Erik and Zafeiriou, Stefanos}, title = {ViTs for SITS: Vision Transformers for Satellite Image Time Series}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10418-10428} }

NoisyQuant: Noisy Bias-Enhanced Post-Training Activation Quantization for Vision Transformers
Yijiang Liu,
Huanrui Yang,
Zhen Dong,
Kurt Keutzer,
Li Du,
Shanghang Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Yijiang and Yang, Huanrui and Dong, Zhen and Keutzer, Kurt and Du, Li and Zhang, Shanghang}, title = {NoisyQuant: Noisy Bias-Enhanced Post-Training Activation Quantization for Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20321-20330} }

Semi-Supervised Stereo-Based 3D Object Detection via Cross-View Consensus
Wenhao Wu,
Hau San Wong,
Si Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_CVPR, author = {Wu, Wenhao and Wong, Hau San and Wu, Si}, title = {Semi-Supervised Stereo-Based 3D Object Detection via Cross-View Consensus}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17471-17481} }

Minimizing Maximum Model Discrepancy for Transferable Black-Box Targeted Attacks
Anqi Zhao,
Tong Chu,
Yahao Liu,
Wen Li,
Jingjing Li,
Lixin Duan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_CVPR, author = {Zhao, Anqi and Chu, Tong and Liu, Yahao and Li, Wen and Li, Jingjing and Duan, Lixin}, title = {Minimizing Maximum Model Discrepancy for Transferable Black-Box Targeted Attacks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8153-8162} }

Efficient Loss Function by Minimizing the Detrimental Effect of Floating-Point Errors on Gradient-Based Attacks
Yunrui Yu,
Cheng-Zhong Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2023_CVPR, author = {Yu, Yunrui and Xu, Cheng-Zhong}, title = {Efficient Loss Function by Minimizing the Detrimental Effect of Floating-Point Errors on Gradient-Based Attacks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4056-4066} }

BAD-NeRF: Bundle Adjusted Deblur Neural Radiance Fields
Peng Wang,
Lingzhe Zhao,
Ruijie Ma,
Peidong Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Peng and Zhao, Lingzhe and Ma, Ruijie and Liu, Peidong}, title = {BAD-NeRF: Bundle Adjusted Deblur Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4170-4179} }

Video Compression With Entropy-Constrained Neural Representations
Carlos Gomes,
Roberto Azevedo,
Christopher Schroers
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gomes_2023_CVPR, author = {Gomes, Carlos and Azevedo, Roberto and Schroers, Christopher}, title = {Video Compression With Entropy-Constrained Neural Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18497-18506} }

Prompt, Generate, Then Cache: Cascade of Foundation Models Makes Strong Few-Shot Learners
Renrui Zhang,
Xiangfei Hu,
Bohao Li,
Siyuan Huang,
Hanqiu Deng,
Yu Qiao,
Peng Gao,
Hongsheng Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Renrui and Hu, Xiangfei and Li, Bohao and Huang, Siyuan and Deng, Hanqiu and Qiao, Yu and Gao, Peng and Li, Hongsheng}, title = {Prompt, Generate, Then Cache: Cascade of Foundation Models Makes Strong Few-Shot Learners}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15211-15222} }

Deep Random Projector: Accelerated Deep Image Prior
Taihui Li,
Hengkang Wang,
Zhong Zhuang,
Ju Sun
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Taihui and Wang, Hengkang and Zhuang, Zhong and Sun, Ju}, title = {Deep Random Projector: Accelerated Deep Image Prior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18176-18185} }

SCPNet: Semantic Scene Completion on Point Cloud
Zhaoyang Xia,
Youquan Liu,
Xin Li,
Xinge Zhu,
Yuexin Ma,
Yikang Li,
Yuenan Hou,
Yu Qiao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xia_2023_CVPR, author = {Xia, Zhaoyang and Liu, Youquan and Li, Xin and Zhu, Xinge and Ma, Yuexin and Li, Yikang and Hou, Yuenan and Qiao, Yu}, title = {SCPNet: Semantic Scene Completion on Point Cloud}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17642-17651} }

Revisiting Prototypical Network for Cross Domain Few-Shot Learning
Fei Zhou,
Peng Wang,
Lei Zhang,
Wei Wei,
Yanning Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_CVPR, author = {Zhou, Fei and Wang, Peng and Zhang, Lei and Wei, Wei and Zhang, Yanning}, title = {Revisiting Prototypical Network for Cross Domain Few-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20061-20070} }

QPGesture: Quantization-Based and Phase-Guided Motion Matching for Natural Speech-Driven Gesture Generation
Sicheng Yang,
Zhiyong Wu,
Minglei Li,
Zhensong Zhang,
Lei Hao,
Weihong Bao,
Haolin Zhuang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Sicheng and Wu, Zhiyong and Li, Minglei and Zhang, Zhensong and Hao, Lei and Bao, Weihong and Zhuang, Haolin}, title = {QPGesture: Quantization-Based and Phase-Guided Motion Matching for Natural Speech-Driven Gesture Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2321-2330} }

Multiscale Tensor Decomposition and Rendering Equation Encoding for View Synthesis
Kang Han,
Wei Xiang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2023_CVPR, author = {Han, Kang and Xiang, Wei}, title = {Multiscale Tensor Decomposition and Rendering Equation Encoding for View Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4232-4241} }

NS3D: Neuro-Symbolic Grounding of 3D Objects and Relations
Joy Hsu,
Jiayuan Mao,
Jiajun Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hsu_2023_CVPR, author = {Hsu, Joy and Mao, Jiayuan and Wu, Jiajun}, title = {NS3D: Neuro-Symbolic Grounding of 3D Objects and Relations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2614-2623} }

Learning Accurate 3D Shape Based on Stereo Polarimetric Imaging
Tianyu Huang,
Haoang Li,
Kejing He,
Congying Sui,
Bin Li,
Yun-Hui Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_CVPR, author = {Huang, Tianyu and Li, Haoang and He, Kejing and Sui, Congying and Li, Bin and Liu, Yun-Hui}, title = {Learning Accurate 3D Shape Based on Stereo Polarimetric Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17287-17296} }

VideoMAE V2: Scaling Video Masked Autoencoders With Dual Masking
Limin Wang,
Bingkun Huang,
Zhiyu Zhao,
Zhan Tong,
Yinan He,
Yi Wang,
Yali Wang,
Yu Qiao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Limin and Huang, Bingkun and Zhao, Zhiyu and Tong, Zhan and He, Yinan and Wang, Yi and Wang, Yali and Qiao, Yu}, title = {VideoMAE V2: Scaling Video Masked Autoencoders With Dual Masking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14549-14560} }

GANmouflage: 3D Object Nondetection With Texture Fields
Rui Guo,
Jasmine Collins,
Oscar de Lima,
Andrew Owens
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2023_CVPR, author = {Guo, Rui and Collins, Jasmine and de Lima, Oscar and Owens, Andrew}, title = {GANmouflage: 3D Object Nondetection With Texture Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4702-4712} }

Perception and Semantic Aware Regularization for Sequential Confidence Calibration
Zhenghua Peng,
Yu Luo,
Tianshui Chen,
Keke Xu,
Shuangping Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2023_CVPR, author = {Peng, Zhenghua and Luo, Yu and Chen, Tianshui and Xu, Keke and Huang, Shuangping}, title = {Perception and Semantic Aware Regularization for Sequential Confidence Calibration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10658-10668} }

Revisiting Residual Networks for Adversarial Robustness
Shihua Huang,
Zhichao Lu,
Kalyanmoy Deb,
Vishnu Naresh Boddeti
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_CVPR, author = {Huang, Shihua and Lu, Zhichao and Deb, Kalyanmoy and Boddeti, Vishnu Naresh}, title = {Revisiting Residual Networks for Adversarial Robustness}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8202-8211} }

RA-CLIP: Retrieval Augmented Contrastive Language-Image Pre-Training
Chen-Wei Xie,
Siyang Sun,
Xiong Xiong,
Yun Zheng,
Deli Zhao,
Jingren Zhou
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2023_CVPR, author = {Xie, Chen-Wei and Sun, Siyang and Xiong, Xiong and Zheng, Yun and Zhao, Deli and Zhou, Jingren}, title = {RA-CLIP: Retrieval Augmented Contrastive Language-Image Pre-Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19265-19274} }

PosterLayout: A New Benchmark and Approach for Content-Aware Visual-Textual Presentation Layout
Hsiao Yuan Hsu,
Xiangteng He,
Yuxin Peng,
Hao Kong,
Qing Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hsu_2023_CVPR, author = {Hsu, Hsiao Yuan and He, Xiangteng and Peng, Yuxin and Kong, Hao and Zhang, Qing}, title = {PosterLayout: A New Benchmark and Approach for Content-Aware Visual-Textual Presentation Layout}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6018-6026} }

A Practical Upper Bound for the Worst-Case Attribution Deviations
Fan Wang,
Adams Wai-Kin Kong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Fan and Kong, Adams Wai-Kin}, title = {A Practical Upper Bound for the Worst-Case Attribution Deviations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24616-24625} }

A General Regret Bound of Preconditioned Gradient Method for DNN Training
Hongwei Yong,
Ying Sun,
Lei Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yong_2023_CVPR, author = {Yong, Hongwei and Sun, Ying and Zhang, Lei}, title = {A General Regret Bound of Preconditioned Gradient Method for DNN Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7866-7875} }

Teacher-Generated Spatial-Attention Labels Boost Robustness and Accuracy of Contrastive Models
Yushi Yao,
Chang Ye,
Junfeng He,
Gamaleldin F. Elsayed
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yao_2023_CVPR, author = {Yao, Yushi and Ye, Chang and He, Junfeng and Elsayed, Gamaleldin F.}, title = {Teacher-Generated Spatial-Attention Labels Boost Robustness and Accuracy of Contrastive Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23282-23291} }

Exploring and Exploiting Uncertainty for Incomplete Multi-View Classification
Mengyao Xie,
Zongbo Han,
Changqing Zhang,
Yichen Bai,
Qinghua Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2023_CVPR, author = {Xie, Mengyao and Han, Zongbo and Zhang, Changqing and Bai, Yichen and Hu, Qinghua}, title = {Exploring and Exploiting Uncertainty for Incomplete Multi-View Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19873-19882} }

Vid2Seq: Large-Scale Pretraining of a Visual Language Model for Dense Video Captioning
Antoine Yang,
Arsha Nagrani,
Paul Hongsuck Seo,
Antoine Miech,
Jordi Pont-Tuset,
Ivan Laptev,
Josef Sivic,
Cordelia Schmid
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Antoine and Nagrani, Arsha and Seo, Paul Hongsuck and Miech, Antoine and Pont-Tuset, Jordi and Laptev, Ivan and Sivic, Josef and Schmid, Cordelia}, title = {Vid2Seq: Large-Scale Pretraining of a Visual Language Model for Dense Video Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10714-10726} }

Optimal Proposal Learning for Deployable End-to-End Pedestrian Detection
Xiaolin Song,
Binghui Chen,
Pengyu Li,
Jun-Yan He,
Biao Wang,
Yifeng Geng,
Xuansong Xie,
Honggang Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2023_CVPR, author = {Song, Xiaolin and Chen, Binghui and Li, Pengyu and He, Jun-Yan and Wang, Biao and Geng, Yifeng and Xie, Xuansong and Zhang, Honggang}, title = {Optimal Proposal Learning for Deployable End-to-End Pedestrian Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3250-3260} }

Discovering the Real Association: Multimodal Causal Reasoning in Video Question Answering
Chuanqi Zang,
Hanqing Wang,
Mingtao Pei,
Wei Liang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zang_2023_CVPR, author = {Zang, Chuanqi and Wang, Hanqing and Pei, Mingtao and Liang, Wei}, title = {Discovering the Real Association: Multimodal Causal Reasoning in Video Question Answering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19027-19036} }

Temporal Interpolation Is All You Need for Dynamic Neural Radiance Fields
Sungheon Park,
Minjung Son,
Seokhwan Jang,
Young Chun Ahn,
Ji-Yeon Kim,
Nahyup Kang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2023_CVPR, author = {Park, Sungheon and Son, Minjung and Jang, Seokhwan and Ahn, Young Chun and Kim, Ji-Yeon and Kang, Nahyup}, title = {Temporal Interpolation Is All You Need for Dynamic Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4212-4221} }

Graph Transformer GANs for Graph-Constrained House Generation
Hao Tang,
Zhenyu Zhang,
Humphrey Shi,
Bo Li,
Ling Shao,
Nicu Sebe,
Radu Timofte,
Luc Van Gool
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2023_CVPR, author = {Tang, Hao and Zhang, Zhenyu and Shi, Humphrey and Li, Bo and Shao, Ling and Sebe, Nicu and Timofte, Radu and Van Gool, Luc}, title = {Graph Transformer GANs for Graph-Constrained House Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2173-2182} }

On the Benefits of 3D Pose and Tracking for Human Action Recognition
Jathushan Rajasegaran,
Georgios Pavlakos,
Angjoo Kanazawa,
Christoph Feichtenhofer,
Jitendra Malik
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rajasegaran_2023_CVPR, author = {Rajasegaran, Jathushan and Pavlakos, Georgios and Kanazawa, Angjoo and Feichtenhofer, Christoph and Malik, Jitendra}, title = {On the Benefits of 3D Pose and Tracking for Human Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {640-649} }

How to Backdoor Diffusion Models?
Sheng-Yen Chou,
Pin-Yu Chen,
Tsung-Yi Ho
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chou_2023_CVPR, author = {Chou, Sheng-Yen and Chen, Pin-Yu and Ho, Tsung-Yi}, title = {How to Backdoor Diffusion Models?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4015-4024} }

ERNIE-ViLG 2.0: Improving Text-to-Image Diffusion Model With Knowledge-Enhanced Mixture-of-Denoising-Experts
Zhida Feng,
Zhenyu Zhang,
Xintong Yu,
Yewei Fang,
Lanxin Li,
Xuyi Chen,
Yuxiang Lu,
Jiaxiang Liu,
Weichong Yin,
Shikun Feng,
Yu Sun,
Li Chen,
Hao Tian,
Hua Wu,
Haifeng Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2023_CVPR, author = {Feng, Zhida and Zhang, Zhenyu and Yu, Xintong and Fang, Yewei and Li, Lanxin and Chen, Xuyi and Lu, Yuxiang and Liu, Jiaxiang and Yin, Weichong and Feng, Shikun and Sun, Yu and Chen, Li and Tian, Hao and Wu, Hua and Wang, Haifeng}, title = {ERNIE-ViLG 2.0: Improving Text-to-Image Diffusion Model With Knowledge-Enhanced Mixture-of-Denoising-Experts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10135-10145} }

PACO: Parts and Attributes of Common Objects
Vignesh Ramanathan,
Anmol Kalia,
Vladan Petrovic,
Yi Wen,
Baixue Zheng,
Baishan Guo,
Rui Wang,
Aaron Marquez,
Rama Kovvuri,
Abhishek Kadian,
Amir Mousavi,
Yiwen Song,
Abhimanyu Dubey,
Dhruv Mahajan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ramanathan_2023_CVPR, author = {Ramanathan, Vignesh and Kalia, Anmol and Petrovic, Vladan and Wen, Yi and Zheng, Baixue and Guo, Baishan and Wang, Rui and Marquez, Aaron and Kovvuri, Rama and Kadian, Abhishek and Mousavi, Amir and Song, Yiwen and Dubey, Abhimanyu and Mahajan, Dhruv}, title = {PACO: Parts and Attributes of Common Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7141-7151} }

Learning Transformations To Reduce the Geometric Shift in Object Detection
Vidit Vidit,
Martin Engilberge,
Mathieu Salzmann
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Vidit_2023_CVPR, author = {Vidit, Vidit and Engilberge, Martin and Salzmann, Mathieu}, title = {Learning Transformations To Reduce the Geometric Shift in Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17441-17450} }

OReX: Object Reconstruction From Planar Cross-Sections Using Neural Fields
Haim Sawdayee,
Amir Vaxman,
Amit H. Bermano
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sawdayee_2023_CVPR, author = {Sawdayee, Haim and Vaxman, Amir and Bermano, Amit H.}, title = {OReX: Object Reconstruction From Planar Cross-Sections Using Neural Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20854-20862} }

SPIn-NeRF: Multiview Segmentation and Perceptual Inpainting With Neural Radiance Fields
Ashkan Mirzaei,
Tristan Aumentado-Armstrong,
Konstantinos G. Derpanis,
Jonathan Kelly,
Marcus A. Brubaker,
Igor Gilitschenski,
Alex Levinshtein
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mirzaei_2023_CVPR, author = {Mirzaei, Ashkan and Aumentado-Armstrong, Tristan and Derpanis, Konstantinos G. and Kelly, Jonathan and Brubaker, Marcus A. and Gilitschenski, Igor and Levinshtein, Alex}, title = {SPIn-NeRF: Multiview Segmentation and Perceptual Inpainting With Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20669-20679} }

Revisiting the Stack-Based Inverse Tone Mapping
Ning Zhang,
Yuyao Ye,
Yang Zhao,
Ronggang Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Ning and Ye, Yuyao and Zhao, Yang and Wang, Ronggang}, title = {Revisiting the Stack-Based Inverse Tone Mapping}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9162-9171} }

Revisiting Rotation Averaging: Uncertainties and Robust Losses
Ganlin Zhang,
Viktor Larsson,
Daniel Barath
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Ganlin and Larsson, Viktor and Barath, Daniel}, title = {Revisiting Rotation Averaging: Uncertainties and Robust Losses}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17215-17224} }

Continuous Sign Language Recognition With Correlation Network
Lianyu Hu,
Liqing Gao,
Zekang Liu,
Wei Feng
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2023_CVPR, author = {Hu, Lianyu and Gao, Liqing and Liu, Zekang and Feng, Wei}, title = {Continuous Sign Language Recognition With Correlation Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2529-2539} }

A Simple Framework for Text-Supervised Semantic Segmentation
Muyang Yi,
Quan Cui,
Hao Wu,
Cheng Yang,
Osamu Yoshie,
Hongtao Lu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yi_2023_CVPR, author = {Yi, Muyang and Cui, Quan and Wu, Hao and Yang, Cheng and Yoshie, Osamu and Lu, Hongtao}, title = {A Simple Framework for Text-Supervised Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7071-7080} }

Exploiting Completeness and Uncertainty of Pseudo Labels for Weakly Supervised Video Anomaly Detection
Chen Zhang,
Guorong Li,
Yuankai Qi,
Shuhui Wang,
Laiyun Qing,
Qingming Huang,
Ming-Hsuan Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Chen and Li, Guorong and Qi, Yuankai and Wang, Shuhui and Qing, Laiyun and Huang, Qingming and Yang, Ming-Hsuan}, title = {Exploiting Completeness and Uncertainty of Pseudo Labels for Weakly Supervised Video Anomaly Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16271-16280} }

PlenVDB: Memory Efficient VDB-Based Radiance Fields for Fast Training and Rendering
Han Yan,
Celong Liu,
Chao Ma,
Xing Mei
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2023_CVPR, author = {Yan, Han and Liu, Celong and Ma, Chao and Mei, Xing}, title = {PlenVDB: Memory Efficient VDB-Based Radiance Fields for Fast Training and Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {88-96} }

Patch-Based 3D Natural Scene Generation From a Single Example
Weiyu Li,
Xuelin Chen,
Jue Wang,
Baoquan Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Weiyu and Chen, Xuelin and Wang, Jue and Chen, Baoquan}, title = {Patch-Based 3D Natural Scene Generation From a Single Example}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16762-16772} }

Full or Weak Annotations? An Adaptive Strategy for Budget-Constrained Annotation Campaigns
Javier Gamazo Tejero,
Martin S. Zinkernagel,
Sebastian Wolf,
Raphael Sznitman,
Pablo Márquez-Neila
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tejero_2023_CVPR, author = {Tejero, Javier Gamazo and Zinkernagel, Martin S. and Wolf, Sebastian and Sznitman, Raphael and M\'arquez-Neila, Pablo}, title = {Full or Weak Annotations? An Adaptive Strategy for Budget-Constrained Annotation Campaigns}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11381-11391} }

Leveraging Hidden Positives for Unsupervised Semantic Segmentation
Hyun Seok Seong,
WonJun Moon,
SuBeen Lee,
Jae-Pil Heo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Seong_2023_CVPR, author = {Seong, Hyun Seok and Moon, WonJun and Lee, SuBeen and Heo, Jae-Pil}, title = {Leveraging Hidden Positives for Unsupervised Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19540-19549} }

Backdoor Defense via Deconfounded Representation Learning
Zaixi Zhang,
Qi Liu,
Zhicai Wang,
Zepu Lu,
Qingyong Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Zaixi and Liu, Qi and Wang, Zhicai and Lu, Zepu and Hu, Qingyong}, title = {Backdoor Defense via Deconfounded Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12228-12238} }

LG-BPN: Local and Global Blind-Patch Network for Self-Supervised Real-World Denoising
Zichun Wang,
Ying Fu,
Ji Liu,
Yulun Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Zichun and Fu, Ying and Liu, Ji and Zhang, Yulun}, title = {LG-BPN: Local and Global Blind-Patch Network for Self-Supervised Real-World Denoising}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18156-18165} }

Efficient View Synthesis and 3D-Based Multi-Frame Denoising With Multiplane Feature Representations
Thomas Tanay,
Aleš Leonardis,
Matteo Maggioni
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tanay_2023_CVPR, author = {Tanay, Thomas and Leonardis, Ale\v{s} and Maggioni, Matteo}, title = {Efficient View Synthesis and 3D-Based Multi-Frame Denoising With Multiplane Feature Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20898-20907} }

An Actor-Centric Causality Graph for Asynchronous Temporal Inference in Group Activity
Zhao Xie,
Tian Gao,
Kewei Wu,
Jiao Chang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2023_CVPR, author = {Xie, Zhao and Gao, Tian and Wu, Kewei and Chang, Jiao}, title = {An Actor-Centric Causality Graph for Asynchronous Temporal Inference in Group Activity}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6652-6661} }

Color Backdoor: A Robust Poisoning Attack in Color Space
Wenbo Jiang,
Hongwei Li,
Guowen Xu,
Tianwei Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2023_CVPR, author = {Jiang, Wenbo and Li, Hongwei and Xu, Guowen and Zhang, Tianwei}, title = {Color Backdoor: A Robust Poisoning Attack in Color Space}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8133-8142} }

HairStep: Transfer Synthetic to Real Using Strand and Depth Maps for Single-View 3D Hair Modeling
Yujian Zheng,
Zirong Jin,
Moran Li,
Haibin Huang,
Chongyang Ma,
Shuguang Cui,
Xiaoguang Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2023_CVPR, author = {Zheng, Yujian and Jin, Zirong and Li, Moran and Huang, Haibin and Ma, Chongyang and Cui, Shuguang and Han, Xiaoguang}, title = {HairStep: Transfer Synthetic to Real Using Strand and Depth Maps for Single-View 3D Hair Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12726-12735} }

MoDAR: Using Motion Forecasting for 3D Object Detection in Point Cloud Sequences
Yingwei Li,
Charles R. Qi,
Yin Zhou,
Chenxi Liu,
Dragomir Anguelov
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Yingwei and Qi, Charles R. and Zhou, Yin and Liu, Chenxi and Anguelov, Dragomir}, title = {MoDAR: Using Motion Forecasting for 3D Object Detection in Point Cloud Sequences}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9329-9339} }

How You Feelin'? Learning Emotions and Mental States in Movie Scenes
Dhruv Srivastava,
Aditya Kumar Singh,
Makarand Tapaswi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Srivastava_2023_CVPR, author = {Srivastava, Dhruv and Singh, Aditya Kumar and Tapaswi, Makarand}, title = {How You Feelin'? Learning Emotions and Mental States in Movie Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2517-2528} }

Dynamic Inference With Grounding Based Vision and Language Models
Burak Uzkent,
Amanmeet Garg,
Wentao Zhu,
Keval Doshi,
Jingru Yi,
Xiaolong Wang,
Mohamed Omar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Uzkent_2023_CVPR, author = {Uzkent, Burak and Garg, Amanmeet and Zhu, Wentao and Doshi, Keval and Yi, Jingru and Wang, Xiaolong and Omar, Mohamed}, title = {Dynamic Inference With Grounding Based Vision and Language Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2624-2633} }

ALSO: Automotive Lidar Self-Supervision by Occupancy Estimation
Alexandre Boulch,
Corentin Sautier,
Björn Michele,
Gilles Puy,
Renaud Marlet
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Boulch_2023_CVPR, author = {Boulch, Alexandre and Sautier, Corentin and Michele, Bj\"orn and Puy, Gilles and Marlet, Renaud}, title = {ALSO: Automotive Lidar Self-Supervision by Occupancy Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13455-13465} }

Connecting Vision and Language With Video Localized Narratives
Paul Voigtlaender,
Soravit Changpinyo,
Jordi Pont-Tuset,
Radu Soricut,
Vittorio Ferrari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Voigtlaender_2023_CVPR, author = {Voigtlaender, Paul and Changpinyo, Soravit and Pont-Tuset, Jordi and Soricut, Radu and Ferrari, Vittorio}, title = {Connecting Vision and Language With Video Localized Narratives}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2461-2471} }

Diverse Embedding Expansion Network and Low-Light Cross-Modality Benchmark for Visible-Infrared Person Re-Identification
Yukang Zhang,
Hanzi Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Yukang and Wang, Hanzi}, title = {Diverse Embedding Expansion Network and Low-Light Cross-Modality Benchmark for Visible-Infrared Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2153-2162} }

Model Barrier: A Compact Un-Transferable Isolation Domain for Model Intellectual Property Protection
Lianyu Wang,
Meng Wang,
Daoqiang Zhang,
Huazhu Fu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Lianyu and Wang, Meng and Zhang, Daoqiang and Fu, Huazhu}, title = {Model Barrier: A Compact Un-Transferable Isolation Domain for Model Intellectual Property Protection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20475-20484} }

Object Detection With Self-Supervised Scene Adaptation
Zekun Zhang,
Minh Hoai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Zekun and Hoai, Minh}, title = {Object Detection With Self-Supervised Scene Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21589-21599} }

Visual-Language Prompt Tuning With Knowledge-Guided Context Optimization
Hantao Yao,
Rui Zhang,
Changsheng Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yao_2023_CVPR, author = {Yao, Hantao and Zhang, Rui and Xu, Changsheng}, title = {Visual-Language Prompt Tuning With Knowledge-Guided Context Optimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6757-6767} }

Weakly Supervised Video Representation Learning With Unaligned Text for Sequential Videos
Sixun Dong,
Huazhang Hu,
Dongze Lian,
Weixin Luo,
Yicheng Qian,
Shenghua Gao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2023_CVPR, author = {Dong, Sixun and Hu, Huazhang and Lian, Dongze and Luo, Weixin and Qian, Yicheng and Gao, Shenghua}, title = {Weakly Supervised Video Representation Learning With Unaligned Text for Sequential Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2437-2447} }

Self-Positioning Point-Based Transformer for Point Cloud Understanding
Jinyoung Park,
Sanghyeok Lee,
Sihyeon Kim,
Yunyang Xiong,
Hyunwoo J. Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2023_CVPR, author = {Park, Jinyoung and Lee, Sanghyeok and Kim, Sihyeon and Xiong, Yunyang and Kim, Hyunwoo J.}, title = {Self-Positioning Point-Based Transformer for Point Cloud Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21814-21823} }

Bootstrap Your Own Prior: Towards Distribution-Agnostic Novel Class Discovery
Muli Yang,
Liancheng Wang,
Cheng Deng,
Hanwang Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Muli and Wang, Liancheng and Deng, Cheng and Zhang, Hanwang}, title = {Bootstrap Your Own Prior: Towards Distribution-Agnostic Novel Class Discovery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3459-3468} }

Learning To Generate Image Embeddings With User-Level Differential Privacy
Zheng Xu,
Maxwell Collins,
Yuxiao Wang,
Liviu Panait,
Sewoong Oh,
Sean Augenstein,
Ting Liu,
Florian Schroff,
H. Brendan McMahan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_CVPR, author = {Xu, Zheng and Collins, Maxwell and Wang, Yuxiao and Panait, Liviu and Oh, Sewoong and Augenstein, Sean and Liu, Ting and Schroff, Florian and McMahan, H. Brendan}, title = {Learning To Generate Image Embeddings With User-Level Differential Privacy}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7969-7980} }

Open-Vocabulary Panoptic Segmentation With Text-to-Image Diffusion Models
Jiarui Xu,
Sifei Liu,
Arash Vahdat,
Wonmin Byeon,
Xiaolong Wang,
Shalini De Mello
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_CVPR, author = {Xu, Jiarui and Liu, Sifei and Vahdat, Arash and Byeon, Wonmin and Wang, Xiaolong and De Mello, Shalini}, title = {Open-Vocabulary Panoptic Segmentation With Text-to-Image Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2955-2966} }

Learning Open-Vocabulary Semantic Segmentation Models From Natural Language Supervision
Jilan Xu,
Junlin Hou,
Yuejie Zhang,
Rui Feng,
Yi Wang,
Yu Qiao,
Weidi Xie
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_CVPR, author = {Xu, Jilan and Hou, Junlin and Zhang, Yuejie and Feng, Rui and Wang, Yi and Qiao, Yu and Xie, Weidi}, title = {Learning Open-Vocabulary Semantic Segmentation Models From Natural Language Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2935-2944} }

Learning Dynamic Style Kernels for Artistic Style Transfer
Wenju Xu,
Chengjiang Long,
Yongwei Nie
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_CVPR, author = {Xu, Wenju and Long, Chengjiang and Nie, Yongwei}, title = {Learning Dynamic Style Kernels for Artistic Style Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10083-10092} }

DeepLSD: Line Segment Detection and Refinement With Deep Image Gradients
Rémi Pautrat,
Daniel Barath,
Viktor Larsson,
Martin R. Oswald,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pautrat_2023_CVPR, author = {Pautrat, R\'emi and Barath, Daniel and Larsson, Viktor and Oswald, Martin R. and Pollefeys, Marc}, title = {DeepLSD: Line Segment Detection and Refinement With Deep Image Gradients}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17327-17336} }

OcTr: Octree-Based Transformer for 3D Object Detection
Chao Zhou,
Yanan Zhang,
Jiaxin Chen,
Di Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_CVPR, author = {Zhou, Chao and Zhang, Yanan and Chen, Jiaxin and Huang, Di}, title = {OcTr: Octree-Based Transformer for 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5166-5175} }

Chat2Map: Efficient Scene Mapping From Multi-Ego Conversations
Sagnik Majumder,
Hao Jiang,
Pierre Moulon,
Ethan Henderson,
Paul Calamia,
Kristen Grauman,
Vamsi Krishna Ithapu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Majumder_2023_CVPR, author = {Majumder, Sagnik and Jiang, Hao and Moulon, Pierre and Henderson, Ethan and Calamia, Paul and Grauman, Kristen and Ithapu, Vamsi Krishna}, title = {Chat2Map: Efficient Scene Mapping From Multi-Ego Conversations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10554-10564} }

Learning Distortion Invariant Representation for Image Restoration From a Causality Perspective
Xin Li,
Bingchen Li,
Xin Jin,
Cuiling Lan,
Zhibo Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Xin and Li, Bingchen and Jin, Xin and Lan, Cuiling and Chen, Zhibo}, title = {Learning Distortion Invariant Representation for Image Restoration From a Causality Perspective}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1714-1724} }

MOT: Masked Optimal Transport for Partial Domain Adaptation
You-Wei Luo,
Chuan-Xian Ren
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2023_CVPR, author = {Luo, You-Wei and Ren, Chuan-Xian}, title = {MOT: Masked Optimal Transport for Partial Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3531-3540} }

Executing Your Commands via Motion Diffusion in Latent Space
Xin Chen,
Biao Jiang,
Wen Liu,
Zilong Huang,
Bin Fu,
Tao Chen,
Gang Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_CVPR, author = {Chen, Xin and Jiang, Biao and Liu, Wen and Huang, Zilong and Fu, Bin and Chen, Tao and Yu, Gang}, title = {Executing Your Commands via Motion Diffusion in Latent Space}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18000-18010} }

GeoMAE: Masked Geometric Target Prediction for Self-Supervised Point Cloud Pre-Training
Xiaoyu Tian,
Haoxi Ran,
Yue Wang,
Hang Zhao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tian_2023_CVPR, author = {Tian, Xiaoyu and Ran, Haoxi and Wang, Yue and Zhao, Hang}, title = {GeoMAE: Masked Geometric Target Prediction for Self-Supervised Point Cloud Pre-Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13570-13580} }

Learning Conditional Attributes for Compositional Zero-Shot Learning
Qingsheng Wang,
Lingqiao Liu,
Chenchen Jing,
Hao Chen,
Guoqiang Liang,
Peng Wang,
Chunhua Shen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Qingsheng and Liu, Lingqiao and Jing, Chenchen and Chen, Hao and Liang, Guoqiang and Wang, Peng and Shen, Chunhua}, title = {Learning Conditional Attributes for Compositional Zero-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11197-11206} }

Complete 3D Human Reconstruction From a Single Incomplete Image
Junying Wang,
Jae Shin Yoon,
Tuanfeng Y. Wang,
Krishna Kumar Singh,
Ulrich Neumann
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Junying and Yoon, Jae Shin and Wang, Tuanfeng Y. and Singh, Krishna Kumar and Neumann, Ulrich}, title = {Complete 3D Human Reconstruction From a Single Incomplete Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8748-8758} }

PVT-SSD: Single-Stage 3D Object Detector With Point-Voxel Transformer
Honghui Yang,
Wenxiao Wang,
Minghao Chen,
Binbin Lin,
Tong He,
Hua Chen,
Xiaofei He,
Wanli Ouyang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Honghui and Wang, Wenxiao and Chen, Minghao and Lin, Binbin and He, Tong and Chen, Hua and He, Xiaofei and Ouyang, Wanli}, title = {PVT-SSD: Single-Stage 3D Object Detector With Point-Voxel Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13476-13487} }

Adaptive Human Matting for Dynamic Videos
Chung-Ching Lin,
Jiang Wang,
Kun Luo,
Kevin Lin,
Linjie Li,
Lijuan Wang,
Zicheng Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2023_CVPR, author = {Lin, Chung-Ching and Wang, Jiang and Luo, Kun and Lin, Kevin and Li, Linjie and Wang, Lijuan and Liu, Zicheng}, title = {Adaptive Human Matting for Dynamic Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10229-10238} }

Learning Common Rationale To Improve Self-Supervised Representation for Fine-Grained Visual Recognition Problems
Yangyang Shu,
Anton van den Hengel,
Lingqiao Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shu_2023_CVPR, author = {Shu, Yangyang and van den Hengel, Anton and Liu, Lingqiao}, title = {Learning Common Rationale To Improve Self-Supervised Representation for Fine-Grained Visual Recognition Problems}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11392-11401} }

Reconstructing Animatable Categories From Videos
Gengshan Yang,
Chaoyang Wang,
N. Dinesh Reddy,
Deva Ramanan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Gengshan and Wang, Chaoyang and Reddy, N. Dinesh and Ramanan, Deva}, title = {Reconstructing Animatable Categories From Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16995-17005} }

UDE: A Unified Driving Engine for Human Motion Generation
Zixiang Zhou,
Baoyuan Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_CVPR, author = {Zhou, Zixiang and Wang, Baoyuan}, title = {UDE: A Unified Driving Engine for Human Motion Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5632-5641} }

High-Fidelity 3D Human Digitization From Single 2K Resolution Images
Sang-Hun Han,
Min-Gyu Park,
Ju Hong Yoon,
Ju-Mi Kang,
Young-Jae Park,
Hae-Gon Jeon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2023_CVPR, author = {Han, Sang-Hun and Park, Min-Gyu and Yoon, Ju Hong and Kang, Ju-Mi and Park, Young-Jae and Jeon, Hae-Gon}, title = {High-Fidelity 3D Human Digitization From Single 2K Resolution Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12869-12879} }

Co-Salient Object Detection With Uncertainty-Aware Group Exchange-Masking
Yang Wu,
Huihui Song,
Bo Liu,
Kaihua Zhang,
Dong Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_CVPR, author = {Wu, Yang and Song, Huihui and Liu, Bo and Zhang, Kaihua and Liu, Dong}, title = {Co-Salient Object Detection With Uncertainty-Aware Group Exchange-Masking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19639-19648} }

Tangentially Elongated Gaussian Belief Propagation for Event-Based Incremental Optical Flow Estimation
Jun Nagata,
Yusuke Sekikawa
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nagata_2023_CVPR, author = {Nagata, Jun and Sekikawa, Yusuke}, title = {Tangentially Elongated Gaussian Belief Propagation for Event-Based Incremental Optical Flow Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21940-21949} }

Extracting Class Activation Maps From Non-Discriminative Features As Well
Zhaozheng Chen,
Qianru Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_CVPR, author = {Chen, Zhaozheng and Sun, Qianru}, title = {Extracting Class Activation Maps From Non-Discriminative Features As Well}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3135-3144} }

BlendFields: Few-Shot Example-Driven Facial Modeling
Kacper Kania,
Stephan J. Garbin,
Andrea Tagliasacchi,
Virginia Estellers,
Kwang Moo Yi,
Julien Valentin,
Tomasz Trzciński,
Marek Kowalski
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kania_2023_CVPR, author = {Kania, Kacper and Garbin, Stephan J. and Tagliasacchi, Andrea and Estellers, Virginia and Yi, Kwang Moo and Valentin, Julien and Trzci\'nski, Tomasz and Kowalski, Marek}, title = {BlendFields: Few-Shot Example-Driven Facial Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {404-415} }

Adaptive Sparse Pairwise Loss for Object Re-Identification
Xiao Zhou,
Yujie Zhong,
Zhen Cheng,
Fan Liang,
Lin Ma
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_CVPR, author = {Zhou, Xiao and Zhong, Yujie and Cheng, Zhen and Liang, Fan and Ma, Lin}, title = {Adaptive Sparse Pairwise Loss for Object Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19691-19701} }

NeFII: Inverse Rendering for Reflectance Decomposition With Near-Field Indirect Illumination
Haoqian Wu,
Zhipeng Hu,
Lincheng Li,
Yongqiang Zhang,
Changjie Fan,
Xin Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_CVPR, author = {Wu, Haoqian and Hu, Zhipeng and Li, Lincheng and Zhang, Yongqiang and Fan, Changjie and Yu, Xin}, title = {NeFII: Inverse Rendering for Reflectance Decomposition With Near-Field Indirect Illumination}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4295-4304} }

Towards Professional Level Crowd Annotation of Expert Domain Data
Pei Wang,
Nuno Vasconcelos
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Pei and Vasconcelos, Nuno}, title = {Towards Professional Level Crowd Annotation of Expert Domain Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3166-3175} }

Fully Self-Supervised Depth Estimation From Defocus Clue
Haozhe Si,
Bin Zhao,
Dong Wang,
Yunpeng Gao,
Mulin Chen,
Zhigang Wang,
Xuelong Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Si_2023_CVPR, author = {Si, Haozhe and Zhao, Bin and Wang, Dong and Gao, Yunpeng and Chen, Mulin and Wang, Zhigang and Li, Xuelong}, title = {Fully Self-Supervised Depth Estimation From Defocus Clue}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9140-9149} }

Semi-Weakly Supervised Object Kinematic Motion Prediction
Gengxin Liu,
Qian Sun,
Haibin Huang,
Chongyang Ma,
Yulan Guo,
Li Yi,
Hui Huang,
Ruizhen Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Gengxin and Sun, Qian and Huang, Haibin and Ma, Chongyang and Guo, Yulan and Yi, Li and Huang, Hui and Hu, Ruizhen}, title = {Semi-Weakly Supervised Object Kinematic Motion Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21726-21735} }

Learning a Simple Low-Light Image Enhancer From Paired Low-Light Instances
Zhenqi Fu,
Yan Yang,
Xiaotong Tu,
Yue Huang,
Xinghao Ding,
Kai-Kuang Ma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2023_CVPR, author = {Fu, Zhenqi and Yang, Yan and Tu, Xiaotong and Huang, Yue and Ding, Xinghao and Ma, Kai-Kuang}, title = {Learning a Simple Low-Light Image Enhancer From Paired Low-Light Instances}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {22252-22261} }

Deep Stereo Video Inpainting
Zhiliang Wu,
Changchang Sun,
Hanyu Xuan,
Yan Yan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_CVPR, author = {Wu, Zhiliang and Sun, Changchang and Xuan, Hanyu and Yan, Yan}, title = {Deep Stereo Video Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5693-5702} }

Prompting Large Language Models With Answer Heuristics for Knowledge-Based Visual Question Answering
Zhenwei Shao,
Zhou Yu,
Meng Wang,
Jun Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shao_2023_CVPR, author = {Shao, Zhenwei and Yu, Zhou and Wang, Meng and Yu, Jun}, title = {Prompting Large Language Models With Answer Heuristics for Knowledge-Based Visual Question Answering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14974-14983} }

IFSeg: Image-Free Semantic Segmentation via Vision-Language Model
Sukmin Yun,
Seong Hyeon Park,
Paul Hongsuck Seo,
Jinwoo Shin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yun_2023_CVPR, author = {Yun, Sukmin and Park, Seong Hyeon and Seo, Paul Hongsuck and Shin, Jinwoo}, title = {IFSeg: Image-Free Semantic Segmentation via Vision-Language Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2967-2977} }

Improving Robustness of Semantic Segmentation to Motion-Blur Using Class-Centric Augmentation
Aakanksha,
A. N. Rajagopalan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Aakanksha_2023_CVPR, author = {Aakanksha and Rajagopalan, A. N.}, title = {Improving Robustness of Semantic Segmentation to Motion-Blur Using Class-Centric Augmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10470-10479} }

Progressive Open Space Expansion for Open-Set Model Attribution
Tianyun Yang,
Danding Wang,
Fan Tang,
Xinying Zhao,
Juan Cao,
Sheng Tang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Tianyun and Wang, Danding and Tang, Fan and Zhao, Xinying and Cao, Juan and Tang, Sheng}, title = {Progressive Open Space Expansion for Open-Set Model Attribution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15856-15865} }

Backdoor Cleansing With Unlabeled Data
Lu Pang,
Tao Sun,
Haibin Ling,
Chao Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pang_2023_CVPR, author = {Pang, Lu and Sun, Tao and Ling, Haibin and Chen, Chao}, title = {Backdoor Cleansing With Unlabeled Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12218-12227} }

Is BERT Blind? Exploring the Effect of Vision-and-Language Pretraining on Visual Language Understanding
Morris Alper,
Michael Fiman,
Hadar Averbuch-Elor
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Alper_2023_CVPR, author = {Alper, Morris and Fiman, Michael and Averbuch-Elor, Hadar}, title = {Is BERT Blind? Exploring the Effect of Vision-and-Language Pretraining on Visual Language Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6778-6788} }

PivoTAL: Prior-Driven Supervision for Weakly-Supervised Temporal Action Localization
Mamshad Nayeem Rizve,
Gaurav Mittal,
Ye Yu,
Matthew Hall,
Sandra Sajeev,
Mubarak Shah,
Mei Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rizve_2023_CVPR, author = {Rizve, Mamshad Nayeem and Mittal, Gaurav and Yu, Ye and Hall, Matthew and Sajeev, Sandra and Shah, Mubarak and Chen, Mei}, title = {PivoTAL: Prior-Driven Supervision for Weakly-Supervised Temporal Action Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {22992-23002} }

Harmonious Feature Learning for Interactive Hand-Object Pose Estimation
Zhifeng Lin,
Changxing Ding,
Huan Yao,
Zengsheng Kuang,
Shaoli Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2023_CVPR, author = {Lin, Zhifeng and Ding, Changxing and Yao, Huan and Kuang, Zengsheng and Huang, Shaoli}, title = {Harmonious Feature Learning for Interactive Hand-Object Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12989-12998} }

3D GAN Inversion With Facial Symmetry Prior
Fei Yin,
Yong Zhang,
Xuan Wang,
Tengfei Wang,
Xiaoyu Li,
Yuan Gong,
Yanbo Fan,
Xiaodong Cun,
Ying Shan,
Cengiz Oztireli,
Yujiu Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yin_2023_CVPR, author = {Yin, Fei and Zhang, Yong and Wang, Xuan and Wang, Tengfei and Li, Xiaoyu and Gong, Yuan and Fan, Yanbo and Cun, Xiaodong and Shan, Ying and Oztireli, Cengiz and Yang, Yujiu}, title = {3D GAN Inversion With Facial Symmetry Prior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {342-351} }

CLOTH4D: A Dataset for Clothed Human Reconstruction
Xingxing Zou,
Xintong Han,
Waikeung Wong
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2023_CVPR, author = {Zou, Xingxing and Han, Xintong and Wong, Waikeung}, title = {CLOTH4D: A Dataset for Clothed Human Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12847-12857} }

SDFusion: Multimodal 3D Shape Completion, Reconstruction, and Generation
Yen-Chi Cheng,
Hsin-Ying Lee,
Sergey Tulyakov,
Alexander G. Schwing,
Liang-Yan Gui
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2023_CVPR, author = {Cheng, Yen-Chi and Lee, Hsin-Ying and Tulyakov, Sergey and Schwing, Alexander G. and Gui, Liang-Yan}, title = {SDFusion: Multimodal 3D Shape Completion, Reconstruction, and Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4456-4465} }

SMAE: Few-Shot Learning for HDR Deghosting With Saturation-Aware Masked Autoencoders
Qingsen Yan,
Song Zhang,
Weiye Chen,
Hao Tang,
Yu Zhu,
Jinqiu Sun,
Luc Van Gool,
Yanning Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2023_CVPR, author = {Yan, Qingsen and Zhang, Song and Chen, Weiye and Tang, Hao and Zhu, Yu and Sun, Jinqiu and Van Gool, Luc and Zhang, Yanning}, title = {SMAE: Few-Shot Learning for HDR Deghosting With Saturation-Aware Masked Autoencoders}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5775-5784} }

Improving Generalization With Domain Convex Game
Fangrui Lv,
Jian Liang,
Shuang Li,
Jinming Zhang,
Di Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lv_2023_CVPR, author = {Lv, Fangrui and Liang, Jian and Li, Shuang and Zhang, Jinming and Liu, Di}, title = {Improving Generalization With Domain Convex Game}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24315-24324} }

Learning To Render Novel Views From Wide-Baseline Stereo Pairs
Yilun Du,
Cameron Smith,
Ayush Tewari,
Vincent Sitzmann
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2023_CVPR, author = {Du, Yilun and Smith, Cameron and Tewari, Ayush and Sitzmann, Vincent}, title = {Learning To Render Novel Views From Wide-Baseline Stereo Pairs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4970-4980} }

TryOnDiffusion: A Tale of Two UNets
Luyang Zhu,
Dawei Yang,
Tyler Zhu,
Fitsum Reda,
William Chan,
Chitwan Saharia,
Mohammad Norouzi,
Ira Kemelmacher-Shlizerman
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2023_CVPR, author = {Zhu, Luyang and Yang, Dawei and Zhu, Tyler and Reda, Fitsum and Chan, William and Saharia, Chitwan and Norouzi, Mohammad and Kemelmacher-Shlizerman, Ira}, title = {TryOnDiffusion: A Tale of Two UNets}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4606-4615} }

Fair Scratch Tickets: Finding Fair Sparse Networks Without Weight Training
Pengwei Tang,
Wei Yao,
Zhicong Li,
Yong Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2023_CVPR, author = {Tang, Pengwei and Yao, Wei and Li, Zhicong and Liu, Yong}, title = {Fair Scratch Tickets: Finding Fair Sparse Networks Without Weight Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24406-24416} }

Generative Bias for Robust Visual Question Answering
Jae Won Cho,
Dong-Jin Kim,
Hyeonggon Ryu,
In So Kweon
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cho_2023_CVPR, author = {Cho, Jae Won and Kim, Dong-Jin and Ryu, Hyeonggon and Kweon, In So}, title = {Generative Bias for Robust Visual Question Answering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11681-11690} }

Data-Free Sketch-Based Image Retrieval
Abhra Chaudhuri,
Ayan Kumar Bhunia,
Yi-Zhe Song,
Anjan Dutta
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chaudhuri_2023_CVPR, author = {Chaudhuri, Abhra and Bhunia, Ayan Kumar and Song, Yi-Zhe and Dutta, Anjan}, title = {Data-Free Sketch-Based Image Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12084-12093} }

Multi-Object Manipulation via Object-Centric Neural Scattering Functions
Stephen Tian,
Yancheng Cai,
Hong-Xing Yu,
Sergey Zakharov,
Katherine Liu,
Adrien Gaidon,
Yunzhu Li,
Jiajun Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tian_2023_CVPR, author = {Tian, Stephen and Cai, Yancheng and Yu, Hong-Xing and Zakharov, Sergey and Liu, Katherine and Gaidon, Adrien and Li, Yunzhu and Wu, Jiajun}, title = {Multi-Object Manipulation via Object-Centric Neural Scattering Functions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9021-9031} }

The Wisdom of Crowds: Temporal Progressive Attention for Early Action Prediction
Alexandros Stergiou,
Dima Damen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Stergiou_2023_CVPR, author = {Stergiou, Alexandros and Damen, Dima}, title = {The Wisdom of Crowds: Temporal Progressive Attention for Early Action Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14709-14719} }

Invertible Neural Skinning
Yash Kant,
Aliaksandr Siarohin,
Riza Alp Guler,
Menglei Chai,
Jian Ren,
Sergey Tulyakov,
Igor Gilitschenski
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kant_2023_CVPR, author = {Kant, Yash and Siarohin, Aliaksandr and Guler, Riza Alp and Chai, Menglei and Ren, Jian and Tulyakov, Sergey and Gilitschenski, Igor}, title = {Invertible Neural Skinning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8715-8725} }

Weakly Supervised Semantic Segmentation via Adversarial Learning of Classifier and Reconstructor
Hyeokjun Kweon,
Sung-Hoon Yoon,
Kuk-Jin Yoon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kweon_2023_CVPR, author = {Kweon, Hyeokjun and Yoon, Sung-Hoon and Yoon, Kuk-Jin}, title = {Weakly Supervised Semantic Segmentation via Adversarial Learning of Classifier and Reconstructor}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11329-11339} }

Intrinsic Physical Concepts Discovery With Object-Centric Predictive Models
Qu Tang,
Xiangyu Zhu,
Zhen Lei,
Zhaoxiang Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2023_CVPR, author = {Tang, Qu and Zhu, Xiangyu and Lei, Zhen and Zhang, Zhaoxiang}, title = {Intrinsic Physical Concepts Discovery With Object-Centric Predictive Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23252-23261} }

Distilling Cross-Temporal Contexts for Continuous Sign Language Recognition
Leming Guo,
Wanli Xue,
Qing Guo,
Bo Liu,
Kaihua Zhang,
Tiantian Yuan,
Shengyong Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2023_CVPR, author = {Guo, Leming and Xue, Wanli and Guo, Qing and Liu, Bo and Zhang, Kaihua and Yuan, Tiantian and Chen, Shengyong}, title = {Distilling Cross-Temporal Contexts for Continuous Sign Language Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {10771-10780} }

Automatic High Resolution Wire Segmentation and Removal
Mang Tik Chiu,
Xuaner Zhang,
Zijun Wei,
Yuqian Zhou,
Eli Shechtman,
Connelly Barnes,
Zhe Lin,
Florian Kainz,
Sohrab Amirghodsi,
Humphrey Shi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chiu_2023_CVPR, author = {Chiu, Mang Tik and Zhang, Xuaner and Wei, Zijun and Zhou, Yuqian and Shechtman, Eli and Barnes, Connelly and Lin, Zhe and Kainz, Florian and Amirghodsi, Sohrab and Shi, Humphrey}, title = {Automatic High Resolution Wire Segmentation and Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2183-2192} }

The Resource Problem of Using Linear Layer Leakage Attack in Federated Learning
Joshua C. Zhao,
Ahmed Roushdy Elkordy,
Atul Sharma,
Yahya H. Ezzeldin,
Salman Avestimehr,
Saurabh Bagchi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_CVPR, author = {Zhao, Joshua C. and Elkordy, Ahmed Roushdy and Sharma, Atul and Ezzeldin, Yahya H. and Avestimehr, Salman and Bagchi, Saurabh}, title = {The Resource Problem of Using Linear Layer Leakage Attack in Federated Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3974-3983} }

Unsupervised Deep Probabilistic Approach for Partial Point Cloud Registration
Guofeng Mei,
Hao Tang,
Xiaoshui Huang,
Weijie Wang,
Juan Liu,
Jian Zhang,
Luc Van Gool,
Qiang Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mei_2023_CVPR, author = {Mei, Guofeng and Tang, Hao and Huang, Xiaoshui and Wang, Weijie and Liu, Juan and Zhang, Jian and Van Gool, Luc and Wu, Qiang}, title = {Unsupervised Deep Probabilistic Approach for Partial Point Cloud Registration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13611-13620} }

Towards Generalisable Video Moment Retrieval: Visual-Dynamic Injection to Image-Text Pre-Training
Dezhao Luo,
Jiabo Huang,
Shaogang Gong,
Hailin Jin,
Yang Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2023_CVPR, author = {Luo, Dezhao and Huang, Jiabo and Gong, Shaogang and Jin, Hailin and Liu, Yang}, title = {Towards Generalisable Video Moment Retrieval: Visual-Dynamic Injection to Image-Text Pre-Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23045-23055} }

Learning Adaptive Dense Event Stereo From the Image Domain
Hoonhee Cho,
Jegyeong Cho,
Kuk-Jin Yoon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cho_2023_CVPR, author = {Cho, Hoonhee and Cho, Jegyeong and Yoon, Kuk-Jin}, title = {Learning Adaptive Dense Event Stereo From the Image Domain}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17797-17807} }

Foundation Model Drives Weakly Incremental Learning for Semantic Segmentation
Chaohui Yu,
Qiang Zhou,
Jingliang Li,
Jianlong Yuan,
Zhibin Wang,
Fan Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2023_CVPR, author = {Yu, Chaohui and Zhou, Qiang and Li, Jingliang and Yuan, Jianlong and Wang, Zhibin and Wang, Fan}, title = {Foundation Model Drives Weakly Incremental Learning for Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23685-23694} }

Seeing a Rose in Five Thousand Ways
Yunzhi Zhang,
Shangzhe Wu,
Noah Snavely,
Jiajun Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Yunzhi and Wu, Shangzhe and Snavely, Noah and Wu, Jiajun}, title = {Seeing a Rose in Five Thousand Ways}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {962-971} }

Neural Residual Radiance Fields for Streamably Free-Viewpoint Videos
Liao Wang,
Qiang Hu,
Qihan He,
Ziyu Wang,
Jingyi Yu,
Tinne Tuytelaars,
Lan Xu,
Minye Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Liao and Hu, Qiang and He, Qihan and Wang, Ziyu and Yu, Jingyi and Tuytelaars, Tinne and Xu, Lan and Wu, Minye}, title = {Neural Residual Radiance Fields for Streamably Free-Viewpoint Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {76-87} }

ACSeg: Adaptive Conceptualization for Unsupervised Semantic Segmentation
Kehan Li,
Zhennan Wang,
Zesen Cheng,
Runyi Yu,
Yian Zhao,
Guoli Song,
Chang Liu,
Li Yuan,
Jie Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Kehan and Wang, Zhennan and Cheng, Zesen and Yu, Runyi and Zhao, Yian and Song, Guoli and Liu, Chang and Yuan, Li and Chen, Jie}, title = {ACSeg: Adaptive Conceptualization for Unsupervised Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7162-7172} }

NeRFVS: Neural Radiance Fields for Free View Synthesis via Geometry Scaffolds
Chen Yang,
Peihao Li,
Zanwei Zhou,
Shanxin Yuan,
Bingbing Liu,
Xiaokang Yang,
Weichao Qiu,
Wei Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Chen and Li, Peihao and Zhou, Zanwei and Yuan, Shanxin and Liu, Bingbing and Yang, Xiaokang and Qiu, Weichao and Shen, Wei}, title = {NeRFVS: Neural Radiance Fields for Free View Synthesis via Geometry Scaffolds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16549-16558} }

Reproducible Scaling Laws for Contrastive Language-Image Learning
Mehdi Cherti,
Romain Beaumont,
Ross Wightman,
Mitchell Wortsman,
Gabriel Ilharco,
Cade Gordon,
Christoph Schuhmann,
Ludwig Schmidt,
Jenia Jitsev
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cherti_2023_CVPR, author = {Cherti, Mehdi and Beaumont, Romain and Wightman, Ross and Wortsman, Mitchell and Ilharco, Gabriel and Gordon, Cade and Schuhmann, Christoph and Schmidt, Ludwig and Jitsev, Jenia}, title = {Reproducible Scaling Laws for Contrastive Language-Image Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2818-2829} }

Similarity Metric Learning for RGB-Infrared Group Re-Identification
Jianghao Xiong,
Jianhuang Lai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xiong_2023_CVPR, author = {Xiong, Jianghao and Lai, Jianhuang}, title = {Similarity Metric Learning for RGB-Infrared Group Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13662-13671} }

Auto-CARD: Efficient and Robust Codec Avatar Driving for Real-Time Mobile Telepresence
Yonggan Fu,
Yuecheng Li,
Chenghui Li,
Jason Saragih,
Peizhao Zhang,
Xiaoliang Dai,
Yingyan (Celine) Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2023_CVPR, author = {Fu, Yonggan and Li, Yuecheng and Li, Chenghui and Saragih, Jason and Zhang, Peizhao and Dai, Xiaoliang and Lin, Yingyan (Celine)}, title = {Auto-CARD: Efficient and Robust Codec Avatar Driving for Real-Time Mobile Telepresence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21036-21045} }

Conjugate Product Graphs for Globally Optimal 2D-3D Shape Matching
Paul Roetzer,
Zorah Lähner,
Florian Bernard
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Roetzer_2023_CVPR, author = {Roetzer, Paul and L\"ahner, Zorah and Bernard, Florian}, title = {Conjugate Product Graphs for Globally Optimal 2D-3D Shape Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {21866-21875} }

PromptCAL: Contrastive Affinity Learning via Auxiliary Prompts for Generalized Novel Category Discovery
Sheng Zhang,
Salman Khan,
Zhiqiang Shen,
Muzammal Naseer,
Guangyi Chen,
Fahad Shahbaz Khan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Sheng and Khan, Salman and Shen, Zhiqiang and Naseer, Muzammal and Chen, Guangyi and Khan, Fahad Shahbaz}, title = {PromptCAL: Contrastive Affinity Learning via Auxiliary Prompts for Generalized Novel Category Discovery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3479-3488} }

Train/Test-Time Adaptation With Retrieval
Luca Zancato,
Alessandro Achille,
Tian Yu Liu,
Matthew Trager,
Pramuditha Perera,
Stefano Soatto
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zancato_2023_CVPR, author = {Zancato, Luca and Achille, Alessandro and Liu, Tian Yu and Trager, Matthew and Perera, Pramuditha and Soatto, Stefano}, title = {Train/Test-Time Adaptation With Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15911-15921} }

ProxyFormer: Proxy Alignment Assisted Point Cloud Completion With Missing Part Sensitive Transformer
Shanshan Li,
Pan Gao,
Xiaoyang Tan,
Mingqiang Wei
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Shanshan and Gao, Pan and Tan, Xiaoyang and Wei, Mingqiang}, title = {ProxyFormer: Proxy Alignment Assisted Point Cloud Completion With Missing Part Sensitive Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9466-9475} }

Mod-Squad: Designing Mixtures of Experts As Modular Multi-Task Learners
Zitian Chen,
Yikang Shen,
Mingyu Ding,
Zhenfang Chen,
Hengshuang Zhao,
Erik G. Learned-Miller,
Chuang Gan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_CVPR, author = {Chen, Zitian and Shen, Yikang and Ding, Mingyu and Chen, Zhenfang and Zhao, Hengshuang and Learned-Miller, Erik G. and Gan, Chuang}, title = {Mod-Squad: Designing Mixtures of Experts As Modular Multi-Task Learners}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11828-11837} }

Learning Customized Visual Models With Retrieval-Augmented Knowledge
Haotian Liu,
Kilho Son,
Jianwei Yang,
Ce Liu,
Jianfeng Gao,
Yong Jae Lee,
Chunyuan Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Haotian and Son, Kilho and Yang, Jianwei and Liu, Ce and Gao, Jianfeng and Lee, Yong Jae and Li, Chunyuan}, title = {Learning Customized Visual Models With Retrieval-Augmented Knowledge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15148-15158} }

Multi-Realism Image Compression With a Conditional Generator
Eirikur Agustsson,
David Minnen,
George Toderici,
Fabian Mentzer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Agustsson_2023_CVPR, author = {Agustsson, Eirikur and Minnen, David and Toderici, George and Mentzer, Fabian}, title = {Multi-Realism Image Compression With a Conditional Generator}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {22324-22333} }

Run, Don't Walk: Chasing Higher FLOPS for Faster Neural Networks
Jierun Chen,
Shiu-hong Kao,
Hao He,
Weipeng Zhuo,
Song Wen,
Chul-Ho Lee,
S.-H. Gary Chan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_CVPR, author = {Chen, Jierun and Kao, Shiu-hong and He, Hao and Zhuo, Weipeng and Wen, Song and Lee, Chul-Ho and Chan, S.-H. Gary}, title = {Run, Don't Walk: Chasing Higher FLOPS for Faster Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12021-12031} }

A Unified Spatial-Angular Structured Light for Single-View Acquisition of Shape and Reflectance
Xianmin Xu,
Yuxin Lin,
Haoyang Zhou,
Chong Zeng,
Yaxin Yu,
Kun Zhou,
Hongzhi Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_CVPR, author = {Xu, Xianmin and Lin, Yuxin and Zhou, Haoyang and Zeng, Chong and Yu, Yaxin and Zhou, Kun and Wu, Hongzhi}, title = {A Unified Spatial-Angular Structured Light for Single-View Acquisition of Shape and Reflectance}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {206-215} }

Best of Both Worlds: Multimodal Contrastive Learning With Tabular and Imaging Data
Paul Hager,
Martin J. Menten,
Daniel Rueckert
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hager_2023_CVPR, author = {Hager, Paul and Menten, Martin J. and Rueckert, Daniel}, title = {Best of Both Worlds: Multimodal Contrastive Learning With Tabular and Imaging Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23924-23935} }

On the Difficulty of Unpaired Infrared-to-Visible Video Translation: Fine-Grained Content-Rich Patches Transfer
Zhenjie Yu,
Shuang Li,
Yirui Shen,
Chi Harold Liu,
Shuigen Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2023_CVPR, author = {Yu, Zhenjie and Li, Shuang and Shen, Yirui and Liu, Chi Harold and Wang, Shuigen}, title = {On the Difficulty of Unpaired Infrared-to-Visible Video Translation: Fine-Grained Content-Rich Patches Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1631-1640} }

Masked Images Are Counterfactual Samples for Robust Fine-Tuning
Yao Xiao,
Ziyi Tang,
Pengxu Wei,
Cong Liu,
Liang Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2023_CVPR, author = {Xiao, Yao and Tang, Ziyi and Wei, Pengxu and Liu, Cong and Lin, Liang}, title = {Masked Images Are Counterfactual Samples for Robust Fine-Tuning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20301-20310} }

StepFormer: Self-Supervised Step Discovery and Localization in Instructional Videos
Nikita Dvornik,
Isma Hadji,
Ran Zhang,
Konstantinos G. Derpanis,
Richard P. Wildes,
Allan D. Jepson
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dvornik_2023_CVPR, author = {Dvornik, Nikita and Hadji, Isma and Zhang, Ran and Derpanis, Konstantinos G. and Wildes, Richard P. and Jepson, Allan D.}, title = {StepFormer: Self-Supervised Step Discovery and Localization in Instructional Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18952-18961} }

Learning Procedure-Aware Video Representation From Instructional Videos and Their Narrations
Yiwu Zhong,
Licheng Yu,
Yang Bai,
Shangwen Li,
Xueting Yan,
Yin Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2023_CVPR, author = {Zhong, Yiwu and Yu, Licheng and Bai, Yang and Li, Shangwen and Yan, Xueting and Li, Yin}, title = {Learning Procedure-Aware Video Representation From Instructional Videos and Their Narrations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14825-14835} }

Open Vocabulary Semantic Segmentation With Patch Aligned Contrastive Learning
Jishnu Mukhoti,
Tsung-Yu Lin,
Omid Poursaeed,
Rui Wang,
Ashish Shah,
Philip H.S. Torr,
Ser-Nam Lim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mukhoti_2023_CVPR, author = {Mukhoti, Jishnu and Lin, Tsung-Yu and Poursaeed, Omid and Wang, Rui and Shah, Ashish and Torr, Philip H.S. and Lim, Ser-Nam}, title = {Open Vocabulary Semantic Segmentation With Patch Aligned Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19413-19423} }

CLIP the Gap: A Single Domain Generalization Approach for Object Detection
Vidit Vidit,
Martin Engilberge,
Mathieu Salzmann
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Vidit_2023_CVPR, author = {Vidit, Vidit and Engilberge, Martin and Salzmann, Mathieu}, title = {CLIP the Gap: A Single Domain Generalization Approach for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3219-3229} }

Co-Training 2L Submodels for Visual Recognition
Hugo Touvron,
Matthieu Cord,
Maxime Oquab,
Piotr Bojanowski,
Jakob Verbeek,
Hervé Jégou
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Touvron_2023_CVPR, author = {Touvron, Hugo and Cord, Matthieu and Oquab, Maxime and Bojanowski, Piotr and Verbeek, Jakob and J\'egou, Herv\'e}, title = {Co-Training 2L Submodels for Visual Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11701-11710} }

On the Importance of Accurate Geometry Data for Dense 3D Vision Tasks
HyunJun Jung,
Patrick Ruhkamp,
Guangyao Zhai,
Nikolas Brasch,
Yitong Li,
Yannick Verdie,
Jifei Song,
Yiren Zhou,
Anil Armagan,
Slobodan Ilic,
Aleš Leonardis,
Nassir Navab,
Benjamin Busam
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jung_2023_CVPR, author = {Jung, HyunJun and Ruhkamp, Patrick and Zhai, Guangyao and Brasch, Nikolas and Li, Yitong and Verdie, Yannick and Song, Jifei and Zhou, Yiren and Armagan, Anil and Ilic, Slobodan and Leonardis, Ale\v{s} and Navab, Nassir and Busam, Benjamin}, title = {On the Importance of Accurate Geometry Data for Dense 3D Vision Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {780-791} }

Camouflaged Instance Segmentation via Explicit De-Camouflaging
Naisong Luo,
Yuwen Pan,
Rui Sun,
Tianzhu Zhang,
Zhiwei Xiong,
Feng Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2023_CVPR, author = {Luo, Naisong and Pan, Yuwen and Sun, Rui and Zhang, Tianzhu and Xiong, Zhiwei and Wu, Feng}, title = {Camouflaged Instance Segmentation via Explicit De-Camouflaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17918-17927} }

Understanding Masked Autoencoders via Hierarchical Latent Variable Models
Lingjing Kong,
Martin Q. Ma,
Guangyi Chen,
Eric P. Xing,
Yuejie Chi,
Louis-Philippe Morency,
Kun Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kong_2023_CVPR, author = {Kong, Lingjing and Ma, Martin Q. and Chen, Guangyi and Xing, Eric P. and Chi, Yuejie and Morency, Louis-Philippe and Zhang, Kun}, title = {Understanding Masked Autoencoders via Hierarchical Latent Variable Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7918-7928} }

K-Planes: Explicit Radiance Fields in Space, Time, and Appearance
Sara Fridovich-Keil,
Giacomo Meanti,
Frederik Rahbæk Warburg,
Benjamin Recht,
Angjoo Kanazawa
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fridovich-Keil_2023_CVPR, author = {Fridovich-Keil, Sara and Meanti, Giacomo and Warburg, Frederik Rahb{\ae}k and Recht, Benjamin and Kanazawa, Angjoo}, title = {K-Planes: Explicit Radiance Fields in Space, Time, and Appearance}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12479-12488} }

Multi-Mode Online Knowledge Distillation for Self-Supervised Visual Representation Learning
Kaiyou Song,
Jin Xie,
Shan Zhang,
Zimeng Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2023_CVPR, author = {Song, Kaiyou and Xie, Jin and Zhang, Shan and Luo, Zimeng}, title = {Multi-Mode Online Knowledge Distillation for Self-Supervised Visual Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {11848-11857} }

Unbalanced Optimal Transport: A Unified Framework for Object Detection
Henri De Plaen,
Pierre-François De Plaen,
Johan A. K. Suykens,
Marc Proesmans,
Tinne Tuytelaars,
Luc Van Gool
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{De_Plaen_2023_CVPR, author = {De Plaen, Henri and De Plaen, Pierre-Fran\c{c}ois and Suykens, Johan A. K. and Proesmans, Marc and Tuytelaars, Tinne and Van Gool, Luc}, title = {Unbalanced Optimal Transport: A Unified Framework for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3198-3207} }

Viewpoint Equivariance for Multi-View 3D Object Detection
Dian Chen,
Jie Li,
Vitor Guizilini,
Rares Andrei Ambrus,
Adrien Gaidon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_CVPR, author = {Chen, Dian and Li, Jie and Guizilini, Vitor and Ambrus, Rares Andrei and Gaidon, Adrien}, title = {Viewpoint Equivariance for Multi-View 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {9213-9222} }

Photo Pre-Training, but for Sketch
Ke Li,
Kaiyue Pang,
Yi-Zhe Song
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Ke and Pang, Kaiyue and Song, Yi-Zhe}, title = {Photo Pre-Training, but for Sketch}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2754-2764} }

NeuralPCI: Spatio-Temporal Neural Field for 3D Point Cloud Multi-Frame Non-Linear Interpolation
Zehan Zheng,
Danni Wu,
Ruisi Lu,
Fan Lu,
Guang Chen,
Changjun Jiang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2023_CVPR, author = {Zheng, Zehan and Wu, Danni and Lu, Ruisi and Lu, Fan and Chen, Guang and Jiang, Changjun}, title = {NeuralPCI: Spatio-Temporal Neural Field for 3D Point Cloud Multi-Frame Non-Linear Interpolation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {909-918} }

Bidirectional Cross-Modal Knowledge Exploration for Video Recognition With Pre-Trained Vision-Language Models
Wenhao Wu,
Xiaohan Wang,
Haipeng Luo,
Jingdong Wang,
Yi Yang,
Wanli Ouyang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_CVPR, author = {Wu, Wenhao and Wang, Xiaohan and Luo, Haipeng and Wang, Jingdong and Yang, Yi and Ouyang, Wanli}, title = {Bidirectional Cross-Modal Knowledge Exploration for Video Recognition With Pre-Trained Vision-Language Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6620-6630} }

Adaptive Plasticity Improvement for Continual Learning
Yan-Shuo Liang,
Wu-Jun Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2023_CVPR, author = {Liang, Yan-Shuo and Li, Wu-Jun}, title = {Adaptive Plasticity Improvement for Continual Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7816-7825} }

Pic2Word: Mapping Pictures to Words for Zero-Shot Composed Image Retrieval
Kuniaki Saito,
Kihyuk Sohn,
Xiang Zhang,
Chun-Liang Li,
Chen-Yu Lee,
Kate Saenko,
Tomas Pfister
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Saito_2023_CVPR, author = {Saito, Kuniaki and Sohn, Kihyuk and Zhang, Xiang and Li, Chun-Liang and Lee, Chen-Yu and Saenko, Kate and Pfister, Tomas}, title = {Pic2Word: Mapping Pictures to Words for Zero-Shot Composed Image Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19305-19314} }

MMANet: Margin-Aware Distillation and Modality-Aware Regularization for Incomplete Multimodal Learning
Shicai Wei,
Chunbo Luo,
Yang Luo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2023_CVPR, author = {Wei, Shicai and Luo, Chunbo and Luo, Yang}, title = {MMANet: Margin-Aware Distillation and Modality-Aware Regularization for Incomplete Multimodal Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20039-20049} }

Putting People in Their Place: Affordance-Aware Human Insertion Into Scenes
Sumith Kulal,
Tim Brooks,
Alex Aiken,
Jiajun Wu,
Jimei Yang,
Jingwan Lu,
Alexei A. Efros,
Krishna Kumar Singh
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kulal_2023_CVPR, author = {Kulal, Sumith and Brooks, Tim and Aiken, Alex and Wu, Jiajun and Yang, Jimei and Lu, Jingwan and Efros, Alexei A. and Singh, Krishna Kumar}, title = {Putting People in Their Place: Affordance-Aware Human Insertion Into Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17089-17099} }

3D Neural Field Generation Using Triplane Diffusion
J. Ryan Shue,
Eric Ryan Chan,
Ryan Po,
Zachary Ankner,
Jiajun Wu,
Gordon Wetzstein
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shue_2023_CVPR, author = {Shue, J. Ryan and Chan, Eric Ryan and Po, Ryan and Ankner, Zachary and Wu, Jiajun and Wetzstein, Gordon}, title = {3D Neural Field Generation Using Triplane Diffusion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {20875-20886} }

Regularized Vector Quantization for Tokenized Image Synthesis
Jiahui Zhang,
Fangneng Zhan,
Christian Theobalt,
Shijian Lu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Jiahui and Zhan, Fangneng and Theobalt, Christian and Lu, Shijian}, title = {Regularized Vector Quantization for Tokenized Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18467-18476} }

Semantic Scene Completion With Cleaner Self
Fengyun Wang,
Dong Zhang,
Hanwang Zhang,
Jinhui Tang,
Qianru Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Fengyun and Zhang, Dong and Zhang, Hanwang and Tang, Jinhui and Sun, Qianru}, title = {Semantic Scene Completion With Cleaner Self}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {867-877} }

Improving Image Recognition by Retrieving From Web-Scale Image-Text Data
Ahmet Iscen,
Alireza Fathi,
Cordelia Schmid
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Iscen_2023_CVPR, author = {Iscen, Ahmet and Fathi, Alireza and Schmid, Cordelia}, title = {Improving Image Recognition by Retrieving From Web-Scale Image-Text Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19295-19304} }

Deep Factorized Metric Learning
Chengkun Wang,
Wenzhao Zheng,
Junlong Li,
Jie Zhou,
Jiwen Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Chengkun and Zheng, Wenzhao and Li, Junlong and Zhou, Jie and Lu, Jiwen}, title = {Deep Factorized Metric Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7672-7682} }

High-Fidelity 3D Face Generation From Natural Language Descriptions
Menghua Wu,
Hao Zhu,
Linjia Huang,
Yiyu Zhuang,
Yuanxun Lu,
Xun Cao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_CVPR, author = {Wu, Menghua and Zhu, Hao and Huang, Linjia and Zhuang, Yiyu and Lu, Yuanxun and Cao, Xun}, title = {High-Fidelity 3D Face Generation From Natural Language Descriptions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {4521-4530} }

A Generalized Framework for Video Instance Segmentation
Miran Heo,
Sukjun Hwang,
Jeongseok Hyun,
Hanjung Kim,
Seoung Wug Oh,
Joon-Young Lee,
Seon Joo Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Heo_2023_CVPR, author = {Heo, Miran and Hwang, Sukjun and Hyun, Jeongseok and Kim, Hanjung and Oh, Seoung Wug and Lee, Joon-Young and Kim, Seon Joo}, title = {A Generalized Framework for Video Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14623-14632} }

Multi-Level Logit Distillation
Ying Jin,
Jiaqi Wang,
Dahua Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2023_CVPR, author = {Jin, Ying and Wang, Jiaqi and Lin, Dahua}, title = {Multi-Level Logit Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {24276-24285} }

On Distillation of Guided Diffusion Models
Chenlin Meng,
Robin Rombach,
Ruiqi Gao,
Diederik Kingma,
Stefano Ermon,
Jonathan Ho,
Tim Salimans
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Meng_2023_CVPR, author = {Meng, Chenlin and Rombach, Robin and Gao, Ruiqi and Kingma, Diederik and Ermon, Stefano and Ho, Jonathan and Salimans, Tim}, title = {On Distillation of Guided Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14297-14306} }

Dual-Path Adaptation From Image to Video Transformers
Jungin Park,
Jiyoung Lee,
Kwanghoon Sohn
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2023_CVPR, author = {Park, Jungin and Lee, Jiyoung and Sohn, Kwanghoon}, title = {Dual-Path Adaptation From Image to Video Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2203-2213} }

Towards Better Decision Forests: Forest Alternating Optimization
Miguel Á. Carreira-Perpiñán,
Magzhan Gabidolla,
Arman Zharmagambetov
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Carreira-Perpinan_2023_CVPR, author = {Carreira-Perpi\~n\'an, Miguel \'A. and Gabidolla, Magzhan and Zharmagambetov, Arman}, title = {Towards Better Decision Forests: Forest Alternating Optimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7589-7598} }

DA Wand: Distortion-Aware Selection Using Neural Mesh Parameterization
Richard Liu,
Noam Aigerman,
Vladimir G. Kim,
Rana Hanocka
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Richard and Aigerman, Noam and Kim, Vladimir G. and Hanocka, Rana}, title = {DA Wand: Distortion-Aware Selection Using Neural Mesh Parameterization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16739-16749} }

Disentangled Representation Learning for Unsupervised Neural Quantization
Haechan Noh,
Sangeek Hyun,
Woojin Jeong,
Hanshin Lim,
Jae-Pil Heo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Noh_2023_CVPR, author = {Noh, Haechan and Hyun, Sangeek and Jeong, Woojin and Lim, Hanshin and Heo, Jae-Pil}, title = {Disentangled Representation Learning for Unsupervised Neural Quantization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {12001-12010} }

Hierarchical Semantic Correspondence Networks for Video Paragraph Grounding
Chaolei Tan,
Zihang Lin,
Jian-Fang Hu,
Wei-Shi Zheng,
Jianhuang Lai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tan_2023_CVPR, author = {Tan, Chaolei and Lin, Zihang and Hu, Jian-Fang and Zheng, Wei-Shi and Lai, Jianhuang}, title = {Hierarchical Semantic Correspondence Networks for Video Paragraph Grounding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18973-18982} }

Temporal Attention Unit: Towards Efficient Spatiotemporal Predictive Learning
Cheng Tan,
Zhangyang Gao,
Lirong Wu,
Yongjie Xu,
Jun Xia,
Siyuan Li,
Stan Z. Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tan_2023_CVPR, author = {Tan, Cheng and Gao, Zhangyang and Wu, Lirong and Xu, Yongjie and Xia, Jun and Li, Siyuan and Li, Stan Z.}, title = {Temporal Attention Unit: Towards Efficient Spatiotemporal Predictive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18770-18782} }

Zero-Shot Pose Transfer for Unrigged Stylized 3D Characters
Jiashun Wang,
Xueting Li,
Sifei Liu,
Shalini De Mello,
Orazio Gallo,
Xiaolong Wang,
Jan Kautz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Jiashun and Li, Xueting and Liu, Sifei and De Mello, Shalini and Gallo, Orazio and Wang, Xiaolong and Kautz, Jan}, title = {Zero-Shot Pose Transfer for Unrigged Stylized 3D Characters}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8704-8714} }

Listening Human Behavior: 3D Human Pose Estimation With Acoustic Signals
Yuto Shibata,
Yutaka Kawashima,
Mariko Isogawa,
Go Irie,
Akisato Kimura,
Yoshimitsu Aoki
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shibata_2023_CVPR, author = {Shibata, Yuto and Kawashima, Yutaka and Isogawa, Mariko and Irie, Go and Kimura, Akisato and Aoki, Yoshimitsu}, title = {Listening Human Behavior: 3D Human Pose Estimation With Acoustic Signals}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {13323-13332} }

Meta-Learning With a Geometry-Adaptive Preconditioner
Suhyun Kang,
Duhun Hwang,
Moonjung Eo,
Taesup Kim,
Wonjong Rhee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kang_2023_CVPR, author = {Kang, Suhyun and Hwang, Duhun and Eo, Moonjung and Kim, Taesup and Rhee, Wonjong}, title = {Meta-Learning With a Geometry-Adaptive Preconditioner}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16080-16090} }

Dynamic Graph Enhanced Contrastive Learning for Chest X-Ray Report Generation
Mingjie Li,
Bingqian Lin,
Zicong Chen,
Haokun Lin,
Xiaodan Liang,
Xiaojun Chang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Mingjie and Lin, Bingqian and Chen, Zicong and Lin, Haokun and Liang, Xiaodan and Chang, Xiaojun}, title = {Dynamic Graph Enhanced Contrastive Learning for Chest X-Ray Report Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3334-3343} }

BiCro: Noisy Correspondence Rectification for Multi-Modality Data via Bi-Directional Cross-Modal Similarity Consistency
Shuo Yang,
Zhaopan Xu,
Kai Wang,
Yang You,
Hongxun Yao,
Tongliang Liu,
Min Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Shuo and Xu, Zhaopan and Wang, Kai and You, Yang and Yao, Hongxun and Liu, Tongliang and Xu, Min}, title = {BiCro: Noisy Correspondence Rectification for Multi-Modality Data via Bi-Directional Cross-Modal Similarity Consistency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19883-19892} }

Transfer Knowledge From Head to Tail: Uncertainty Calibration Under Long-Tailed Distribution
Jiahao Chen,
Bing Su
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_CVPR, author = {Chen, Jiahao and Su, Bing}, title = {Transfer Knowledge From Head to Tail: Uncertainty Calibration Under Long-Tailed Distribution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19978-19987} }

FrustumFormer: Adaptive Instance-Aware Resampling for Multi-View 3D Detection
Yuqi Wang,
Yuntao Chen,
Zhaoxiang Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Yuqi and Chen, Yuntao and Zhang, Zhaoxiang}, title = {FrustumFormer: Adaptive Instance-Aware Resampling for Multi-View 3D Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5096-5105} }

Global Vision Transformer Pruning With Hessian-Aware Saliency
Huanrui Yang,
Hongxu Yin,
Maying Shen,
Pavlo Molchanov,
Hai Li,
Jan Kautz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Huanrui and Yin, Hongxu and Shen, Maying and Molchanov, Pavlo and Li, Hai and Kautz, Jan}, title = {Global Vision Transformer Pruning With Hessian-Aware Saliency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18547-18557} }

Class-Conditional Sharpness-Aware Minimization for Deep Long-Tailed Recognition
Zhipeng Zhou,
Lanqing Li,
Peilin Zhao,
Pheng-Ann Heng,
Wei Gong
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_CVPR, author = {Zhou, Zhipeng and Li, Lanqing and Zhao, Peilin and Heng, Pheng-Ann and Gong, Wei}, title = {Class-Conditional Sharpness-Aware Minimization for Deep Long-Tailed Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3499-3509} }

ScarceNet: Animal Pose Estimation With Scarce Annotations
Chen Li,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Chen and Lee, Gim Hee}, title = {ScarceNet: Animal Pose Estimation With Scarce Annotations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17174-17183} }

OmniCity: Omnipotent City Understanding With Multi-Level and Multi-View Images
Weijia Li,
Yawen Lai,
Linning Xu,
Yuanbo Xiangli,
Jinhua Yu,
Conghui He,
Gui-Song Xia,
Dahua Lin
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Weijia and Lai, Yawen and Xu, Linning and Xiangli, Yuanbo and Yu, Jinhua and He, Conghui and Xia, Gui-Song and Lin, Dahua}, title = {OmniCity: Omnipotent City Understanding With Multi-Level and Multi-View Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {17397-17407} }

Efficient On-Device Training via Gradient Filtering
Yuedong Yang,
Guihong Li,
Radu Marculescu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Yuedong and Li, Guihong and Marculescu, Radu}, title = {Efficient On-Device Training via Gradient Filtering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3811-3820} }

SViTT: Temporal Learning of Sparse Video-Text Transformers
Yi Li,
Kyle Min,
Subarna Tripathi,
Nuno Vasconcelos
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Yi and Min, Kyle and Tripathi, Subarna and Vasconcelos, Nuno}, title = {SViTT: Temporal Learning of Sparse Video-Text Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18919-18929} }

NeuralDome: A Neural Modeling Pipeline on Multi-View Human-Object Interactions
Juze Zhang,
Haimin Luo,
Hongdi Yang,
Xinru Xu,
Qianyang Wu,
Ye Shi,
Jingyi Yu,
Lan Xu,
Jingya Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Juze and Luo, Haimin and Yang, Hongdi and Xu, Xinru and Wu, Qianyang and Shi, Ye and Yu, Jingyi and Xu, Lan and Wang, Jingya}, title = {NeuralDome: A Neural Modeling Pipeline on Multi-View Human-Object Interactions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8834-8845} }

3D Human Mesh Estimation From Virtual Markers
Xiaoxuan Ma,
Jiajun Su,
Chunyu Wang,
Wentao Zhu,
Yizhou Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2023_CVPR, author = {Ma, Xiaoxuan and Su, Jiajun and Wang, Chunyu and Zhu, Wentao and Wang, Yizhou}, title = {3D Human Mesh Estimation From Virtual Markers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {534-543} }

CUDA: Convolution-Based Unlearnable Datasets
Vinu Sankar Sadasivan,
Mahdi Soltanolkotabi,
Soheil Feizi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sadasivan_2023_CVPR, author = {Sadasivan, Vinu Sankar and Soltanolkotabi, Mahdi and Feizi, Soheil}, title = {CUDA: Convolution-Based Unlearnable Datasets}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3862-3871} }

No One Left Behind: Improving the Worst Categories in Long-Tailed Learning
Yingxiao Du,
Jianxin Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2023_CVPR, author = {Du, Yingxiao and Wu, Jianxin}, title = {No One Left Behind: Improving the Worst Categories in Long-Tailed Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15804-15813} }

Deep Fair Clustering via Maximizing and Minimizing Mutual Information: Theory, Algorithm and Metric
Pengxin Zeng,
Yunfan Li,
Peng Hu,
Dezhong Peng,
Jiancheng Lv,
Xi Peng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2023_CVPR, author = {Zeng, Pengxin and Li, Yunfan and Hu, Peng and Peng, Dezhong and Lv, Jiancheng and Peng, Xi}, title = {Deep Fair Clustering via Maximizing and Minimizing Mutual Information: Theory, Algorithm and Metric}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {23986-23995} }

MIANet: Aggregating Unbiased Instance and General Information for Few-Shot Semantic Segmentation
Yong Yang,
Qiong Chen,
Yuan Feng,
Tianlin Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Yong and Chen, Qiong and Feng, Yuan and Huang, Tianlin}, title = {MIANet: Aggregating Unbiased Instance and General Information for Few-Shot Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {7131-7140} }

High Fidelity 3D Hand Shape Reconstruction via Scalable Graph Frequency Decomposition
Tianyu Luan,
Yuanhao Zhai,
Jingjing Meng,
Zhong Li,
Zhang Chen,
Yi Xu,
Junsong Yuan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Luan_2023_CVPR, author = {Luan, Tianyu and Zhai, Yuanhao and Meng, Jingjing and Li, Zhong and Chen, Zhang and Xu, Yi and Yuan, Junsong}, title = {High Fidelity 3D Hand Shape Reconstruction via Scalable Graph Frequency Decomposition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {16795-16804} }

COT: Unsupervised Domain Adaptation With Clustering and Optimal Transport
Yang Liu,
Zhipeng Zhou,
Baigui Sun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Yang and Zhou, Zhipeng and Sun, Baigui}, title = {COT: Unsupervised Domain Adaptation With Clustering and Optimal Transport}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {19998-20007} }

Target-Referenced Reactive Grasping for Dynamic Objects
Jirong Liu,
Ruo Zhang,
Hao-Shu Fang,
Minghao Gou,
Hongjie Fang,
Chenxi Wang,
Sheng Xu,
Hengxu Yan,
Cewu Lu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Jirong and Zhang, Ruo and Fang, Hao-Shu and Gou, Minghao and Fang, Hongjie and Wang, Chenxi and Xu, Sheng and Yan, Hengxu and Lu, Cewu}, title = {Target-Referenced Reactive Grasping for Dynamic Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {8824-8833} }

Learning To Exploit the Sequence-Specific Prior Knowledge for Image Processing Pipelines Optimization
Haina Qin,
Longfei Han,
Weihua Xiong,
Juan Wang,
Wentao Ma,
Bing Li,
Weiming Hu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qin_2023_CVPR, author = {Qin, Haina and Han, Longfei and Xiong, Weihua and Wang, Juan and Ma, Wentao and Li, Bing and Hu, Weiming}, title = {Learning To Exploit the Sequence-Specific Prior Knowledge for Image Processing Pipelines Optimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {22314-22323} }

Complexity-Guided Slimmable Decoder for Efficient Deep Video Compression
Zhihao Hu,
Dong Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2023_CVPR, author = {Hu, Zhihao and Xu, Dong}, title = {Complexity-Guided Slimmable Decoder for Efficient Deep Video Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {14358-14367} }

Lite-Mono: A Lightweight CNN and Transformer Architecture for Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Ning Zhang,
Francesco Nex,
George Vosselman,
Norman Kerle
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Ning and Nex, Francesco and Vosselman, George and Kerle, Norman}, title = {Lite-Mono: A Lightweight CNN and Transformer Architecture for Self-Supervised Monocular Depth Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {18537-18546} }

MarginMatch: Improving Semi-Supervised Learning with Pseudo-Margins
Tiberiu Sosea,
Cornelia Caragea
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sosea_2023_CVPR, author = {Sosea, Tiberiu and Caragea, Cornelia}, title = {MarginMatch: Improving Semi-Supervised Learning with Pseudo-Margins}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2023}, pages = {15773-15782} }

Neural Scene Chronology
Haotong Lin,
Qianqian Wang,
Ruojin Cai,